Tariefbeschikking ZZP's en extramurale parameters FZ

[Regeling vervallen per 31-12-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-12-2013

Tariefbeschikking ZZP's en extramurale parameters FZ

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4, uitgezonderd de artikelen 34, 38, eerste lid en derde t/m het zevende lid, en 40 t/m 43, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35 en 50, eerste lid, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • ZZP-tarifering en extramurale parameters in de forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0003;

 • Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0005;

 • Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders, kenmerk CA-300-553;

 • Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0007;

 • Afronding tarieven, kenmerk AL/BR-0004;

en de nadere regels:

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel ‘ZZP-tarifering en tarieven extramurale parameters in de forensische zorg’ (hierna ook genoemd: FZ-aanbieders)

aan:

een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 4.2 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’

in rekening mag worden gebracht:

de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van deze beschikking.

Opbouw ZZP-tarieven

[Vervallen per 31-12-2013]

ZZP’s zijn opgebouwd uit:

 • De componenten woonzorg, dagbesteding, behandelaars en verblijf;

 • De navolgde functies zoals omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ:

  • persoonlijke verzorging (PV);

  • verpleging (VP);

  • begeleiding (BG);

  • behandeling (BH) en

  • verblijf (VB);

 • een gemiddelde tijdsduur per week, uitgedrukt in direct en indirect cliëntgebonden uren, voor de functies BG, PV, VP, en BH;

 • een bedrag per uur voor de functies BG, PV, VP en BH;

 • een bedrag per dag voor de functie VB en indien van toepassing de zorggebonden materiële kosten als genoemd in artikel 15 Besluit Zorgaanspraken AWBZ.

Alle bedragen zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent.

Productieafspraak extramurale parameters

[Vervallen per 31-12-2013]

Per functie bestaat de mogelijkheid om een productieafspraak te maken voor:

 • een basisprestatie;

 • eventueel een module in verband met speciale leveringsvoorwaarden zoals 24-uurs beschikbaarheid (module beschikbaarheid);

 • eventueel een module in verband met een bijzondere doelgroep waaraan de prestatie wordt geleverd (module cliëntkenmerk).

Alle bedragen zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent. De kapitaallasten voor extramurale parameters betreft een opslag. Op de kapitaallasten voor extramurale zorgprestaties vindt geen nacalculatie plaats.

Aanvullende voorschriften

[Vervallen per 31-12-2013]

Tariefsoort

[Vervallen per 31-12-2013]

De in bijlage 1, behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en FZ-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0,-.

Het uitgangspunt van maximumtarieven geldt echter niet voor de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’. Hiervoor geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg.

Normatieve huisvestingscomponent (NHC)

[Vervallen per 31-12-2013]

Op het uitgangspunt dat de in bijlage 1 genoemde tarieven maximumtarieven (per verblijfsdag) zijn, moet voor wat betreft de NHC een nuancering worden gemaakt.

De tarieven in bijlage 1 voor de ZZP-verblijfsprestaties (zowel inclusief als exclusief dagbesteding) zijn opgebouwd uit drie componenten, te weten: een component zorg (per dag), een component inventaris (per dag) en een component NHC (per dag). Voor het bedrag met betrekking tot de zorg- en inventariscomponent geldt dat dit voor alle aanbieders van forensische zorg een maximumtarief is als hierboven genoemd. Echter, het bedrag met betrekking tot de NHC-component is voor FZ-aanbieders die vallen onder de overgangsregeling als bedoeld in de beleidsregel ‘Invoering NHC in de FZ’ gedurende de overgangsperiode (1 januari 2013 t/m 31 december 2017) een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, Wmg. Voor overige FZ-aanbieders1 is de NHC-component een maximumtarief. In bijlage 1 worden de drie componenten met bijbehorende bedragen weergegeven. Het uiteindelijk in rekening te brengen, integrale tarief bestaat derhalve uit de som van de zorg-, de inventaris- en de NHC-component.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal bekendmaking van deze tariefbeschikking geschieden door middel van publicatie in de Staatscourant. Daarnaast zal bekendmaking van deze beschikking plaatsvinden door middel van publicatie op de website van de NZa (www.nza.nl).

Bezwaar en beroep

[Vervallen per 31-12-2013]

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en

 • de gronden van het bezwaar.

Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

H. van Wieren,

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg.

Bijlage 1

[Vervallen per 31-12-2013]

Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP’s FZ

[Vervallen per 31-12-2013]

ZZP-cliënten die verblijven vanwege ondersteunende begeleiding (GGZ-C):

Omschrijving

Tarief (per dag)

Presta-tiecode

Component zorg (per dag)

Component inventaris1 (per dag)

NHC-code

Component NHC (per dag)

1GGZ C (excl. dagbesteding)

€ 81,19

Z310

€ 60,42

€ 3,77

NZ310

€ 17,00

2GGZ C (excl. dagbesteding)

€ 118,48

Z320

€ 97,71

€ 3,77

NZ320

€ 17,00

3GGZ C (excl. dagbesteding)

€ 133,64

Z330

€ 107,84

€ 3,77

NZ330

€ 22,03

4GGZ C (excl. dagbesteding)

€ 157,10

Z340

€ 130,01

€ 3,77

NZ340

€ 23,32

5GGZ C (excl. dagbesteding)

€ 169,32

Z350

€ 141,76

€ 3,77

NZ350

€ 23,79

6GGZ C (excl. dagbesteding)

€ 206,64

Z360

€ 178,85

€ 3,77

NZ360

€ 24,02

1GGZ C (incl. dagbesteding)

€ 111,93

Z311

€ 84,45

€ 3,77

NZ311

€ 23,71

2GGZ C (incl. dagbesteding)

€ 147,05

Z321

€ 119,57

€ 3,77

NZ321

€ 23,71

3GGZ C (incl. dagbesteding)

€ 164,93

Z331

€ 132,43

€ 3,77

NZ331

€ 28,73

4GGZ C (incl. dagbesteding)

€ 191,15

Z341

€ 155,94

€ 3,77

NZ341

€ 31,44

5GGZ C (incl. dagbesteding)

€ 203,00

Z351

€ 168,17

€ 3,77

NZ351

€ 31,06

6GGZ C (incl. dagbesteding)

€ 241,82

Z361

€ 205,90

€ 3,77

NZ361

€ 32,15

1 In de investeringsbedragen die ten grondslag liggen aan de NHC is geen vergoeding opgenomen voor investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur. Voor de vergoeding van de investeringen in medisch en overige inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde voor inventaris bij kleinschalig wonen.

ZZP-cliënten die verblijven in de Gehandicaptenzorg (GHZ).

Verstandelijk Gehandicapt (VG) (wel toegelaten voor behandeling (BH)):

Omschrijving

Tarief (per dag)

Presta-tiecode

Component zorg (per dag)

Component inventaris1 (per dag)

NHC-code

Component NHC (per dag)

1VG (excl. dagbesteding)

€ 90,61

Z414

€ 64,81

€ 3,77

NZ414

€ 22,03

2VG (excl. dagbesteding)

€ 107,31

Z424

€ 81,51

€ 3,77

NZ424

€ 22,03

3VG (excl. dagbesteding)

€ 136,96

Z432

€ 111,16

€ 3,77

NZ432

€ 22,03

4VG (excl. dagbesteding)

€ 151,61

Z442

€ 125,81

€ 3,77

NZ442

€ 22,03

5VG (excl. dagbesteding)

€ 180,68

Z456

€ 153,11

€ 3,77

NZ456

€ 23,80

6VG (excl. dagbesteding)

€ 174,73

Z462

€ 147,16

€ 3,77

NZ462

€ 23,80

7VG (excl. dagbesteding)

€ 216,76

Z472

€ 189,19

€ 3,77

NZ472

€ 23,80

1VG (incl. dagbesteding)

€ 131,91

Z415

€ 99,41

€ 3,77

NZ415

€ 28,73

2VG (incl. dagbesteding)

€ 148,62

Z425

€ 116,12

€ 3,77

NZ425

€ 28,73

3VG (incl. dagbesteding)

€ 178,28

Z433

€ 145,78

€ 3,77

NZ433

€ 28,73

4VG (incl. dagbesteding)

€ 192,92

Z443

€ 160,42

€ 3,77

NZ443

€ 28,73

5VG (incl. dagbesteding)

€ 236,01

Z457

€ 200,46

€ 3,77

NZ457

€ 31,78

6VG (incl. dagbesteding)

€ 230,05

Z463

€ 194,50

€ 3,77

NZ463

€ 31,78

7VG (incl. dagbesteding)

€ 304,79

Z473

€ 269,24

€ 3,77

NZ473

€ 31,78

1 In de investeringsbedragen die ten grondslag liggen aan de NHC is geen vergoeding opgenomen voor investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur. Voor de vergoeding van de investeringen in medisch en overige inventarissen en in computerapparatuur en –programmatuur wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde voor inventaris bij kleinschalig wonen.

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale parameters FZ

[Vervallen per 31-12-2013]

Code

Omschrijving

Tarief basis (per uur)

Tarief module beschik-baarheid

Tarief module cliënt-kenmerk

Totaal tarief (per uur)

H300

Begeleiding

€ 53,29

n.v.t.

n.v.t.

€ 53,29

H150

Begeleiding extra

€ 53,29

€ 3,79

n.v.t.

€ 57,08

H152

Begeleiding speciaal 1 (nah)

€ 53,29

n.v.t.

€ 33,93

€ 87,22

H153

Gespecialiseerde begeleiding (psy)

€ 53,29

n.v.t.

€ 39,44

€ 92,73

Code

Omschrijving

Tarief

Eenheid

F125

Dagactiviteit (begeleiding) LZA

€ 10,66

Per uur

H811

Dagbesteding VG licht

€ 37,27

Per dag

H812

Dagbesteding VG midden

€ 47,18

Per dag

H813

Dagbesteding VG zwaar

€ 72,59

Per dag

Onderlinge dienstverlening

[Vervallen per 31-12-2013]

Prestatiebeschrijving

[Vervallen per 31-12-2013]

De zorg als bedoeld in artikel 1, Wmg, die door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van forensische zorg in strafrechtelijk kader. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De (deel)prestatie die door de uitvoerende zorgaanbieder wordt geleverd, dient te worden geregistreerd op de ZZP/extramurale parameter die door de opdrachtgevende zorgaanbieder (als hoofdprestatie) is geopend. Het is de uitvoerende zorgaanbieder dus niet toegestaan om een afzonderlijke ZZP/extramurale parameter te openen voor een prestatie die hij/zij in het kader van onderlinge dienstverlening verricht. De uitvoerende zorgaanbieder declareert de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’, voorzien van een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Tariefsoort Voor zorg die in het kader van de prestatiebeschrijving ‘onderlinge dienstverlening’ wordt verleend, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

 1. Het gaat hier om zorgaanbieders die op of na 1 januari 2013 zijn aangevangen met de levering van forensische zorg in strafrechtelijk kader, de zgn. nieuwe aanbieders.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina