Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Geldend van 23-07-2019 t/m 15-07-2020

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16953, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet;

Besluit:

Artikel 1. Boeteoplegging

 • 1 In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen overtredingen, te weten:

  • a. een zware overtreding (ZO), oftewel een overtreding die in de bijlage als ZO is aangemerkt en waarvoor direct een boete wordt gegeven;

  • b. een overtreding met directe boete (ODB), oftewel een overtreding die in de bijlage als ODB is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt gegeven; en

  • c. een overige overtreding (OO), oftewel een overtreding die in de bijlage als OO is aangemerkt en waarvoor eerst een waarschuwing of een kennisgeving van een eis tot naleving wordt gegeven, of een eis tot naleving wordt gesteld, en pas nadat dezelfde of een soortgelijke overtreding opnieuw wordt geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging.

 • 3

  • a. Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, en artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet worden zeven categorieën normbedragen onderscheiden, te weten:

   • 1°. het 1e normbedrag € 340;

   • 2°. het 2e normbedrag € 750;

   • 3°. het 3e normbedrag € 1500;

   • 4°. het 4e normbedrag € 3000;

   • 5°. het 5e normbedrag € 4500;

   • 6°. het 6e normbedrag € 9000;

   • 7°. het 7e normbedrag € 13500;

  • b. In afwijking van onderdeel a wordt voor het door een werkgever niet onverwijld melden van een arbeidsongeval als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten, een boetenormbedrag opgenomen van € 50000.

 • 4 Overtredingen die meermalen voorkomen, kunnen maximaal drie keer in de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete worden meegenomen.

 • 5 De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

 • 6 De bestuurlijke boete die per boetebeschikking aan een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt maximaal € 450.

 • 7 In de bijlage bij deze beleidsregel is per artikel, artikellid of onderdeel daarvan, dat is aangemerkt als overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, aangegeven welk categorie normbedrag zal worden opgelegd en om welk type overtreding het gaat.

  Tevens is in de bijlage aangegeven voor welke overtredingen een boete aan een werknemer kan worden opgelegd.

 • 8 De in het derde lid genoemde normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van op te leggen bestuurlijke boetes voor bedrijven of instellingen met 500 of meer werknemers. Voor bedrijven of instellingen van geringere omvang geldt het volgende:

  • a. bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;

  • b. bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;

  • c. bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;

  • d. bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;

  • e. bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;

  • f. bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

  Een al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerd normbedrag is het uitgangsbedrag voor eventuele verdere boeteberekening.

  Bij overtredingen begaan door anderen dan de werkgever, te weten: de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt niet gecorrigeerd naar het aantal werknemers. In dat geval zijn de in de bijlage genoemde normbedragen uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete.

  Bij overtredingen begaan door bedrijfsartsen en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, worden de in de bijlage, Tarieflijst, onderdeel Arbowet, bij artikel 14, tweede en derde lid, genoemde normbedragen gehanteerd voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete.

  Bij overtredingen begaan door werknemers of zelfstandigen geldt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete een normbedrag dat is gecorrigeerd voor bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers of zelfstandigen.

 • 9

  • a. Voor de boeteberekening van overtredingen geconstateerd op locaties of in filialen, wordt als bedrijfs/instellingsgrootte het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid gehanteerd;

  • b. Voor een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn wordt voor de bedrijfsgrootte uitgegaan van het aantal vrijwilligers dat ten tijde van de overtreding werkzaam was op de locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Indien bij degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn, ook werknemers werkzaam zijn, wordt voor de bedrijfsgrootte uitgegaan van het totaal aantal werknemers en vrijwilligers.

 • 10 Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van de volgende factoren aan de orde zijn en leiden tot verhoging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde boetenormbedrag:

  • a. bij een arbeidsongeval dat leidt tot de dood of uitzonderlijk ernstig blijvend letsel worden de boetenormbedragen voor de daaraan ten grondslag liggende overtreding of overtredingen vermenigvuldigd met vijf;

  • b. bij een arbeidsongeval dat leidt tot blijvend letsel worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen met het volgende getal vermenigvuldigd:

   • 1°. bij ernstig blijvend letsel met vier;

   • 2°. bij matig blijvend letsel met drieënhalf;

   • 3°. bij licht blijvend letsel met drie;

  • c. bij een arbeidsongeval dat leidt tot een ziekenhuisopname worden de boetenormbedragen voor de daaraan ten grondslag liggende overtreding of overtredingen met het volgende getal vermenigvuldigd, waarbij onder het begrip ‘nacht’ wordt verstaan het tijdvak gelegen tussen 24.00 en 06.00 uur;

   • 1°. bij een ziekenhuisopname van zeven nachten en meer met vier;

   • 2°. bij een ziekenhuisopname van twee nachten en meer, maar minder dan zeven nachten, met drieënhalf;

   • 3°. bij een ziekenhuisopname van minder dan twee nachten met drie;

  • d. in aanvulling op de onderdelen b en c, wordt in het geval van een combinatie van de factoren ‘blijvend letsel’ en ‘ziekenhuisopname’ de hoogst toepasselijke vermenigvuldigingsfactor toegepast;

  • e. in het geval van een zware overtreding (ZO), wordt het boetenormbedrag vermenigvuldigd met twee;

  • f. indien meer dan tien, respectievelijk meer dan vijftig werknemers aan een niet-administratieve overtreding zijn blootgesteld wordt het boetenormbedrag vermenigvuldigd met anderhalf, respectievelijk twee.

 • 11 Indien de werkgever aantoont dat hij inspanningen heeft verricht, gericht op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval, kan dit leiden tot matiging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

  • a. als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;

  • b. als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;

  • c. als er adequate instructies zijn gegeven;

  • d. als er adequaat toezicht is gehouden.

 • 12 Als werkgever in de zin van het elfde lid wordt mede begrepen degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn.

 • 13 Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.

 • 14 Indien rechtspersonen langer dan zes aaneengesloten maanden op dezelfde bouwlocatie werkzaamheden verrichten, wordt die bouwlocatie beschouwd als nevenvestiging als bedoeld in het dertiende.

 • 16 In aanvulling op of in afwijking van de leden drie tot en met vijf en zeven tot en met elf, kan het bedrag van de boete worden verhoogd of verlaagd totdat deze evenredig is en daarmee passend en geboden.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Bijlage behorend bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Tarieflijst bestuurlijke boete Arbeidsomstandighedenwetgeving

 

tarieven Arbowet

 

tarieven Arbobesluit

 

tarieven Arboregeling

 • * Ten aanzien van de feiten waar een asterisk (*) achter de boetenormbedragen is geplaatst, kan ook een werknemer worden beboet, indien deze op grond van de desbetreffende bepalingen:

 • ** Ten aanzien van de artikelen, artikelleden of onderdelen van artikelleden waar een dubbele asterisk (**) achter het boetenormbedrag is geplaatst, wordt een eventuele boete opgelegd aan de bedrijfsarts.

 • *** Ten aanzien van de artikelen, artikelleden of onderdelen van artikelleden waar een driedubbele asterisk (***) achter het boetenormbedrag is geplaatst, wordt een eventuele boete opgelegd aan de bedrijfsarts of de deskundige personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet.

Leeswijzer:

In de hieronder staande tabel wordt per beboetbaar artikel van de Arboregelgeving aangegeven welke categorie boetenormbedrag van toepassing is en of op grond van dit artikel tevens een werknemersboete kan worden opgelegd dan wel een boete aan de bedrijfsarts of de bedrijfsarts of de deskundige personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet, wordt opgelegd. In de laatste kolom staat ZO voor zware overtreding, ODB voor een overtreding waarvoor direct een boete volgt en OO voor een overige overtreding (OO). Een actuele versie van de regelgeving is te vinden op www.overheid.nl

Artikel

Lid

Onderdeel

Categorie normbedrag

1. Werknemersboete: *

2. Boete bedrijfsarts: **

3. Boete bedrijfsarts en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet: ***

Type overtreding

Arbowet

         

3

1

 

4

 

OO

 

2

 

3

 

OO

 

3 en 4

 

2

 

OO

4

1

 

4

 

OO

5

1

 

5

 

OO/ODB0a

 

2 en 4

 

3

 

OO

 

3

 

4

 

OO/ODB0b

 

5

 

3

 

OO

 

6

 

1

 

OO

8

1 t/m 3

 

2

 

OO

 

4

 

4

 

ODB1

 

5

 

3

 

OO

9

1

 

50.000 euro, 5 en 3, afhankelijk van de situatie2

 

ODB3

 

2

 

2

 

OO

10

   

7

 

ZO4

11

   

2

*

ZO5

13

1 t/m 3

 

3

 

OO

 

4

 

4

 

OO

 

7

b

3

 

OO

 

9

 

2

 

OO

 

10

 

3

 

OO

14

1

 

3

 

OO

 

2

a

3

 

OO

   

b

3

 

OO

   

c

3

 

OO

   

d

3

 

OO

   

e

3

 

OO

   

f

3

 

OO

   

g

3

**

OO

   

h

3

**

OO

   

i

3

***

OO

   

j

3

**

OO

 

3

eerste zin

1

***

OO

   

tweede zin

1

 

OO

 

4

eerste zin

3

 

ODB5a

   

tweede zin

2

 

OO/ODB5b

 

5

 

3

 

OO

14a

2 en 3

 

3

 

OO

 

4

 

3

 

OO

15

1 en 3

 

4

 

OO

18

   

1

 

OO

19

1

 

2

 

OO

 

2

 

1

 

OO

Arbobesluit

         

1.5ha

   

3

*

OO/ODB5c

1.36

1 en 2

 

2

 

OO

1.37

1

 

4

 

ODB6

 

2

 

5

 

ODB7

1.38

   

1

 

OO

Afdeling 9

         

1.41

   

2

 

OO

1.42

1 t/m 4

 

3

 

OO

1.42a

   

2

 

OO

Afdeling 10

         

1.44

   

1

 

OO

1.46

2, 3, 4 en 12

 

2

 

OO

 

5, 6, 7, 9, 10 en 11

 

6

 

ZO (lid 59,

610, 710a, en 911)/OO (lid 10 en 11)

 

8

 

4

 

OO

1.48

   

2

 

OO

1.49

2, 3

 

6

 

ZO (lid 212) OO (3)

 

4, 5, 6

 

4

 

OO

1.51

   

1

 

OO

1.52

   

3

 

OO

1.53

   

2

*

OO

Afdeling 1

         

2.1

1 en 2

 

2

 

OO

Afdeling 3

         

2.13

1 en 2

 

1

 

OO

2.14a

1 en 2

 

4

 

OO

2.14d

1

 

3

OO

 

2

 

2

 

OO

 

3

 

2

**

OO

 

4

 

2

**

OO

 

5

 

2

**

OO

2.14e

1

 

3

**

OO

 

2

 

2

**

OO

 

3

 

2

**

OO

 

4

 

2

**

OO

 

5

 

2

**

OO

Afdeling 4

         

2.15

1

 

5

 

OO

 

2

 

2

 

OO

Afdeling 5

         

2.26

   

7

 

OO

2.27

1

 

4

 

ODB13

 

2

 

1

 

OO

2.28

1 en 2

 

7

 

ODB14 (lid 1)

2.29

   

4

 

ODB

2.32

1 en 2

 

7

 

OO

2.33

   

7

 

OO

2.34

   

4

 

OO

2.35

1

a t/m d

4

 

OO

   

e

2

 

OO

   

f

4

 

OO

   

g en h

2

 

OO

   

i en j

5

 

OO

 

2

 

4

 

OO

 

3

 

5

 

OO

Afdeling 6

         

2.41

1 t/m 3

 

4

 

OO

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

3

 

OO

 

6

 

2

 

OO

2.42

2 en 3

 

4

 

ODB15(lid 2)/OO

 

4

 

3

 

OO

 

6

 

4

 

OO

2.42a

1

 

4

 

OO

 

2

 

4

 

OO

2.42b

   

1

 

OO

2.42c

1

 

6

 

OO

 

2

 

1

 

OO

Afdeling 6a

         

2.42e

1

 

7

 

ZO16

2.42f

1 en 3

 

7

 

ZO17

 

2

 

4

 

OO

2.42g

   

2

*

OO

2.42h

1

 

4

 

ODB18

 

2 t/m 4

 

2

 

OO

Afdeling 7

         

2.43

2

 

1

 

OO

Afdeling 1

         

3.1b

   

4

 

OO

3.2

1 bij aanrijdgevaar

 

6

 

ZO19 (lid 1)

3.2

Overig 1 t/m 3

 

4

 

OO

3.3

1 en 2

 

6

 

ZO20

3.4

1 en 2

 

5

 

ZO21 (lid 2)/OO

 

3

 

1

 

OO

3.5

1 en 2

 

4

*

OO

 

3, 4 en 7

 

5

*

ZO22 (lid 3, 4 en 7)/OO

3.5b

2

 

4

 

OO

3.5c

1 t/m 3

 

3

 

OO

 

4

 

2

 

OO

3.5d

1 t/m 3

 

6

 

ZO23 (lid 1 en 2)/OO

 

4

 

4

 

OO

 

5

 

3

 

OO

 

6

 

2

 

OO

3.5e

 

a, b, e en h

6

 

ZO24 (a, b en e)/OO

   

c, d, f, g en i

4

 

OO

3.5f

 

a en b

2

 

OO

   

c, d en e

4

 

OO

   

f

5

 

ODB25

3.5g

1 en 2

 

7

*(lid 1)

ZO26

 

4

 

6

 

OO

3.5h

2 en 4

 

4

*

OO/ODB27(lid 4)

 

3

 

6

 

ZO28

 

5

 

1

*

OO

3.6

1 en 2

 

5

 

ZO (lid 1)29/OO

3.7

1 en 2

 

5

 

ZO30 (lid 1 en 2)

 

3 t/m 6

 

2

 

OO

3.8

1 en 2

 

3

 

OO

 

3 en 4

 

2

 

OO

3.9

   

4

 

OO

3.10

   

5

 

OO

3.11

1 en 4

 

2

 

OO

 

2 en 3

 

1

 

OO

3.12

1 en 2

 

2

 

OO

3.13

1 t/m 4 en

8 t/m 10

 

2

 

OO

 

5 t/m 7

 

3

 

OO

3.14

1 t/m 7

 

3

 

OO

3.15

1

 

2

 

OO

 

2

 

3

 

OO

3.16

1 en 5

 

6

 

ZO (lid 131 en 531a)

3.17

   

6

 

ZO32

3.18

1

 

5

 

OO

 

2

 

2

 

ZO33

3.19

1 t/m 3

 

2

 

OO

3.20

   

2

 

OO

3.21

   

2

 

OO

3.22

1 t/m 4

 

2

 

OO

3.23

1 t/m 3

 

2

 

OO

3.24

1 t/m 3

 

2

 

OO

3.25

1 t/m 6

 

2

 

OO

Afdeling 2

         

3.27

1 t/m 3

 

2

 

OO

3.28

1

 

6

 

ZO34

 

2

 

4

 

OO

3.29

1 en 4

 

4

 

OO

 

2, 3 en 5

 

5

 

ZO35 (lid 2 en 5)/OO

3.30

1 en 2

 

5

 

ZO36 (lid 1 en 2)/OO

3.31

1

 

4

 

OO

 

2

 

5

 

ZO37

Afdeling 3

         

3.33

   

2

 

OO

3.34

   

2

 

OO

3.35

1 en 2

 

5

 

OO

 

3

 

2

 

OO

Afdeling 3a

         

3.37

1 en 2

 

3

 

OO

Afdeling 3b

         

3.37b

1 en 2

 

2

 

OO

3.37c

1 en 2

 

5

 

ZO (lid1 )38/OO

3.37d

1 en 2

 

6

 

OO

3.37e

1

 

5

 

ZO39

 

2 en 3

 

3

 

OO

3.37f

1 en 2

 

5

 

OO

3.37g

1

 

6

 

OO

 

2

 

4

 

OO

 

3

 

5

 

OO

3.37h

   

2

 

OO

3.37i

   

1

 

OO

Afdeling 3c

         

3.37k

1 en 2

 

5

 

OO

3.37m

   

6

 

OO

3.37n

1

 

5

 

OO

 

2

 

2

 

OO

3.37p

1 en 2

 

6

 

OO

3.37q

1 en 3

 

4

 

OO

3.37r

1 t/m 4

 

5

 

OO

3.37s

1, 5 en 6

 

1

 

OO

 

2 en 3

 

6

 

OO

 

4

 

4

 

OO

3.37t

1, 2 en 4

 

5

 

ODB40

 

3

 

3

 

OO

3.37u

   

5

 

OO

3.37v

1 t/m 3

 

7

 

ZO41

3.37w

1 en 3

 

2

 

OO

 

2

a

6

 

OO

   

b t/m e

4

 

OO

 

4

 

2

 

OO

3.37y

   

5

 

OO

Afdeling 5

         

3.46

   

5

 

ODB42

3.48

   

2

 

OO

Afdeling 1

         

4.1b

1 en 243

 

6

 

OO

4.1c

1

a t/m g, i, j en l

6

* (sub l)

ZO (f44 en g44a) /OO

   

h

3

*

OO

   

k

2

*

OO

 

2

 

6

 

OO

4.1d

   

2

 

OO

4.2

1 t/m 8

 

4

 

OO

4.2a

   

3

 

OO

4.3

2 t/m 5

 

6

 

OO

4.4

1 t/m 5

 

6

 

ZO (lid 1)45/OO

 

6

 

4

 

OO

4.5

1

 

4

 

OO

 

2 en 3

 

7

 

ZO46

4.6

1 en 2

 

6

 

ZO47 (lid 1)/OO

4.7

1

 

4

 

OO

 

2

 

6

 

OO

 

3

a

6

 

OO

   

b

6

 

ZO48

   

f

2

 

OO

   

c en d

6

*

OO

   

e

4

 

OO

 

4 en 5

 

1

 

OO

4.8

1 t/m 3

 

4

* Lid 2 en 3

OO /ODB (lid 2 en 3)49

 

4

 

1

*

OO

4.9

1

 

6

 

ZO50

 

2

 

4

*

ODB51

 

3

 

1

*

OO

4.10

2

 

4

 

ODB51a

 

3

 

1

 

OO

4.10a

1, 2, 4 en 5

 

3

 

OO

4.10b

1 en 2

 

3

 

OO

4.10c

4 en 5

 

3

 

OO

4.10d

1, 3 en 4

 

3

 

OO

 

2

 

3

 

OO

Afdeling 2

         

4.13

   

3

 

OO

4.15

1 en 2

 

1

 

OO

4.16

2 t/m 5

 

6

 

OO/ZO (lid 352 en 453)

4.17

   

6

 

OO

4.18

1 t/m 3

 

6

 

OO

 

4

 

4

 

OO

4.19

a en b

 

4

* sub a

OO

 

c

 

2

 

OO

 

d en e

 

6

 

OO

4.20

1 t/m 5

 

4

 

OO

4.23

2

 

1

 

OO

Afdeling 5

         

4.45

1

 

6

*

ZO54

4.45a

   

3

 

OO

4.45b

1 en 2

 

3

 

OO

4.46

   

6

 

ZO55

4.47

1,2, 5 en 6

 

3

 

OO

 

7 en 8

 

4

 

OO

4.47a

1 en 3

 

6

* Lid 3

ZO56

 

4 t/m 6 en 8

 

3

 

OO

4.47b

1

 

4

 

OO

 

2

 

3

 

OO

4.47c

1 en 2

 

4

 

ODB57

4.48a

1 en 4

 

6

*

ZO58

 

2 onderdeel b

 

2

*

OO

4.50

1 t/m 4

 

4

 

ODB (lid 1 en 4)59/ OO

 

5

 

6

*

ZO60

 

6

 

1

*

OO

4.51

1 t/m 3

 

4

*

OO

4.51a

1 t/m 4

 

4

 

ZO61

4.52

1 en 4

 

1

 

OO

 

3

 

6

 

ODB62

 

4

 

1

 

OO

4.53

1 t/m 3

 

1

 

OO

4.54

   

4

 

ZO63

4.54a

1

 

4

 

ZO64/ODB65

 

2

 

4

 

ODB66

 

3 en 4

 

4

 

OO/ODB (lid 4)66a

 

5 en 6

 

1

 

OO

4.54d

1, 5 en 7

 

7

 

ZO67

 

3

 

1

 

ODB68

 

4

 

4

*

OO

 

6 en 8

 

4

*

ODB69

 

9

 

1

 

OO

Afdeling 6

         

4.58

1 en 2

 

7

 

ZO70

4.59

1 en 2

 

7

 

ZO71

4.60

1 en 3

 

7

 

ZO72

4.61

2

 

7

 

ZO73

 

3 t/m 5

 

5

*

ZO74(lid 3 en 5)/OO

4.61a

1 en 3

 

7

 

ZO75

4.61b

1

 

7

 

ZO76

Afdeling 7

         

4.62b

   

6

 

ODB77

Afdeling 9

         

4.85

1 en 2

 

3

 

OO

 

3

 

3

 

OO

4.86

3

 

3

*

OO

4.87

   

6

 

OO

4.87a

1 en 2

 

6

 

ZO78 (lid 1)/OO

 

3

 

Lid 3 wordt beboet via lid 2

* onder d

 

4.87b

1

 

6

 

OO

 

2

 

3

 

OO

4.88

   

2

 

OO

4.89

1 t/m 7

 

4

* Lid 1 en 4

OO

4.90

1

 

2

 

OO

 

2 t/m 6

 

1

 

OO

4.91

1 t/m 3, 10

 

1

 

OO

 

5

 

6

 

OO

 

6

 

4

 

OO

4.94

1, 3 en 5

 

4

 

ODB79

4.95

   

4

 

ODB80

4.96

   

1

 

OO

4.97

1 en 2

 

2

 

OO

4.98

   

6

 

OO

4.99

1 en 2

 

6

 

OO

4.100

1

 

6

 

OO

4.101

   

6

 

OO

4.102

1

 

2

 

OO

 

2

 

1

 

OO

Afdeling 10

         

4.105

1 t/m 3

 

7

 

ZO81

4.106

   

5

 

ODB82

4.108

1 en 2

 

7

 

ZO83

4.109

   

7

 

ZO84

Afdeling 1

         

5.2

   

5

 

OO

5.3

a

 

5

 

ODB bij verschillende fysiek belastende werkzaamheden, per 01-09-201285, OO

 

b

 

2

 

OO

5.4

   

2

 

OO

5.5

1 en 2

 

2

 

OO

Afdeling 2

         

5.9

1

 

2

 

OO

 

2

 

4

 

OO

5.10

   

2

 

OO

5.11

1 t/m 3

 

1

 

OO

 

4

 

2

 

OO

5.13a

a. t/m d.

 

7

 

ZO86

Afdeling 1

         

6.1

1 en 2

 

2

 

OO

6.2

1 t/m 4

 

2

 

OO

 

6

 

4

 

OO

Afdeling 2

         

6.3

1 t/m 4

 

2

 

OO

6.4

   

2

 

OO

Afdeling 3

         

6.7

1 t/m 4

 

3

 

OO

 

6 en 8

 

1

 

OO

6.8

1, 3, 7 10 en 11

 

5

 

OO/ZO (lid 10)87

 

4 en 5

 

2

 

OO

 

6

 

3

 

OO

 

9

 

4

 

ZO88

6.9

   

5

 

OO

6.10

1 t/m 8

 

1

 

OO

6.10a

1

 

1

 

OO

 

2

 

3

 

OO

6.11

   

2

 

OO

Afdeling 3a

         

6.11b

1 t/m 3 en 6

 

3

 

OO

 

4

 

1

 

OO

6.11c

1

 

3

 

OO

 

2 en 3

 

6

 

ZO89

6.11d

   

2

 

OO

6.11e

1,2 en 4

 

1

 

OO

Afdeling 4a

         

6.12e

1

 

5

 

OO

 

2

 

3

 

OO

 

3

 

2

 

OO

 

4

 

6

 

ZO90

 

5

 

1

 

OO

6.12f

1 en 2

 

2

 

OO

6.12g

1 t/m 4

 

1

 

OO

Afdeling 4b

         

6.12j

1

 

6

 

ZO90a/OO

 

2

 

2

 

OO

 

3

 

6

 

ZO90b/OO

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

5

 

OO

 

6

 

3

 

OO

 

7

 

3

 

OO

6.12k

1

 

2

 

OO

 

2

 

2

 

OO

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

2

 

OO

 

10

 

2

 

OO

6.12l

1

 

5

 

OO

 

2

 

3

 

OO

 

3

 

2

 

OO

 

4

 

2

 

OO

 

5

 

2

 

OO

 

6

 

2

 

OO

 

7

 

3

 

OO

 

8

 

3

 

OO

 

9

 

2

 

OO

 

10

 

2

 

OO

6.12m

1

 

2

 

OO

 

2

 

2

 

OO

6.12n

1

 

1

 

OO

 

2

 

1

 

OO

Afdeling 5

         

6.14

   

2

*

OO

6.14a

1 t/m 3

 

4

 

OO/ ODB91 (lid 3)

 

5

 

6

*

ZO92

6.15

1

a

2

 

OO

   

b en d

6

 

ZO93 (onder b)

   

c

4

*

OO

 

2

 

4

 

OO

6.15a

1

 

4

 

OO

 

2

 

1

 

OO

6.16

1

 

6

*

ZO94

 

2, 3, 6 en 7

 

4

*

OO/ODB95 (lid 3, 6 en 7)

 

5 en 8

 

1

*

OO

6.17

1 en 2

 

4

 

ODB96 (lid 1)/OO

 

3

 

1

 

OO

6.18

1 t/m 4

 

6

* Lid 4

ZO97(lid 1 en 2)/OO

6.19

1

 

6

*

ZO98

 

2 t/m 4

 

4

 

ODB 99 (lid 2)/OO

6.20

1 t/m 4

 

6

* Lid 4

ZO (lid 1 en 2100)/OO

Afdeling 5a

         

6.20b

1 en 2

 

6

 

OO

 

3

a

3

 

OO

   

b

1

 

OO

 

4

 

1

 

OO

Afdeling 5b

         

6.20e

   

2

 

OO

6.27

1 t/m 4

 

7

 

ZO101

6.29

   

7

 

ZO102

6.29a

   

7

 

ZO103

6.29b

   

7

 

ZO104

6.29c

   

7

 

ZO105

Afdeling 1

         

7.2

1

 

6

 

OO

Afdeling 2

         

7.3

1 t/m 4

 

4

 

OO /ZO (lid 2106 en 4107)

7.4

1 t/m 4

 

6

 

OO /ZO (lid 3108 en 4109)

7.4a

1 t/m 5

 

4

 

OO

 

6

 

1

 

OO

7.5

1 t/m 3 en 5

 

6

* Lid 2 en 3

OO/ZO (lid 2110,3111 en 5112)

 

4

 

1

 

OO

7.6

1 en 2

 

4

 

OO

7.7

1 t/m 7

 

6

 

ZO (lid 1113)/OO

7.8

   

4

 

OO

7.9

   

6

 

ZO114

7.10

   

2

 

OO

7.11

1 en 2

 

6

 

OO/ZO (lid 2115)

7.11a

1 en 2

 

1

 

OO

Afdeling 3

         

7.13

1 t/m 7

 

4

* Lid 7

OO

7.14

1

 

6

 

OO

7.15

1 t/m 3

 

6

 

OO

7.16

   

6

 

ZO116

Afdeling 4

         

7.17a

1, 2, 4, 5, 6

 

6

 

ZO (lid 1117, 2118 en 5119) /OO

 

7

 

4

 

OO

7.17b

2a

 

4

 

OO

 

2b, c, d, e, 5 en 6

 

6

 

ZO (lid 2c en d120)/OO

 

3

 

4

 

OO

 

4

 

3

 

OO

7.17c

1 en 8

 

4

* Lid 8

ODB (lid 1121)/OO

 

2, 3 en 7

 

6

*

ZO (lid 2122)/OO

 

4, 5, 6

 

4

 

OO

7.17d

   

4

 

OO

7.18

1 en 5

 

2

 

OO

 

2, 4, 6, 7 en 8

 

6

*

ZO (lid 2123, 6124 en 7125)/ODB (lid 4126)/OO (lid 8)

 

3 en 9

 

4

* Lid 9

OO

7.18a

2, 3, 11 en 13

 

6

* Lid 2, 3 en 13

ZO (lid 3127 en 13128)/OO

 

4, 5, 6, 7, 9 en 12

 

4

 

OO

 

8 en 10

 

2

* Lid 10

OO

7.18b

1, 2 en 3

 

6

 

ZO (lid 1129)/OO

 

4

 

4

 

OO

7.20

1 en 4

 

6

* Lid 4

OO/ZO (lid 4130)

 

2 en 3

 

2

 

OO

 

5 en 6

 

4

 

OO

 

7

 

1

 

OO

7.21

1 en 2

 

6

* Lid 2

ZO131

7.23

1 t/m 11

 

6

 

ZO (lid 1132, 5133, 6134, 7135, 9136 en 11137)/OO

7.23a

1 t/m 3

 

6

 

ZO138

7.23b

1

 

3

 

OO

 

2 en 9

 

4

 

OO

 

3 t/m 7

 

6

 

ZO (lid 3139, 4140, 5141, 7142)/OO

 

8

 

2

 

OO

 

10

 

1

 

OO

7.23c

1a tm e en 2

 

6

* Lid 1b

ZO (lid 1a en d143)/OO

 

1f en g

 

4

 

OO /ODB (lid 1g144)

7.23d

1, 2, 3, 4, 5 en 6 a en b

 

Een bestuurlijke boete volgt in combinatie (juncto) artikel 7.18 lid 4

 

ZO145

7.24

1 en 2

 

4

* Lid 1

OO

7.25

1, 3, 4, 5 en 7

 

4

 

ZO (lid 1146 en 7147)/OO

 

2

 

2

 

OO

 

6

 

6

*

ZO148

7.26

1 en 2

 

6

 

OO

7.27

1

 

1

 

OO

 

2

 

6

 

ZO149

7.28

   

4

 

ZO150

7.29

2, 3, 4, 5 en 6

 

4

 

OO

 

7 en 8

 

3

 

ODB (lid 7151)/OO

 

10

 

1

 

OO

7.30

1

 

2

 

OO

Afdeling 5

         

7.32

1

 

4

*

ODB152

 

2

 

1

*

OO

7.34

1

 

4

 

OO

 

2 en 3

 

6

 

ZO153

7.35

1 en 2

 

4

 

OO

Afdeling 5a

         

7.36b

1 tm 4, tweede volzin

 

4

 

OO

 

4, eerste volzin

 

2

 

OO

 

4, derde volzin

 

1

 

OO

Afdeling 6

         

7.39

   

5

 

ZO154

Afdeling 1

         

8.1

1 en 6

 

1

 

OO

 

2, 3, 4, 5, 7 en 8

 

3

* Lid 4, 5, 7 en 8

OO

8.2

   

2

 

OO

8.3

1 t/m 4

 

3

* Lid 1 en 3

ZO (lid 1155 en 2156)/OO

Afdeling 2

         

8.4

   

2

 

OO

Arboregeling

         

Paragraaf 3.2

         

3.4

1

 

4

 

OO

 

2

 

2

 

OO

3.5

1 en 2

 

2

 

OO

3.11

1 t/m 5

 

4

 

OO

3.12

1 t/m 3

 

4

 

OO

3.13

1 en 2

 

4

 

OO

 

3

 

2

 

OO

3.14

2

 

1

 

OO

Paragraaf 4.1

         

4.3

   

6

 

OO

4.4

1 t/m 3

 

6

 

OO

 

4

 

4

 

OO

4.5

   

4

 

OO

4.6

1 en 2

 

6

 

OO

4.7

1 t/m 6

 

6

 

OO

4.9

1 t/m 3

 

4

 

OO

 

4

 

1

 

OO

4.11

   

6

 

OO

4.12

1 en 2

 

6

 

OO

4.13

   

4

 

OO

Paragraaf 4.3

         

4.18

   

3

 

OO

Paragraaf 4.4

         

4.19

2

 

3

 

OO

4.20

2

 

3

 

OO

4.20a

1 en 2

 

3

 

OO

4.20b

1, 3, 4 en 5

 

3

 

OO

Paragraaf 4.5

         

4.22

   

3

 

OO

4.23

   

3

 

OO

4.24

1 en 2

 

3

 

OO

4.25

   

3

 

OO

4.26

1 en 2

 

3

 

OO

Hoofdstuk 5

         

5.1

a t/m n

 

1

 

OO

5.2

a t/m g

 

1

 

OO

5.3

a t/m f

 

1

 

OO

Hoofdstuk 8

         

8.2

1 t/m 5

 

2

 

OO

8.3

1 en 2

 

2

 

OO

8.4

3

 

2

 

OO

8.5

   

2

 

OO

8.6

   

2

 

OO

8.7

1 t/m 3

 

2

 

OO

8.8

   

2

 

OO

8.9

1 t/m 3

 

2

 

OO

8.10

1 t/m 7

 

2

 

OO

8.11

1 t/m 3

 

2

 

OO

8.12

1 en 2

 

2

 

OO

8.13

   

2

 

OO

8.14

1 en 2

 

2

 

OO

8.15

1 en 2

 

2

 

OO

8.16

   

2

 

OO

8.17

1 t/m 3

 

2

 

OO

8.18

1 t/m 4

 

2

 

OO

8.19

1 t/m 3

 

2

 

OO

8.20

1 t/m 5

 

2

 

OO

8.21

   

2

 

OO

8.22

1 en 2

 

2

 

OO

8.23

1 t/m 4

 

2

 

OO

8.24

   

2

 

OO

8.25

   

2

 

OO

8.26

   

2

 

OO

8.27

1 en 2

 

2

 

OO

8.28

   

2

 

OO

8.29

1 en 2

 

2

 

OO

0a De ODB luidt: het niet hebben van een schriftelijke risico-inventarisatie- en evaluatie.

0b De ODB luidt: het niet hebben van een plan van aanpak als onderdeel van de schriftelijke risico-inventarisatie- en evaluatie.

1 De ODB luidt: het onvoldoende toezien op de naleving van instructies en voorschriften bij werkzaamheden waaraan risico’s voor werknemers zijn verbonden.

2 Bij het niet onverwijld melden van een arbeidsongeval kunnen zich drie situaties voordoen, die, tot een verschillend boetenormbedrag kunnen leiden, deze betreffen:

1. te laat gemeld en niet meer te onderzoeken (50.000 euro);

2. te laat gemeld door een ander dan de werkgever en nog wel te onderzoeken (categorie 5);

3. te laat gemeld door de werkgever en nog wel te onderzoeken (categorie 3).

3 De ODB luidt: het niet (direct) melden van een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval dat leidt tot een blijvend letsel of een ziekenhuisopname.

4 De ZO luidt: het niet nemen van doeltreffende maatregelen indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers.

5 De ZO luidt: Het niet of onjuist gebruiken van ter beschikking gestelde noodzakelijke beveiligingen of persoonlijke beschermingsmiddelen door een werknemer, waardoor ernstig gevaar bestaat voor de werknemer zelf of voor andere personen dan de werknemer.

5a De ODB luidt:

Het ontbreken van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen de werkgever en de bedrijfsarts en de deskundige personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet.

5b De ODB luidt:

Indien de overeenkomst geen omschrijving bevat van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de advisering bij de begeleiding van zieke werknemers.

5c De ODB luidt: Het bij tijdelijke en incidentele dienstverlening in gereglementeerde beroepen onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal.

6 De ODB luidt: Het ontbreken van adequaat deskundig toezicht op jeugdige werknemers.

7 De ODB luidt: Het ontbreken van adequaat deskundig toezicht op jeugdige werknemers om specifieke gevaren voor jeugdige werknemers te voorkomen.

8De ZO luidt: Het verrichten van plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen die niet zijn toegestaan

9 De ZO luidt: Het blootstellen van werknemers die plaatsonafhankelijke arbeid verrichten, aan concentraties van stoffen in de individuele ademhalingszone van een werknemer aan meer dan twee maal de (wettelijke of door de werkgever vastgestelde) grenswaarde of aan meer dan de ceilingwaarde.

10 De ZO luidt: Het door werknemers die plaatsonafhankelijke arbeid verrichten, laten werken met stoffen als bedoeld in artikel 1.46, zesde lid, waarbij direct contact met de huid mogelijk is en die kunnen leiden tot ernstige schade aan de gezondheid.

10a De ZO luidt: Het door werknemers die plaatsonafhankelijke arbeid verrichten, laten werken met stoffen als bedoeld in artikel 1.46, zesde lid, waarbij direct contact met de ogen mogelijk is en die kunnen leiden tot ernstige schade aan de gezondheid.

11 De ZO luidt: Onvoldoende of onjuiste maatregelen of voorzieningen treffen bij plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen waardoor ernstig gevaar bestaat voor brand of explosie of gezondheidsbedreigende blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dampen en gassen.

12 De ZO luidt: Het bij plaatsonafhankelijke arbeid ontbreken of het onjuist toepassen van voorgeschreven beveiligingen, alsmede het overbruggen dan wel buiten werking stellen van noodzakelijke beveiligingen aan arbeidsmiddelen.

13 De OBD luidt: Het aanvangen met werkzaamheden op een bouwplaats zonder schriftelijke kennisgeving aan de Inspectie SZW over de voorgenomen totstandkoming van het bouwwerk.

14 De OBD luidt: het ontbreken van een veiligheid- en gezondheidsplan ten aanzien van bouwwerken zoals gedefinieerd in het Arbobesluit.

15 De ODB luidt: Het ontbreken van een veiligheids- en gezondheidsdocument ten aanzien van werkzaamheden verricht in de winningsindustrie in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen.

16 De ZO luidt: het niet aanwezig hebben van een Veiligheids- en zorgsysteem als bedoeld in artikel 2.42e Arbobesluit.

17 De ZO luidt: het ontbreken van samenwerking bij het opstellen van een adequaat Veiligheids- en Gezondheidsdocument conform artikel 2.42f, derde lid.

18 De ODB luidt: Het ontbreken van trainingen voor het uitvoeren van noodhandelingen bij winningsindustrieën met behulp van boringen.

19 De ZO luidt: Het werken op, aan of in de nabijheid van wegen waarbij ernstig gevaar bestaat voor aanrijden.

20 De ZO luiden: Het werken in gebouwen, waarvan wanden, vloeren, plafonds of installaties in zodanige staat verkeren, dat ernstig gevaar bestaat voor instorten, verschuiven, omvallen of kantelen. (artikel 3.3, lid 1, Arbobesluit)

Het werken op plaatsen, waar ernstig gevaar bestaat voor instorten, verschuiven, omvallen of kantelen van opgeslagen voorwerpen en stoffen. (artikel 3.3, lid 2, Arbobesluit)

21 De ZO luidt: Het aanwezig zijn van niet afgeschermde, direct aanraakbare spanningvoerende delen met een spanning hoger dan 50 volt bij wisselspanning of 120 volt bij zuivere gelijkspanning.

22 De ZO luiden: Het verrichten van werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande elektrische installaties, toestellen of leidingen met een spanning van hoger dan 50 volt bij wisselspanning of 120 volt bij zuivere gelijkspanning zonder het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen (lid 3 en lid 4), en

Het verrichten van werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder hoogspanning staande elektrische installaties, toestellen of leidingen zonder het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen (lid 7).

23 De ZO luiden: Het ontbreken van doeltreffende maatregelen om het ontstaan van een explosieve atmosfeer op de arbeidsplaats te voorkomen. (artikel 3.5d, lid 1, Arbobesluit)

Het niet nemen van de volgende maatregelen in de hieronder aangegeven volgorde, indien het voorkomen van het ontstaan van een explosieve atmosfeer, gezien de aard van het werk, niet mogelijk is:

a. de ontsteking van explosieve atmosferen wordt voorkomen, waarbij rekening wordt gehouden met elektrostatische ontladingen die van werknemers of de arbeidsplaats als ladingsdrager of ladingsproducent kunnen uitgaan;

b. de schadelijke gevolgen van een explosie worden beperkt. (artikel 3.5d, lid 2, Arbobesluit)

24 De ZO luiden: Het ontbreken van de volgende maatregelen in de gevarenzones, bedoeld in artikel 3.5d, vijfde lid, en met betrekking tot de installaties in gebieden zonder explosiegevaar die vereist zijn voor, of bijdragen tot het explosieveilig gebruik van installaties die zich op plaatsen bevinden waar explosiegevaar heerst:

a. vrijkomende gassen, dampen, nevels of brandbaar stof die explosiegevaar kunnen doen ontstaan, worden op passende wijze afgevoerd en onschadelijk gemaakt;

b. indien een explosieve atmosfeer meerdere soorten brandbare stoffen bevat, wordt bij de veiligheidsmaatregelen uitgegaan van het grootste mogelijke risico. (artikel 3.5e, onder a. en b, Arbobesluit)

Het in de gevarenzones niet gebruiken en toepassen van apparaten en beveiligingssystemen overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel volgens de navolgende principes:

1°. gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;

2°. gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur;

3°. gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur. (artikel 3.5e, onder e, Arbobesluit)

25 De DBO luidt: Het niet beschikbaar en gebruiksklaar houden van vluchtmiddelen zodat werknemers de gevaarlijke gebieden snel en veilig kunnen verlaten.

26 De ZO luiden: Het niet verrichten van onderzoek naar gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie op een plaats of in een ruimte waar een werknemer zich bevindt, indien kan worden vermoed dat de atmosfeer op die plaats of in die ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie (lid 1).

Het niet nemen van doeltreffende maatregelen indien uit onderzoek blijkt dat er sprake is van gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie op een plaats of in een ruimte waar een werknemer zich bevindt (lid 2).

27 De DBO luidt: Het verrichten van onderzoek naar de veiligheid aan, op of in tankschepen door een persoon die niet beschikt over het certificaat van vakbekwaamheid gasdeskundige.

28 De ZO luidt: Het schoonmaken, onderhouden, verbouwen, herstellen en slopen van K1-, K3-, KT- of T-schepen, zonder veiligheids- en gezondheidsverklaring van een gasdeskundige.

29 De ZO luidt: Het werken op arbeidsplaatsen waar een doeltreffende vluchtweg ontbreekt en waarbij ernstig gevaar bestaat op brand, explosie of plotselinge blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

30 De ZO voor lid 1 luidt: Het werken op arbeidsplaatsen waar een doeltreffende vluchtweg is geblokkeerd en waarbij ernstig gevaar bestaat op brand, explosie of plotselinge blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De ZO voor lid 2 luidt: Het werken op arbeidsplaatsen waarbij een nooduitgang niet kan worden geopend en waarbij ernstig gevaar bestaat op brand, explosie of plotselinge blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

31 De ZO luidt: Het werken op hoogten van meer dan 2.50 meter waarbij geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen tegen vallen (lid 1).

N.B. Indien het valgevaar gepaard gaat met risicoverhogende omstandigheden, zoals het gevaar te vallen op of langs uitstekende delen, de aanwezigheid van verkeer, het vallen in water e.d., dan kan er, afhankelijk van de toename van het risico, ook bij geringere werkhoogte sprake zijn van een ZO.

31a De ZO luidt: Het werken op hoogten van meer dan 2.50 meter waarbij geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen tegen de gevolgen van vallen (lid 5).

32 De ZO luidt: Het zodanig ingericht zijn van een arbeidsplaats dat daardoor ernstig gevaar bestaat getroffen of geraakt te worden door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan.

33 De ZO luidt: Het toepassen van een laadplatform dat niet is afgestemd op de te vervoeren lading.

34 De ZO luidt: Het werken op hoogten van meer dan 2.50 meter op instabiele en onvoldoende stevige werkplekken op bouwplaatsen.

35 De ZO luiden: Het werken op een bouwplaats indien bovengrondse elektriciteitsleidingen niet omgeleid zijn of spanningsloos zijn gemaakt of, indien dit niet mogelijk is, hekken of waarschuwingsborden ontbreken. (artikel 3.29, lid 2, Arbobesluit).

Het werken op bouwplaatsen waarbij ernstig gevaar bestaat voor personen als gevolg van beschadiging van ondergrondse elektriciteitsleidingen en -kabels. (artikel 3.29, lid 5, Arbobesluit).

36 De ZO luiden: Het werken in bouwputten, tunnels, bij uitgravingen of andere ondergrondse werkzaamheden waarbij onvoldoende stut- of taludvoorzieningen zijn getroffen tegen instortings- of overstromingsgevaar. (artikel 3.30, lid 1, Arbobesluit).

Het bij grondverzetwerkzaamheden niet op veilige afstand houden van de uitgegraven aarde, gebruikte materialen en voertuigen, waardoor werknemers ernstig gevaar lopen bedolven te worden. (artikel 3.30, lid 2, Arbobesluit).

37 De ZO luidt: Onvoldoende draagkrachtige bekistingen, tijdelijke stutten of schoren op een bouwwerkplek, waardoor werknemers ernstig gevaar lopen bekneld te raken of bedolven te worden.

38 De ZO luidt: het ontbreken van twee afzonderlijke uitgangen in verbinding met de oppervlakte bij een ondergrondse ontginning.

39 De ZO luidt: Het niet zo spoedig mogelijk na het delven ondersteuningen aanbrengen, terwijl dit vanwege de instabiliteit van het terrein noodzakelijk is voor de veiligheid van de werknemers.

40 De ODB luidt: het ontbreken van voldoende geschikte reddingsmiddelen op een mijnbouwinstallatie.

41 De ZO luiden: het niet hebben van een adequaat noodplan (lid 1).

Het niet voldoen aan de eisen van artikel 3.37v lid 2 m.b.t. het noodplan (lid 2).

42 De ODB luiden: Het ontbreken van deskundig toezicht op jeugdige werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor instorting bestaat. (sub a)

Het ontbreken van deskundig toezicht op jeugdige werknemers die arbeid verrichten aan, met of in de directe nabijheid van een hoogspanningsinstallatie. (sub b)

43Lid 2 wordt beboet via lid 1

44 De ZO luiden: Het werken met stoffen, waarbij direct contact met de huid mogelijk is, die voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.1c, onderdeel f, Arbobesluit, en die kunnen leiden tot ernstige schade aan de gezondheid.

44a Het werken met stoffen, waarbij direct contact met de ogen mogelijk is, die voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.1c, onderdeel g, Arbobesluit, en die kunnen leiden tot ernstige schade aan de gezondheid.

45 De ZO luidt: het blootstellen van werknemers aan concentraties van stoffen in de inademingslucht van een werknemer van meer dan twee maal de (wettelijke of door de werkgever vastgestelde) grenswaarde of van meer dan de ceilingswaarde.

46 De ZO luidt: Het opnieuw in circulatie brengen van lucht die een gevaarlijke stof bevat naar een arbeidsplaats waar de betreffende stof niet aanwezig is (lid 2).

47 De ZO luiden: Het ontbreken van maatregelen bij aanwezigheid van kankerverwekkende of mutagene stoffen waarbij ernstig gevaar bestaat voor plotselinge blootstelling.

Het ontbreken van maatregelen bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen waardoor ernstig gevaar bestaat voor brand of explosie of gezondheidsbedreigende blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dampen en gassen.

48 De ZO luidt: Na een onvoorziene toename van het blootstellingniveau aan kankerverwekkende of mutagene stoffen, er niet voor gezorgd hebben dat werknemers uit de gevarenzone zijn verwijderd.

49 De ODB luiden: gebruik van springstoffen zonder dat hierop voortdurend toezicht plaatsvindt door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid springmeester (lid 2).

Het verrichten van werkzaamheden bestaande uit het springen van materialen ten behoeve van de opsporing of winning van delfstoffen door personen die niet in het bezit zijn van een getuigschrift van schietmeester ( lid 3).

50 De Z0 luidt: het niet werken volgens een vooraf opgesteld werkplan, als bedoeld in Bijlage VB van de Arbeidsomstandighedenregeling, mbt opbouw, installeren, monteren, assembleren, dan wel verwijderen na ontbranding, van professioneel vuurwerk.

51 De ODB luiden: het niet door een gecertificeerd persoon toezicht houden op opbouw, installeren, monteren, assembleren, dan wel verwijderen na ontbranding van professioneel vuurwerk;

Het niet door een gecertificeerd persoon toezicht houden op het bewerken van professioneel vuurwerk in een inrichting als bedoeld in artikel 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit.

51a Arbeid bestaande uit het opsporen van conventionele explosieven wordt verricht door een bedrijf dat voor de te verrichten arbeid niet in het bezit is van een procescertificaat opsporen conventionele explosieven dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

52 De ZO luidt: het blootstellen van werknemers aan concentraties van kankerverwekkende en mutagene stoffen in de ademhalingslucht boven de (wettelijke of door de werkgever vastgestelde) grenswaarde.: lid 3

53 De ZO luidt: Het niet of onvoldoende zorgen voor doeltreffende maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde waarbij werknemers worden blootgesteld aan concentraties van kankerverwekkende en mutagene stoffen in de inademingslucht.

54 De ZO luidt: het niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde (2.000 vezels per kubieke centimeter berekend over een referentieperiode van 8 uur) houden van de concentratie van asbeststof in de lucht door:

 • het niet zo inrichten van de werkmethoden dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of indien dat technisch niet mogelijk is, dat er geen asbest-stof in de lucht vrijkomt;

 • het niet doeltreffend en regelmatig reinigen van gebouwen, installaties en uitrustingen, die dienen voor het toepassen of bewerken van asbest of asbesthoudende producten;

 • het niet opbergen en vervoeren in daarvoor geschikte en gesloten verpakking van asbest, een asbesthoudend product of een product waaruit asbeststof vrijkomt, of

 • het niet zo spoedig mogelijk verzamelen en afvoeren van asbesthoudende afvalstoffen in voor asbest geschikte, gesloten en gekenmerkte verpakking.

55 De ZO luidt: het blootstellen van werknemers aan concentraties van asbeststof in de lucht boven de grenswaarde van 0, 01 vezel per kubieke centimeter, berekend over een referteperiode van 8 uur.

56 De ZO luiden: Het niet opsporen van de oorzaken van de overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, en het niet zo spoedig mogelijk nemen van doeltreffende maatregelen om de concentratie asbeststof terug te brengen tot beneden die waarde. (lid 1)

Het laten voortzetten van de arbeid op een arbeidsplaats met overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, waar de maatregelen om de concentratie terug te brengen nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd, zonder de betrokken werknemers doeltreffend te beschermen tegen blootstelling aan asbeststof. (lid 3).

57 De DBO luiden: Het werken met asbest of asbesthoudende producten zonder dit tijdig en (volledig) op correcte wijze te hebben gemeld aan de Inspectie SZW. (lid 1)

Het niet opnieuw melden aan de Inspectie SZW, telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbeststof of asbesthoudende producten. ( lid 2)

58 De ZO luiden: het niet nemen van doeltreffende maatregelen ter bescherming van de bestrokken werknemers, indien, gelet op de aard van de werkzaamheden, overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, kan worden verwacht ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestconcentratie in de lucht (lid 1).

Het niet verwijderen van het aanwezig asbest dan wel de aanwezige asbesthoudende producten, voordat wordt aangevangen met andere werkzaamheden (lid 4).

59 De ODB luidt: Het in het werkplan ontbreken van voorgeschreven gegevens, zoals beschreven in artikel 4.50 lid 4 onder a t/m d.

60 De ZO luidt: het bij slopen, verwijderen, reinigen en opruimen van asbest of van producten die deze stof bevatten, niet conform het werkplan uitvoeren van de maatregelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de betrokken werknemers.

61 De ZO luiden: Het na reiniging van de arbeidsplaats niet op de desbetreffende arbeidsplaats in een binnenruimte uitvoeren van een eindbeoordeling, waarbij de monsterneming wordt uitgevoerd door een persoon als bedoeld in artikel 4.47, lid 7, Arbobesluit, en de monsteranalyse door een laboratorium als bedoeld in artikel 4.47, lid 8, Arbobesluit. (lid 1)

Het bij de eindbeoordeling bedoeld in artikel 4.51a, lid 1, Arbobesluit, niet uitvoeren van een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting, om vast te stellen of de concentratie van asbeststof in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm3, uitgaande van een referentieperiode van twee uur. (lid 2)

Het na het reinigen van de arbeidsplaats, op de betreffende arbeidsplaats in de buitenlucht geen visuele inspectie uitvoeren met vaststelling dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is door een bedrijf dat daartoe adequaat is toegerust, voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. (lid 3)

Het na het beëindigen van werkzaamheden in de buitenlucht met asbesthoudende grond, niet uitvoeren van een visuele inspectie op de aanwezigheid van asbest teneinde vast te stellen dat de concentratie asbest niet hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest, door een bedrijf dat daartoe adequaat is toegerust. (lid 4)

62 De ODB luidt: het niet treffen van doeltreffende maatregelen om blootstelling aan asbeststof te voorkomen als het resultaat van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, daartoe aanleiding geeft.

63 De ZO luidt: Het niet uitvoeren van een eindbeoordeling in aanvulling op artikel 4.51a, lid 1 en lid 2, in de naast de arbeidsplaats gelegen ruimten in een binnensituatie bij risicoklasse 3.

64 De ZO luidt: Het bij risicoklasse 3 – in het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2 – niet volledig inventariseren van de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten voordat wordt aangevangen met de volgende werkzaamheden:

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt;

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a;

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

65 De ODB luidt:het niet voor aanvang van de werkzaamheden volledig inventariseren van de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten, bij het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten of het verwijderen en opruimen van asbest of asbesthoudende producten.

66 De ODB luidt: Het niet op grond van de uitgevoerde inventarisatie , als bedoeld in artikel 4.54a lid 1, bepalen van de daarbij behorende risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a Arbobesluit.

66a De inventarisatie, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, van het Arbobesluit, en het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, van het Arbobesluit, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat niet in het bezit is van een certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

67 De ZO luiden: Het verrichten van handelingen, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, Arbobesluit door een bedrijf dat niet in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering. (lid 1)

Het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, Arbobesluit zonder voortdurend toezicht van (of niet door) een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest. (lid 5)

Het mede verrichten van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, Arbobesluit door een persoon die niet in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest. (lid 7).

68 De ODB luidt: Het door het bedrijf dat asbest verwijdert niet beschikken over een afschrift van een inventarisatierapport waarin de resultaten zijn neergelegd van de inventarisatie van de aanwezigheid van asbest en asbesthoudende producten, voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest.

69 De ODB luiden: Het bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest. (lid 6)

Het niet begeleiden van de handelingen als bedoeld in artikel 5, onderdelen e en f, van het Productenbesluit asbest die betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidhygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid. (lid 8)

70 De ZO luiden: het vervaardigen of gebruiken van propaansulton (CAS-nummer 1120-71-4) (lid 1) en

Het, anders dan ten behoeve van doorvoer, in voorraad houden van propaansulton (lid 2)

71 De ZO luiden: het vervaardigen of gebruiken van de volgende stoffen:

a. 2-naftylamine en de zouten daarvan (CAS-nummer 91–59–8);

Arbeidsomstandighedenbesluit (SDU-opmaat tekst geldig vanaf 01-07-2012)

b. 4-aminodifenyl en de zouten daarvan (CAS-nummer 92–67–1);

c. benzidine en de zouten daarvan (CAS-nummer 92–87–5);

d. 4-nitrodifenyl (CAS-nummer 92–93–3) (lid 1).

Het, anders dan ten behoeve van doorvoer, in voorraad houden van de volgende stoffen:

a. 2-naftylamine en de zouten daarvan (CAS-nummer 91–59–8);

Arbeidsomstandighedenbesluit (SDU-opmaat tekst geldig vanaf 01-07-2012)

b. 4-aminodifenyl en de zouten daarvan (CAS-nummer 92–67–1);

c. benzidine en de zouten daarvan (CAS-nummer 92–87–5);

d. 4-nitrodifenyl (CAS-nummer 92–93–3) (lid 2).

72 De ZO luiden: het bewerken of verwerken van zandsteen, behoudens in de gevallen benoemd in artikel 4.60, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (lid 1).

Het in voorraad houden van zandsteen, behoudens in de gevallen benoemd in artikel 4.60, vierde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (lid 3).

73 De ZO luidt: het (zand)stralen met een stof die aan kwarts of een andere vorm van vrij kristallijn siliciumdioxyde meer dan 1% bevat.

74 ZO luidt: Het ontzanden van gietstukken, door middel van stralen, buiten de voor dat doel bestemde gesloten toestellen of ruimten. (artikel 4.61, lid 3, Arbobesluit)

Het bij ontzanden van gietstukken, door middel van stralen, afvoeren van afgezogen lucht naar ruimtes waar personen moeten verblijven.(artikel 4.61, lid 5, Arbobesluit)

75 De ZO luiden: Het gebruik van benzeen of van een product waarvan het gehalte aan benzeen meer dan 1 volumeprocent bedraagt als oplos-, reinigings- of verdunningsmiddel, behoudens indien zulks geschiedt in een gesloten systeem of op een andere wijze waardoor in tenminste gelijke mate bescherming tegen blootstelling daaraan wordt geboden (lid 1) en

Het gebruik van tetrachloorkoolstof, pentachloorethaan en 1,1,2,2,-tetrachloorethaan of van een product waarvan het gehalte aan een van de vorengenoemde stoffen meer dan 1 volumeprocent bedraagt, behoudens indien zulks geschiedt in een gesloten systeem of op een andere wijze waardoor in tenminste gelijke mate bescherming tegen blootstelling daaraan wordt geboden (lid 3)

76 De ZO luidt: het bij het schilderen van binnenwerk van gebouwen of vaartuigen gebruiken van loodwit, loodsulfaat of producten die een van deze stoffen als bestanddeel bevatten.

77 De ODB luiden: Het werken met producten die niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.32a, lid 4 tot en met 6, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32a, lid 2, Arboregeling (lijmen en verven in binnensituaties), niet is toegestaan.

Het werken met producten die niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.32b, lid 2 tot en met 4, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32b, lid 1, Arboregeling (offset drukken), niet is toegestaan.

Het werken met producten die niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.32c, lid 2 en 3, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32c, lid 1, Arboregeling (zeefdrukken), niet is toegestaan.

Het werken met producten die niet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4.32d, lid 2, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32d, lid 1, Arboregeling (illustratiediepdrukken), niet is toegestaan.

Het werken met producten die niet voldoen aan het criterium genoemd in artikel 4.32e, lid 3, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32e, lid 2, Arboregeling (verpakkingsdiepdrukken en flexodrukken), niet is toegestaan.

Het werken met producten die niet voldoen aan het criterium genoemd in artikel 4.32f, lid 4, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32f, lid 2, Arboregeling (herstellen van autoschade), niet is toegestaan.

Het werken met producten die niet voldoen aan het criterium genoemd in artikel 4.32g, lid 3, Arboregeling bij werkzaamheden waarvoor dit op grond van artikel 4.32g, lid 2, Arboregeling (coating timmerwerk in binnensituaties), niet is toegestaan.

78 De ZO luidt: Het blootstellen van werknemers aan biologische agentia waarbij ernstig gevaar bestaat voor schade aan de gezondheid.

79 De ODB luiden: Het voor de eerste maal werken met biologische agentia van de 2e, 3e of 4e categorie, zonder dit tijdig en op correcte wijze te melden aan de Inspectie SZW.( lid 1)

Het werken met een nieuw biologisch agens van de 3e of 4e categorie, zonder dit tijdig en op correcte wijze te melden aan de Inspectie SZW. (lid 3)

Het werken met biologische agentia van de 2e, 3e of 4e categorie na veranderingen in procedés of procedures met mogelijke gevolgen voor veiligheid en gezondheid, zonder dit opnieuw te hebben gemeld aan de Inspectie SZW. (lid 5)

80 De ODB luidt: Het niet tijdig en op correcte wijze hebben gemeld aan de Inspectie SZW van een ongeval of incident dat (mogelijkerwijs) heeft geleid tot het vrijkomen van een of meer biologische agentia van de 3e of 4e categorie.

81 De ZO luiden: het laten verrichten van arbeid met of laten blootstellen aan stoffen die voldoen aan de krachtens artikel 9.2.3.1 van de Wet milieubeheer vastgestelde criteria voor indeling in een of meer van de categorieën «zeer vergiftig», «vergiftig»,«sensibiliserend», «kankerverwekkend», «mutageen» en «voor de voortplanting vergiftig», alsmede stoffen die voldoen aan de bij of krachtens die wet vastgestelde criteria voortoekenning van de R-zinnen 33 en 48, door en van jeugdige werknemers (lid 1);

Het laten verrichten van arbeid met of laten blootstellen aan biologische agentia van categorie 3 of 4, bedoeld in afdeling 9 van hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit door en van jeugdige werknemers(lid 2) en

Het laten verrichten van arbeid aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van de in het eerste of tweede lid van artikel 4.105 Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde stoffen of biologische agentia bevinden, door jeugdige werknemers (lid 3).

82 De ODB luidt: Het ontbreken van deskundig toezicht op jeugdige werknemers ter voorkoming van specifieke gevaren bij het werken met gevaarlijke stoffen of gassen of artikelen die ontplofbare stoffen bevatten.

83 De ZO luiden: Het door een zwangere werknemer of een werknemer tijdens de lactatie arbeid laten verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan metallisch lood en zijn verbindingen (lid 1).

Het door een zwangere werknemer of een werknemer tijdens de lactatie arbeid laten verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die de gezondheid van het ongeboren kind of de zuigeling schade kunnen toebrengen via een genotoxisch werkingsmechanisme en die via de moeder het ongeboren kind of de zuigeling kunnen bereiken (lid 2).

84 De ZO luidt: Het door een zwangere werknemer arbeid laten verrichten waarbij zij kan worden blootgesteld aan de biologische agentia Toxoplasma en Rubellavirus, bedoeld in afdeling 9 van hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, tenzij is gebleken dat zij hiervoor immuun is.

85 De ODB’s gelden voor de volgende werkzaamheden: blokkenstellen ruwbouw, betonstaalvlechten, metselen, monteren van metalen dak- en gevelelementen, glaszetten, dakdekken platte daken, gipsblokkenstellen, wandplatenstellen, plafondplatenstellen, stukadoren traditioneel/mechanisch en het leggen van zandcementdekvloeren, betonboren/betonzagen, koppensnellen, dakdekken (pannendaken), stellen kozijnen en deuren, (de)montage steigerbouw, installatie-werkzaamheden en stratenmaken en luiden:

Bij blokkenstellen ruwbouw, blokken van 14 kilogram of meer hanteren zonder gebruik van een elementenstelselmachine; niet mechanisch opperen; geen verhoogde plaatsing van de blokken en de lijmkuip op minimaal 20 cm hoogte; blokkenstellen boven 150 cm met uitzondering van de binnenmuren net onder de verdiepingsvloer; blokkenstellen onder sta-oppervlak, met uitzondering van het vloer- en funderingsniveau.

Bij betonstaalvlechten handmatig tillen van 25 kilogram per werknemer of zwaarder dan 50 kilogram per twee werknemers of meer tillen; boven schouder-hoogte binden; handmatig knippen van rond 8 mm met een handschaar korter dan 75 cm; handmatig knippen van meer dan 8 mm met een handschaar korter dan 90 cm; handmatig knippen van meer dan 10 mm; werken zonder werktafel of alternatieve verhoging voor voormontage waar dit wel mogelijk is.

Metselen zonder verhoogde plaatsing van de te verwerken metselstenen en speciekuip op 20 cm hoogte; metselen boven 170 cm met uitzondering van de binnenmuren onder de verdiepingsvloer; metselen onder 20 cm hoogte ten opzichte van het sta-oppervlak, met uitzondering van het vloer- en funderingsniveau; een stenentang met één hand gebruiken; een kruiwagen zwaarder dan 25 kilogram aan de handvatten hanteren; eenhandig pakken van stenen met een steenbreedte van meer dan 105 mm.

Bij het monteren van metalen dak- en gevelelementen, platen handmatig lostrekken en/of omklappen; platen van 118 kilogram of meer niet mechanisch/machinaal op montageplek in het werk brengen; platen onder de 118 kilogram door één werknemer handmatig verslepen zonder een daartoe aangewezen hulpmiddel; platen onder 118 kilogram verder dan gemiddeld 8 meter handmatig verslepen; platen onder 118 kilogram verslepen; bij handmatig verslepen geen geschikt hulpmiddel gebruiken.

Bij glaszetten, glas handmatig tillen/plaatsen/transporteren van glas zwaarder dan 25 kg per werknemer of zwaarder dan 50 kg per twee werknemers of meer; van 25 kilogram of meer handmatig tillen/plaatsen; met meer personen 50 kilogram of meer per persoon handmatig tillen/plaatsen; handmatig tillen/plaatsen glas zonder mechanische hulpmiddelen boven de 50 kilogram plaatsen; geen gebruik maken van transportmiddelen voor het (ver)plaatsen van glas van 25 kg of meer; met meer personen meer dan 25 kg per persoon; geen gebruik maken van persoonsgebonden hulpmiddelen voor het plaatsen van glas.

Bij het dakdekken van platte daken meer dan 25 kilogram handmatig tillen; dakrollen en andere lasten van 25 kilogram of meer niet mechanisch/machinaal transporteren; geen gereedschap gebruiken met een verlengde of instelbare steel, zodat rechtop gewerkt kan worden; hulpmiddelen zoals een kraan, lift, ladderlift en (steek)wagentje voor het op en over het dak verplaatsen van materialen niet verstrekken of gebruiken.

Bij het gipsblokkenstellen 25 kilogram of meer handmatig tillen; niet mechanisch opperen; elementen van 18 kilogram of meer niet mechanisch/machinaal verwerken; verpakkingseenheden gips, cement, granietkorrels, marmerkorrels of andere grondstoffen van 25 kilogram of meer handmatig tillen/transporteren/op het werk voorhanden hebben; de blokken en de lijmmortelkuip niet op een verhoging van 20 cm of meer plaatsen; werken onder de gestelde werkhoogte van minimaal 20 cm ten opzichte van sta-oppervlak of meer (met uitzondering van de eerste laag).

Bij het wandplatenstellen 25 kilogram of meer handmatig tillen/plaatsen/transporteren; met twee of meer personen 50 kilogram of meer per persoon handmatig tillen/plaatsen/transporteren; hulpmiddelen (zoals materialenlift, kraan of verreiker, platenkar) voor het verticaal en horizontaal transport van materialen, apparatuur en gereedschap niet inzetten; wandplaten niet vertikaal aangeleverd en niet vanuit verticale positie gemonteerd of wandplaten vanaf horizontale opslag op grond verwerken.

Bij het plafondplatenstellen 25 kilogram of meer handmatig tillen/transporteren; met twee of meer personen 50 kilogram of meer handmatig tillen/transporteren; hulpmiddelen (zoals materialenlift, kraan of verreiker, platenkar) voor het verticaal en horizontaal transport van materialen, apparatuur en gereedschap niet inzetten; geen gebruik maken van een platenlift bij plaatsen plafondplaten; plafondplaten niet vertikaal aangeleverd en niet vanuit verticale positie gemonteerd of wandplaten vanaf horizontale opslag op grond verwerken.

Bij het stukadoren 25 kilogram of meer traditioneel/mechanisch handmatig tillen; geen gebruik maken van (mechanische) hulpmiddelen bij het opperwerk; geen gebruik maken van een bordes, stukadoorstrapje of rolsteiger voor het aanbrengen van de stuc op hogere delen van de wand; geen gebruik maken van een mixer op statief, dan wel een mixer met 2 handvatten, dit ter voorkoming van het met de hand omsteken; geen gebruik maken van een (verrijdbare) mortelkuip op een verhoging van 20 cm of meer.

Bij het leggen van zandcementdekvloeren geen gebruik maken van een mechanische rei/robot terwijl dit wel mogelijk is; bij het leggen van zandcement-dekvloeren met de mechanische rei/robot meer dan 80 m2 per persoon per dag aangemaakt bij semimachinaal mengen; meer dan 50 m2 per persoon per dag aangemaakt bij handmatig vullen van een vloerenpomp;

Bij het handmatig leggen van zandcementdekvloeren (uitzondering, indien technisch niet mogelijk te werken met de mechanische rei/rob) meer dan 60 m2 per persoon per dag aangemaakt bij machinaal aanmaken, mengen en transporteren van de specie; meer dan 50 m2 per persoon per dag aangemaakt bij semimachinaal mengen.

Bij handmatig vullen van een vloerenpomp meer dan 40 m2 per persoon per dag aangemaakt; meer dan 20 m2 per persoon per dag verwerken bij volledig hand-matig mengen en transporteren met een maximum van 40 m2 op een locatie. Meer dan 10 liter per emmer handmatig water toevoegen; de grondstof meer dan 2 meter handmatig rondom de driepoot verspreiden; geen gebruik maken van een vlindermachine (aangedreven d.m.v. benzine, elektriciteit of gas) bij het afwerken van de smeervloer; geen aluminium rei (of lichter materiaal) gebruiken bij het afreien; een rei gebruiken waarvan de lengte niet is afgestemd op de ruimte waarin gewerkt wordt.

Bij het betonboren/betonzagen niet mechanisch/machinaal transporteren van materialen en apparatuur zwaarder dan 25 kilogram (horizontaal transport) of zwaarder dan 10 kilogram (verticaal transport) getransporteerd; geen gebruik maken van hulpmiddelen om boven het hoofd werken te voorkomen.

Bij het koppensnellen, de paalkoppen niet met behulp van een minder belastende techniek (hydraulisch kraken, pneumatisch knippen, waterhakken of machinaal hakken) verwijderen; werken met sloophamers zwaarder dan 15 kilogram.

Bij het dakdekken (pannendekken) geen hulpmiddelen inzetten voor het op het dak (ver)plaatsen van materialen, apparatuur en gereedschap; geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals stortkoker en container bij het handmatig afvoeren van oude materialen.

Bij het stellen van kozijnen en deuren handmatig tillen zwaarder dan 25 kilogram per werknemer of zwaarder dan 50 kilogram per twee werknemers of meer; kozijnen en elementen zwaarder dan 50 kilogram niet machinaal/mechanisch plaatsen; transport- en tilhulpen voor horizontaal en verticaal transport niet gebruiken of verstrekken.

Bij het (de)monteren van steiger geen hulpmiddelen voor verticaal en horizontaal transport van materialen, apparatuur en gereedschap inzetten; handmatig tillen zwaarder dan 25 kilogram per werknemer of handmatig tillen zwaarder dan 50 kilogram per twee werknemers of meer; bij het op de schouder verplaatsen van materialen geen gebruik maken van schouderbescherming zoals specifieke werk-kleding met schoudervulling; handmatige opbouw van rolsteiger met een werkvloerhoogte hoger dan 2,5 m niet met minimaal twee personen opbouwen.

Bij installatiewerkzaamheden (CV en klimaattechniek) geen (transport)-hulpmiddelen verstrekken of gebruiken om het tillen en sturen van zware materialen te beperken; handmatig tillen zwaarder dan 25 kilogram per werknemer of handmatig tillen zwaarder dan 50 kilogram per twee werknemers of meer.

Bij stratenmaken stenen zwaarder dan 4 kilogram en tegels zwaarder dan 9,5 kilogram handmatig tillen en leggen; betonnen trottoirbanden, inritblokken, putten en kolken handmatig tillen en plaatsen; is het gewicht van de kruiwagen bij de handvatten zwaarder dan 25 kilogram.

86 De ZO luiden: Het door een zwangere werknemer of een werknemer tijdens de lactatie de volgende fysiek belastende bewegingen laten uitvoeren:

a. dagelijks meer dan eenmaal per uur te hurken, knielen, bukken of staande voetpedalen te bedienen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap;

b. meer te tillen dan 10 kilogram in één handeling gedurende de hele zwangerschap en in de periode tot drie maanden na de bevalling;

c. meer dan 10 keer per dag gewichten van meer dan 5 kilogram te tillen vanaf de twintigste week van de zwangerschap;

d. meer dan 5 keer per dag gewichten van meer dan 5 kilogram te tillen vanaf de dertigste week van de zwangerschap.

87 De ZO luidt: Het verrichten van werkzaamheden in situaties waarbij de dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekening houdend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, hoger is dan 87 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger is dan 200 Pa.

88 De ZO luidt: Het verrichten van werkzaamheden zonder individuele gehoorbescherming in situaties waarbij de dagelijkse blootstelling aan lawaai 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger is.

89 De ZO luiden: Het blootstellen van werknemers aan trillingen boven de grenswaarde voor blootstelling, bedoeld in artikel 6.11 a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a Arbobesluit. ( lid 2)

Het niet onverwijld treffen van maatregelen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarde voor blootstelling, bij overschrijding van de grenswaarde voor blootstelling aan trillingen, bedoeld in artikel 6.11 a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a Arbobesluit. ( lid 3 onder a)

Het niet onderzoeken van de oorzaak van de overschrijding bij overschrijding van de grenswaarde voor blootstelling aan trillingen, bedoeld in artikel 6.11 a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a Arbobesluit. ( lid 3 onder b)

Het niet aanpassen van de beschermings- en preventiemaatregelen om te voorkomen dat de grenswaarde opnieuw wordt overschreden bij overschrijding van de grenswaarde voor blootstelling aan trillingen, bedoeld in artikel 6.11 a, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a Arbobesluit. (lid 3 onder c)

90 ZO luiden: Het blootstellen van werknemers aan kunstmatige optische straling boven de grenswaarde voor blootstelling genoemd in artikel 6.12c van het Arbobesluit. (artikel 6.12e, lid 4 juncto artikel 6.12c Arbobesluit)

90a De ZO luidt: Het blootstellen van werknemers aan elektromagnetische velden boven de grenswaarden voor effecten op de gezondheid, tenzij is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.12o (MRI-apparatuur gezondheidszorg) of in een vrijstelling of ontheffing (artikel 9.17c, Arbobesluit).

90b De ZO luidt: Het niet nemen van maatregelen indien de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden de grenswaarden voor effecten op de gezondheid overschrijdt, tenzij is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.12o (MRI-apparatuur gezondheidszorg) of in een vrijstelling of ontheffing (artikel 6.12j, derde lid, juncto artikel 6.12l, negende lid, Arbobesluit).

Het niet onverwijld treffen van maatregelen om de blootstelling aan kunstmatige optische straling terug te brengen tot onder de grenswaarde voor blootstelling. (artikel 6.12e, lid 4 onder a, Arbobesluit)

91 ODB luidt: Het voor de aanvang van de arbeid uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek door een arts, die niet in het bezit is van een certificaat duikerarts.

92 ZO luidt: Het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid of overige arbeid onder overdruk zonder dat aan de beperkende voorschriften volgend uit een arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt voldaan.

93 ZO luidt: Het niet aan werknemers ter beschikking stellen van materiaal dat in deugdelijke staat verkeert en van voldoende ademgas van goede kwaliteit.

94 ZO luidt: Het verrichten van duikarbeid zonder te worden bijgestaan door een reserveduiker en ploegleider.

95 ODB luidt: Het optreden als duikploegleider zonder in het bezit te zijn van een certificaat duikploegleider met betrekking tot de soort arbeid die wordt verricht. (artikel 6.16, lid 3, Arbobesluit)

Het duiken zonder in het bezit te zijn van het certificaat duikarbeid met betrekking tot de soort duikarbeid die wordt verricht. (artikel 6.16, lid 6, Arbobesluit)

Het verrichten van duikarbeid zonder de aanwezigheid van een persoon die in het bezit is van een certificaat duikmedische begeleiding met betrekking tot de soort arbeid die hij verricht* (artikel 6.16, lid 7, Arbobesluit)

96 ODB luidt: Het uitvoeren van duikarbeid:

a. op een diepte groter dan 9 meter,

b. bij een stroomsnelheid groter dan 0,5 meter per seconde,

c. met voorgenomen decompressie,

d. met een ademgas anders dan lucht,

e. over een periode langer dan een week,

f. ten behoeve van de ondergrondse winningsindustrie, of ten behoeve van de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen, zonder (tijdige) melding aan de toezichthouder.

97 ZO luidt: Het verrichten van duikwerkzaamheden op een diepte van 15 meter (of bij een druk van 1,5 maal 105 Pascal) of meer waarbij geen geschikte compressiekamer aanwezig is. (artikel 6.18, lid 1, Arbobesluit)

Het ontbreken van een compressiekamer bij het verrichten van duikwerkzaamheden op een locatie waarbij de reistijd naar de dichtstbijzijnde behandelfaciliteit met compressiekamer meer dan twee uur bedraagt. (artikel 6.18, lid 2, Arbobesluit)

98 ZO luidt: Het door één persoon verrichten van caissonarbeid.

99 ODB luidt: Het verrichten van caissonarbeid zonder de Inspectie SZW daarvan tijdig en op correcte wijze in kennis te stellen, onder overlegging van een deugdelijk werkplan.

100 ZO luidt: Het verrichten van caissonwerkzaamheden onder een druk van meer dan 1,5 maal 105 Pascal zonder een geschikte compressiekamer. (artikel 6.20, lid 1, Arbobesluit)

Het ontbreken van een compressiekamer bij het verrichten van caissonarbeid op een locatie waarbij de reistijd naar de dichtstbijzijnde behandelfaciliteit met compressiekamer meer dan twee uur bedraagt. (artikel 6.20, lid 2, Arbobesluit)

101 De ZO luiden:

Het door jeugdige werknemers laten verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, bedoeld in artikel 6.13 Arbeidsomstandighedenbesluit (lid 1);

Het door jeugdige werknemers laten verrichten van arbeid met toestellen die schadelijke niet ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden (lid 2);

Het door jeugdige werknemers laten verrichten van arbeid op een arbeidsplaats waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger is (lid 3); en

Het blootstellen van jeugdige werknemers aan schadelijke trillingen (lid 4).

102 De ZO luidt: Het door een zwangere werknemer laten verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk als bedoeld in artikel 6.13 Arbeidsomstandighedenbesluit.

103 De ZO luidt: Het door een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie arbeid laten verrichten in de ondergrondse winningsindustrie.

104 De ZO luiden: Het op de arbeidsplaats blootstellen van een zwangere werknemer aan lichaamstrillingen of schokken met een versnelling van meer dan 0.25 m/s2 of het in direct contact laten komen van een zwangere werknemer met een ultrasonore trillingsbron met een frequentie boven de 20 kHz waarbij de blootstelling hoger is dan 110 dB per tertsband.

105 De ZO luidt: Het op de arbeidsplaats laten blootstellen van een zwangere werknemer aan equivalente geluidsniveaus boven de 80 dB(A) en piekgeluiden boven de 112 Pa.

106 ZO luidt: Het gebruiken van arbeidsmiddelen op een andere wijze of plaats dan waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.

107 ZO luidt: Het niet of onvoldoende treffen van beschermende maatregelen bij het gebruik van een arbeidsmiddel, waardoor ernstig gevaar bestaat voor persoonlijk letsel.

108 ZO luidt: Het zodanig geplaatst of ingericht zijn van een arbeidsmiddel dat daardoor ernstig gevaar bestaat voor verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit.

109 ZO luidt: Het zodanig geplaatst of ingericht zijn van een arbeidsmiddel dat daardoor ernstig gevaar bestaat getroffen of geraakt te worden door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan.

110 ZO luidt: Het onderhouden, repareren en reinigen van arbeidsmiddelen die ingeschakeld zijn en onder druk of elektrische spanning staan.

111 ZO luidt: Het afstellen van arbeidsmiddelen die ingeschakeld zijn en onder druk of elektrische spanning staan.

112 ZO luidt: Het op niet veilige wijze (de)monteren van arbeidsmiddelen.

113 ZO luidt: Het ontbreken of onjuist toepassen van voorgeschreven beveiligingen en afschermingen, alsmede het overbruggen dan wel buiten werking stellen van noodzakelijke beveiligingen van arbeidsmiddelen.

114 ZO luidt: Het kunnen aanraken van (onderdelen van) arbeidsmiddelen met een zeer hoge of lage temperatuur.

115 ZO luidt: Het loskoppelen en opnieuw aansluiten van een arbeidsmiddel van en op een krachtbron.

116 ZO luidt: Het ontbreken van een noodstopvoorziening op arbeidsmiddelen waarbij dit noodzakelijk is.

117 ZO luidt: Het vervoeren van personen met een mobiel arbeidsmiddel dat daartoe niet is uitgerust.

118 ZO luidt: Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (m.u.v. heftrucks) waarmee personen kunnen worden vervoerd zonder beschermingsconstructies ter voorkoming van kantelen of de gevolgen daarvan.

ZO luidt: Het gebruik van heftrucks waarmee personen kunnen worden vervoerd zonder beschermingsconstructies ter voorkoming van kantelen of de gevolgen daarvan.

119 ZO luidt: Het gebruik van heftrucks waarmee personen kunnen worden vervoerd zonder beschermingsconstructies ter voorkoming van kantelen of de gevolgen daarvan.

120 ZO luidt: Het ontbreken van een rem- en stopvoorziening, alsmede een noodstopvoorziening voorzover deze noodzakelijk is, op een mobiel arbeidsmiddel met eigen aandrijving.

121 ODB luidt: Het werken met mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving, zonder dat de bedieners daartoe specifieke deskundigheid bezitten.N.B. uitsluitend aan de orde indien criteria bestaan (en in projecten zijn aangegeven) wanneer en in welke situatie er sprake is van dit feit.

122 ZO luidt: Het meerijden op mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving zonder speciaal daartoe ingerichte veilige plaatsen.

123 ZO luidt: Het zwaarder belasten van een hijs- of hefwerktuig, dan de toegelaten bedrijfslast of dan een veilig gebruik toelaat.

124 De ZO luidt: Het zodanig opgesteld zijn van hijs- en hefwerktuigen, dat daardoor ernstig gevaar bestaat dat lasten werknemers kunnen raken.

125 De ZO luidt: Het zich bevinden van werknemers onder hangende lasten.

126 De ODB luidt: Het vervoeren van personen met een hijs- of werktuig, dat daarvoor niet is bestemd of ingericht.

127 ZO luidt: Het zodanig gebruik van een mobiel hijs- of hefwerktuig dat daardoor ernstig gevaar bestaat voor kantelen, ongewild in beweging komen of wegglijden.

128 ZO luidt: Het gebruik van hijs- en hefwerktuigen in slechte weersomstandigheden.

129 ZO luidt: Het hijsen of heffen van personen op een onbeveiligd platform.

130 ZO luidt: Het overbelasten van hijs en hefgereedschap met meer dan 10%.

131 De ZO luiden: Het ontbreken van technische of organisatorische maatregelen, indien zich in een schacht twee of meer liften bevinden, om te voorkomen dat personen bij werkzaamheden aan een van de liften, getroffen worden door een naastliggende lift (lid 1).

Het niet stilzetten van de naastgelegen lift tijdens werkzaamheden in een liftschacht waarbij gevaren veroorzaakt door deze lift niet zijn tegengegaan (lid 2).

132 De ZO luidt: Het niet kiezen van de meest geschikte arbeidsmiddelen bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte, waardoor: a. de arbeidsmiddelen niet zijn afgestemd op de aard van de te verrichten werkzaamheden en op de voorzienbare belastingen en dat de arbeidsmiddelen niet zodanig zijn dat zonder gevaar doorgang mogelijk is; of b.het gekozen toegangsmiddel niet de mogelijkheid van ontruiming biedt bij dreigend gevaar; of c. het overstappen van een toegangsmiddel op platformen, vloeren of loopbruggen en omgekeerd extra valrisico’s oplevert.

133 De ZO luidt: Het ontbreken van een valbeveiliging om de aan een arbeidsmiddel verbonden valrisico’s voor werknemers te minimaliseren.

134 De ZO luidt: De bij een arbeidsmiddel behorende valbeveiliging is niet van een zodanige configuratie en sterkte dat vallen van hoogte wordt voorkomen of dat een eventuele val wordt gestopt, zodanig dat letsel bij de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

135 De ZO luidt: Het onderbreken van collectieve valbeveiligingen op andere plekken dan daar waar zich een toegang tot een ladder of trap bevindt.

136 De ZO luidt: Het laten werken op plaatsen waar geen doeltreffende, vervangende veiligheidsvoorzieningen, zijn getroffen en waarbij de collectieve valbeveiliging – in verband met de werkzaamheden – tijdelijk is verwijderd.

137 De ZO luidt: Het laten uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte wanneer de weersomstandigheden de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gevaar brengen.

138 De ZO luiden:

Het gebruiken van ladders of trappen, zonder maatregelen om de stabiliteit te waarborgen. (lid 1);

Ladders en trappen gebruiken zonder dat: a. wegglijden van de ladder- of trapvoet door een voorziening is voorkomen; b. toegangsladders bij overigens ontbrekende veilige houvast niet ten minste 1 meter uitsteken boven het toegangsniveau; c. de onderdelen van meerdelige (schuif)ladders ten opzichte van elkaar geborgd zijn; d.verrolbare ladders en trappen zijn vastgezet voor het betreden (lid 2). Het (laten) gebruiken van ladders en trappen waarbij niet ten minste een hand aan de ladder kan worden gehouden. (lid 3)

139 De ZO luidt: De ondersteuningen van een steiger zijn niet beveiligd tegen wegglijden, hetzij door bevestiging aan het steunvlak, hetzij door een antislipinrichting of een andere, even doeltreffende oplossing.

140 De ZO luidt: De steunpunten van de steiger zijn niet op een stabiele, stevige ondergrond van voldoende omvang geplaatst, waardoor de stabiliteit niet wordt gewaarborgd.

141 De ZO luidt: Niet verzekerde stabiliteit van steigers door onvoldoende verankering en/of schoren.

142 De ZO luiden: Het niet zodanig monteren van de vloeren van steigers dat hun onderdelen bij normaal gebruik niet kunnen bewegen.

Tussen de onderdelen van de vloeren en de verticale inrichtingen van de collectieve valbeveiligingen komen gevaarlijke openingen voor.

143 De ZO luidt: Het werken aan één enkele lijn, waarbij geen sprake is van een afzonderlijk verankerde veiligheidslijn die als reservelijn fungeert en is uitgerust met een beweegbaar valbeveiligingsmechanisme dat de werknemer in zijn beweging volgt.

144 De ODB luiden: Het onvoldoende adequaat en specifiek opgeleid zijn van werknemers voor het werken aan lijnen, en

Werknemers zijn niet op de hoogte van de reddingsprocedures voor het werken aan lijnen.

145 De ZO luiden: Het vervoeren van werknemers met behulp van een werkbak die is bevestigd aan een mobiel hefwerktuig waarbij de belasting van de volbelaste werkbak méér bedraagt dan de helft van de maximaal toegestane belasting van het hefwerktuig in zijn meest ongunstige stand. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 2, Arbobesluit)

Het vervoeren van werknemers met behulp van een werkbak die is bevestigd aan een mobiel hijswerktuig waarbij de belasting van de volbelaste werkbak en het bijbehorend hijsgereedschap méér bedraagt dan één kwart van de maximaal toelaatbare werklast van het hijswerktuig in zijn meest ongunstige stand. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 2, Arbobesluit)

Het vervoeren van werknemers met behulp van een werkbak die is bevestigd aan een vast opgesteld of railrijdend hijswerktuig waarbij de belasting van de volbelaste werkbak en het bijbehorend hijsgereedschap méér bedraagt dan driekwart van de nominale belasting waarvoor het hijswerktuig is ontworpen. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 2, Arbobesluit)

Het verblijf van werknemers in een werkbak waarbij de bedieningsplaats van het hijs- of hefwerktuig niet bezet is.(artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 3, Arbobesluit)

Horizontale verplaatsing van werknemers in een boven 0,2 meter geheven werkbak aan een mobiel hefwerktuig met grotere snelheid dan 2,5 km/uur. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 4, Arbobesluit)

Rijden met een mobiele hijskraan waaraan een bemande werkbak is bevestigd. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 5, Arbobesluit)

Rijden over een kraanbaan met hogere snelheid dan 2,5 km/uur van een hijskraan met een bemande werkbak. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 5, Arbobesluit)

Ontbreken van doeltreffend(e) communicatie(middel(en)) bij vervoer en verblijf van werknemers in een werkbak aan een hijs- of hefwerktuig. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 6, Arbobesluit)

Het vervoeren van werknemers met behulp van een werkbak die is bevestigd aan een hijs- of hefwerktuig zonder dat doeltreffende voorzieningen zijn getroffen om die werknemers bij gevaar te kunnen evacueren. (artikel 7.18, lid 4, juncto artikel 7.23d, lid 6, Arbobesluit)

146 De ZO luidt: Het hijsen of heffen van luiken van schepen zonder dat deze daartoe geschikte bevestigingen hebben voor het vastmaken van hijsgereedschap.

147 De ZO luidt: Het laden en lossen van schepen zonder dat luiken die niet afdoende tegen verplaatsing kunnen worden geborgd, verwijderd zijn.

148 De ZO luidt: Het plaatsen of verwijderen van luiken op schepen terwijl in het ruim onder de luikopening wordt gewerkt.

149 De ZO luidt: Het opnieuw gebruiken van voor eenmalig gebruik bestemde bind- of hijsmiddelen.

150 De ZO luidt: Het niet aanwezig zijn van middelen zodat werknemers bij het aanbrengen of verwijderen van sjorringen van containers aan ernstig gevaar worden blootgesteld.

151 De ODB luidt: Het niet door een certificerende instelling laten onderzoeken en beproeven van hijs- of hefwerktuigen en hijs- of hefgereedschappen aan boord van schepen, die gebruikt worden bij het laden en lossen.

152 De ODB luidt: Het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie als bedoeld in artikel 7.6 Arboregeling, door een persoon die niet in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid.

153 De ZO luiden: Het werken op een overbelaste steiger. (lid 2), en

Het werken op verrijdbare steigers die niet zijn beveiligd tegen ongewilde verplaatsing. (lid 3)

154 Het verrichten van trekkerarbeid, het werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren, het industrieel slachten of werken onder tempodwang door jeugdige werknemers zonder toezicht.

155 De ZO luidt: Het niet ter beschikking stellen van doeltreffende persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers bij werkzaamheden, waardoor ernstig gevaar bestaat voor veiligheid of gezondheid van betrokken werknemers.

156 De ZO luidt: Het onvoldoende er voor zorgen dat werknemers aan hen beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (juist) gebruiken, waardoor ernstig gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van betreffende werknemers.

Toelichting Tarieflijst bestuurlijke boete Arbeidsomstandighedenwetgeving

In deze bijlage is in tabelvorm opgenomen voor welk artikel of welk artikellid een bestuurlijke boete kan worden gegeven, welke categorie boetenormbedrag daaraan gekoppeld is en om welk type overtreding het gaat. De bevoegdheid tot beboeting voor het niet naleven van bepaalde verplichtingen volgt daarbij uit de wetgeving zelf, de informatie in de bijlage heeft uitsluitend een verduidelijkende of informatieve waarde.

Werknemersverplichtingen

In deze bijlage zijn alle overtredingen waar ook een werknemer verplichtingen heeft tot naleving van de betreffende bepaling of tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, gemarkeerd door middel van een asterisk (*).

Verplichtingen voor de bedrijfsarts en verplichtingen voor de bedrijfsarts en de deskundige personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet

In deze bijlage zijn alle artikelen, artikelleden of onderdelen van artikelleden ten aanzien waarvan een bedrijfsarts of een bedrijfsarts en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet verplicht zijn tot naleving gemarkeerd door middel van een dubbele asterisk (**) respectievelijk een driedubbele asterisk (***).

Verschillende typen overtredingen

In de bijlage zijn de verschillende typen overtredingen aangegeven.

Zware Overtredingen (ZO)

De ZO betreffen werkzaamheden en situaties die doorgaans ernstig gevaar (kunnen) opleveren voor personen.

Indien een dergelijke werkzaamheid of situatie wordt geconstateerd, dan zal in de meeste gevallen, naast het opstellen van een boeterapport, ook worden overgegaan tot stillegging van werk vanwege gevaar op grond van artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet. De formuleringen in de voetnoten in de lijst zijn over het algemeen in een directe actieve vorm gesteld, zoals: ‘het werken op ..., het gebruiken van ... en het blootstellen aan ....’.

Er is uitsluitend sprake van een ZO als voldaan wordt aan de omschrijving in de voetnoten. Zie als voorbeeld artikel 3.2 van het Arbeidsomstandigenhedenbesluit, waarbij als ZO is aangemerkt ‘het werken op, aan of in de nabijheid van wegen waarbij ernstig gevaar bestaat voor aanrijden’. Een overtreding van artikel 3.2 Arbeidsomstandigenhedenbesluit die niet voldoet aan de hiervoor genoemde omschrijving wordt niet als zware overtreding aangemerkt maar als een overige overtreding (OO).

Indien de feiten zoals geformuleerd ook daadwerkelijk door een inspecteur worden geconstateerd, dan is er sprake van ‘heterdaad’. Behalve het geven van een bevel tot stillegging bij gevaar, zegt de inspecteur direct een boete aan.

Treft de inspecteur situaties aan die naar zijn redelijke oordeel potentieel zouden kunnen leiden tot ernstig gevaar, terwijl er op het moment van constateren niet wordt gewerkt, dan is deze bevoegd om op basis van artikel 28 Arbowet te bevelen dat werkzaamheden niet mogen worden aangevangen zolang het potentiële gevaar aanwezig is. In dergelijke situaties wordt echter geen boete aangezegd. De werkzaamheden die als ZO staan gemarkeerd zijn niet limitatief voor de situaties die in potentie tot ernstig gevaar kunnen leiden.

Overtreding waarvoor Direct een Boete volgt (ODB)

Er bestaat een aantal overtredingen in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling dat niet tot de categorie ZO kan worden gerekend, maar waarvoor bij niet-naleving toch een directe sanctie moet worden opgelegd en in een aantal gevallen ook (direct) maatregelen moeten worden getroffen. Het gaat om belangrijke overtredingen waarvoor naar huidige inzichten het eerst geven van een waarschuwing of het eerst stellen van een eis als inadequaat is te beschouwen.

Het gaat hierbij om feiten met betrekking tot:

 • het ontbreken van vakbekwaamheid / bevoegdheid van werknemers om bepaalde – in de regelgeving omschreven – in potentie risicovolle werkzaamheden te verrichten;

 • het nagelaten hebben van bepaalde risicoverminderende handelingen en/of maatregelen in risicovolle situaties;

 • het nagelaten hebben van verplichte meldingen aan de Inspectie SZW;

  bepaalde onmisbare basisvoorzieningen

Dergelijke overtredingen die enerzijds de onveiligheid van werknemers vergroten en anderzijds het werk van de Inspectie SZW ernstig belemmeren, leiden tot het direct corrigeren van werkgevers. In voorkomende gevallen wordt direct overgegaan tot het aanzeggen van een boete.

Overige Overtredingen (OO)

De overtredingen die niet in de bijlage zijn benoemd als ZO of als ODB worden beschouwd als OO.

Terug naar begin van de pagina