Besluit bestuurlijke boetes Bankwet 1998

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 30-11-2012 t/m 28-02-2014

Besluit van 22 november 2012 tot vaststelling van het bedrag van de bestuurlijke boetes, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Bankwet 1998 (Besluit bestuurlijke boetes Bankwet 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 oktober 2012, FM/2012/1511 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 6a, derde lid, van de Bankwet 1998;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 november 2012, no. W06.12.0447/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 16 november 2012, FM/2012/1663 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

  • 1 Het basisbedrag voor de op te leggen bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Bankwet 1998, bedraagt:

    • a. € 25.000, indien de overtreding betrekking heeft op eurobankbiljetten;

    • b. € 10.000, indien de overtreding betrekking heeft op euromunten.

  • 2 De Bank kan het basisbedrag met ten hoogste 50% verlagen of verhogen, indien de ernst of de duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

  • 3 Voorts kan de Bank het basisbedrag met ten hoogste 50% verlagen of verhogen, indien de mate van verwijtbaarheid een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuurlijke boetes Bankwet 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 november 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. R. V. A. Dijsselbloem

Uitgegeven de negenentwintigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina