Tariefbeschikking DBBC FZ

[Regeling vervallen per 31-12-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-12-2013

Tariefbeschikking DBBC FZ

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4, uitgezonderd de artikelen 34, 38, eerste lid en derde t/m het zevende lid, en 40 t/m 43, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35 en 50, eerste lid, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0001;

 • DBBC-tarifering behandeling en verblijf in de forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0002;

 • Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0005;

 • Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0006;

 • Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0007;

 • Afronding tarieven, kenmerk AL/BR-0004;

en de nadere regels:

 • Declaratiebepalingen DBBC’s FZ, kenmerk NR/FZ-001;

 • Verplichting aanlevering minimale dataset FZ, kenmerk NR/FZ-003;

 • Instructie DBBC-registratie FZ, kenmerk NR/FZ-004;

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 4.1 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’ (hierna ook genoemd: FZ-aanbieders)

aan:

een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 4.2 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’

in rekening mag worden gebracht:

de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van deze beschikking.

Aanvullende voorschriften

[Vervallen per 31-12-2013]

Tariefsoort

[Vervallen per 31-12-2013]

De in bijlage 1, behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en FZ-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0,-.

Het uitgangspunt van maximumtarieven kent binnen de kaders van deze tariefbeschikking twee uitzonderingen:

 • voor de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg;

 • voor FZ-aanbieders die onder de overgangsregeling als bedoeld in de beleidsregel ‘Invoering NHC in de FZ’ vallen, is de NHC-component van de ‘Deelprestaties verblijf FZ (24 uurs)’ niet onderhandelbaar. Daarmee geldt de NHC-component voor deze categorie FZ-aanbieders gedurende de overgangsperiode (1-1-2013 t/m 31-12-2017) als een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b, Wmg.

Normatieve huisvestingscomponent (NHC)

[Vervallen per 31-12-2013]

Voor de 15 deelprestaties voor verblijf in de FZ geldt dat het bijbehorende tarief een component voor zorg en een component voor de NHC bevat. Voor de zorgcomponent geldt dat dit een maximumtarief is als hierboven genoemd. De NHC-component is voor FZ-aanbieders die onder de overgangsregeling als bedoeld in de beleidsregel ‘Invoering NHC in de FZ’ vallen gedurende de overgangsperiode (1 januari 2013 t/m 31 december 2017) een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, Wmg. Voor overige FZ-aanbieders1 is de NHC-component een maximumtarief. In bijlage 1 worden beide componenten weergegeven. Het uiteindelijk in rekening te brengen, integrale tarief bestaat derhalve uit de som van de zorgcomponent en de NHC-component.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal bekendmaking van deze tariefbeschikking geschieden door middel van publicatie in de Staatscourant. Daarnaast zal bekendmaking van deze beschikking plaatsvinden door middel van publicatie op de website van de NZa (www.nza.nl).

Bezwaar en beroep

[Vervallen per 31-12-2013]

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en

 • de gronden van het bezwaar.

Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

H. van Wieren,

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg.

Bijlage 1

[Vervallen per 31-12-2013]

Deelprestaties Behandeling

Tarief

Bijzondere productgroepen

 
 

Geen behandeling

 
 

000

Geen behandeling

€ 0,00

 

Indirecte tijd

 
 

001

Indirect - vanaf 1 tot 50 minuten

€ 36,98

 

002

Indirect - vanaf 50 tot 100 minuten

€ 109,46

 

014

Indirect - vanaf 100 minuten

€ 218,33

 

Diagnostiek

 
 

007

Diagnostiek - vanaf 1 tot 100 minuten

€ 101,43

 

008

Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten

€ 228,16

 

009

Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten

€ 452,53

 

010

Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten

€ 809,18

 

015

Diagnostiek - vanaf 800 minuten

€ 1.423,33

Productgroepen Behandeling Kort

 
 

027

Behandeling kort - vanaf 1 tot 100 minuten

€ 85,75

 

028

Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten

€221,63

 

029

Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten

€ 439,94

 

016

Behandeling kort - vanaf 400 minuten

€ 855,10

Productgroepen Langdurende of intensieve behandeling

 
 

Stoornis kindertijd

 
 

041

Stoornis kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten

€913.50

 

042

Stoornis kindertijd - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.895,68

 

043

Stoornis kindertijd - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.530,07

 

044

Stoornis kindertijd - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€6.244,78

 

045

Stoornis kindertijd - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€12.456,95

 

046

Stoornis kindertijd - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€22.243,73

 

047

Stoornis kindertijd - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€30.725,77

 

048

Stoornis kindertijd - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€39.920,28

 

049

Stoornis kindertijd - vanaf 30.000 minuten

€55.693,61

 

Schizofrenie

 
 

086

Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten

€947,71

 

087

Schizofrenie - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.996,54

 

088

Schizofrenie - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.686,56

 

089

Schizofrenie - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€6.812,96

 

090

Schizofrenie - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€12.857,89

 

091

Schizofrenie - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€21.855,45

 

092

Schizofrenie - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€29.677,57

 

093

Schizofrenie - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€38.693,81

 

094

Schizofrenie - vanaf 30.000 minuten

€57.715,18

 

Misbruik of verwaarlozing

 
 

230

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 250 tot 800 minuten

€966,41

 

231

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€2.025,06

 

232

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.710,74

 

233

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€6.344,72

 

234

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€11.657,48

 

235

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€19.727,23

 

236

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€30.323,42

 

237

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€39.351,07

 

238

Misbruik of verwaarlozing - vanaf 30.000 minuten

€58.562,96

 

Restgroep diagnoses

 
 

158

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot 800 minuten

€917,86

 

159

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.949,98

 

160

Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.611,58

 

161

Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€6.285,57

 

162

Restgroep diagnoses - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€13.063,29

 

163

Restgroep diagnoses - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€21.456,53

 

164

Restgroep diagnoses - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€29.824,84

 

165

Restgroep diagnoses - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€39.284,17

 

166

Restgroep diagnoses - vanaf 30.000 minuten

€61.946,16

 

Seksuele stoornis

 
 

140

Seksuele stoornis - vanaf 250 tot 800 minuten

€979,50

 

141

Seksuele stoornis - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.986,02

 

142

Seksuele stoornis - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.852,11

 

143

Seksuele stoornis - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€6.283,59

 

144

Seksuele stoornis - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€12.925,20

 

145

Seksuele stoornis - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€21.026,78

 

146

Seksuele stoornis - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€29.865,34

 

147

Seksuele stoornis - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€38.247,15

 

148

Seksuele stoornis - vanaf 30.000 minuten

€58.222,16

 

Impulsbeheersing

   
 

149

Impulsbeheersing - vanaf 250 tot 800 minuten

€895,69

 

150

Impulsbeheersing - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.864,96

 

151

Impulsbeheersing - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.460,01

 

152

Impulsbeheersing - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€5.729,49

 

153

Impulsbeheersing - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€11.265,51

 

154

Impulsbeheersing - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€20.563,94

 

155

Impulsbeheersing - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€28.832,57

 

156

Impulsbeheersing - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€37.416,38

 

157

Impulsbeheersing - vanaf 30.000 minuten

€55.683,72

 

Aan een middel

   
 

203

Aan een middel - vanaf 250 tot 800 minuten

€805,65

 

204

Aan een middel - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.641,39

 

205

Aan een middel - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.097,88

 

206

Aan een middel - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€5.679,46

 

207

Aan een middel - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€11.039,54

 

208

Aan een middel - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€20.082,22

 

209

Aan een middel - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€29.483,91

 

210

Aan een middel - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€36.697,04

 

211

Aan een middel - vanaf 30.000 minuten

€52.290,15

 

Persoonlijkheidsstoornissen

 
 

212

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 250 tot 800 minuten

€938,99

 

213

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 800 tot 1.800 minuten

€1.933,33

 

214

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 1.800 tot 3.000 minuten

€3.538,00

 

215

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 3.000 tot 6.000 minuten

€6.214,12

 

216

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 6.000 tot 12.000 minuten

€12.437,00

 

217

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 12.000 tot 18.000 minuten

€21.318,78

 

218

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 18.000 tot 24.000 minuten

€30.018,09

 

219

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 24.000 tot 30.000 minuten

€38.721,29

 

220

Persoonlijkheidsstoornissen - vanaf 30.000 minuten

€59.648,42

Deelprestaties verblijf FZ (24 uurs verblijf)

Tarief (per dag)

Component zorg

Component NHC

Verblijfssoort A1 (verblijfsintensiteit laag, beveiligingsniveau laag)

€267,08

€234,13

€32,95

Verblijfssoort A2 (verblijfsintensiteit laag, beveiligingsniveau gemiddeld)

€277,14

€236,87

€40,27

Verblijfssoort A2 SGLVG+ (verblijfsintensiteit laag, beveiligingsniveau gemiddeld, opslag SGLVG+)

€296,45

€236,87

€59,58

Verblijfssoort A3 (verblijfsintensiteit laag, beveiligingsniveau hoog)

€292,71

€239,62

€53,09

Verblijfssoort A4 (verblijfsintensiteit laag, beveiligingsniveau zeer hoog)

€309,88

€245,12

€64,76

Verblijfssoort B1 (verblijfsintensiteit gemiddeld, beveiligingsniveau laag)

€358,38

€325,43

€32,95

Verblijfssoort B2 (verblijfsintensiteit gemiddeld, beveiligingsniveau gemiddeld)

€368,44

€328,17

€40,27

Verblijfssoort B2 SGLVG+ (verblijfsintensiteit gemiddeld, beveiligingsniveau gemiddeld, opslag SGLVG+)

€387,75

€328,17

€59,58

Verblijfssoort B3 (verblijfsintensiteit gemiddeld, beveiligingsniveau hoog)

€384,01

€330,92

€53,09

Verblijfssoort B4 (verblijfsintensiteit gemiddeld, beveiligingsniveau zeer hoog)

€401,18

€336,42

€64,76

Verblijfssoort C1 (verblijfsintensiteit hoog, beveiligingsniveau laag)

€506,03

€473,08

€32,95

Verblijfssoort C2 (verblijfsintensiteit hoog, beveiligingsniveau gemiddeld)

€516,10

€475,83

€40,27

Verblijfssoort C2 SGLVG+ (verblijfsintensiteit hoog, beveiligingsniveau gemiddeld, opslag SGLVG+)

€535,41

€475,83

€59,58

Verblijfssoort C3 (verblijfsintensiteit hoog, beveiligingsniveau hoog)

€531,67

€478,58

€53,09

Verblijfssoort C4 (verblijfsintensiteit hoog, beveiligingsniveau zeer hoog)

€548,77

€484,01

€64,76

Overige deelprestaties

Prestatiebeschrijving

Tarief

Eenheid

ECT

€185,71

per verrichting

FPT

€51,15

per dag

Methadon

€18,64

per verrichting

Dagbesteding

€49,45

per cliënt per uur

Onderlinge dienstverlening

[Vervallen per 31-12-2013]

Prestatiebeschrijving

[Vervallen per 31-12-2013]

De zorg als bedoeld in artikel 1, Wmg, die door een zorgaanbieder wordt verleend als onderdeel van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van forensische zorg in strafrechtelijk kader. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De (deel)prestatie die door de uitvoerende zorgaanbieder wordt geleverd, dient te worden geregistreerd op de DBBC die door de opdrachtgevende zorgaanbieder (als hoofdprestatie) is geopend. Het is de uitvoerende zorgaanbieder dus niet toegestaan om een afzonderlijke DBBC te openen voor een prestatie die hij/zij in het kader van onderlinge dienstverlening verricht. De uitvoerende zorgaanbieder declareert de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’, voorzien van een korte beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Tariefsoort

[Vervallen per 31-12-2013]

Voor zorg die in het kader van de prestatiebeschrijving ‘onderlinge dienstverlening’ wordt verleend, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

H. van Wieren,

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg.

 1. Het gaat hier om zorgaanbieders die op of na 1 januari 2013 zijn aangevangen met de levering van forensische zorg in strafrechtelijk kader, de zgn. nieuwe aanbieders.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina