Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-12-2012 t/m heden

Besluit van 2 november 2012 tot vaststelling van regels betreffende tegemoetkomingen ter zake van verhuizing en woon-werkverkeer voor defensiepersoneel en tot wijziging van enige besluiten, in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 maart 2012 tot en met 28 februari 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 12 juli 2012, nr. BS/2012023496;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede op de artikelen 12, 12quinquies en 12k van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Afdeling advisering van Raad van State gehoord (advies van 10 september 2012, nr. W07.12.0279/II);

Gezien het nader rapport van de Minister van Defensie van 31 oktober 2012, nr. BS/2012031015;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Overige wijzigingen

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2012

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

Uitgegeven de dertigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven