Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Financiën

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-12-2018.]
[Regeling vervallen per 14-12-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 02-12-2012 t/m 25-10-2017

Besluit van de Minister van Financiën van 7 november 2012, kenmerk BJZ 2012- 500M, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Financiën meer in het bijzonder zal zijn belast

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 46, tweede lid van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk besluit waarbij mr. drs. F.H.H. Weekers is benoemd tot Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-12-2017]

De taak van Staatssecretaris van Financiën wordt als volgt vastgesteld:

De Staatssecretaris is binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met:

  • a) de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende;

  • b) de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden;

  • c) de aangelegenheden betreffende de exportkredietverzekeringen en -faciliteiten;

  • d) de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij;

  • e) de aangelegenheden betreffende het muntwezen inclusief De Nederlandse Munt;

  • f) alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 14-12-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem.

Terug naar begin van de pagina