Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 26 november 2012, nr. 2012 – 0000684395, houdende vaststelling van de indeling van de toegelaten instellingen volkshuisvesting in klassen met daarbij toepasselijke bezoldigingsmaxima ten aanzien van hun topfunctionarissen (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. toegelaten instelling: krachtens artikel 70, eerste lid, van de Woningwet toegelaten rechtspersoon;

 • b.

  • 1°. woning met de daarbij behorende grond of het daarbij behorende deel van de grond, mede zijnde een afzonderlijk gedeelte van een gebouw, welk gedeelte tot bewoning is bestemd, met het daarbij behorende deel van de grond;

  • 2°. woonwagen, zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

  • 3°. standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • c. wet: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Artikel 2. Bezoldigingsmaxima

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De bezoldiging van een topfunctionaris van een toegelaten instelling bedraagt ten hoogste:

  Aantal woongelegenheden

  maximale bezoldiging (in euro)

  tot en met 1000

  60.000

  van 1001 tot en met 2500

  70.000

  van 2501 tot en met 5000

  85.000

  van 5001 tot en met 10.000

  105.000

  van 10.001 tot en met 25.000

  130.000

  van 25.001 tot en met 50.000

  165.000

  van 50.001 tot en met 75.000

  195.000

  meer dan 75.000

  bezoldigingsmaximum volgens art. 2.3 van de wet

 • 2 Het aantal woongelegenheden, bedoeld in het eerste lid, is het aantal dat de toegelaten instelling op 31 december van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de bezoldigingsmaxima, bedoeld in dat lid, van toepassing zijn in eigendom of in beheer had volgens de gegevens, bedoeld in bijlage II bij het Besluit beheer sociale-huursector.

Artikel 3. Indeling in een andere klasse

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de wet van een toegelaten instelling om met ingang van een kalenderjaar te worden ingedeeld in een andere klasse dan die waarin zij volgens artikel 2, eerste lid, is ingedeeld, wordt ingediend voor 1 september van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat een deugdelijke motivering voor de aanvraag.

 • 3 Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt een verklaring van het toezichthoudende orgaan van de toegelaten instelling gevoegd waaruit zijn instemming met de aanvraag blijkt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2012

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok.

Terug naar begin van de pagina