Besluit taakverdeling Minister en Staatsecretaris OCW

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2012, nr. WJZ/456720, houdende de taakverdeling tussen de Minister en de Staatsecretaris van OCW

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 1951, 24) houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk Besluit van 5 november 2012, nr. 12.002589, waarbij de heer drs. S. Dekker is benoemd tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Onder intrekking van het besluit van 15 oktober 2010, nr. WJZ/242788, houdende de taakverdeling Minister en Staatssecretaris OCW (Stcrt. 2010, 19147, van 2 december 2010, en Stcrt. 21240, van 28 december 2010);

Besluit:

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer drs. S. Dekker, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van aangelegenheden die op het terrein liggen van:

  • de voor- en vroegschoolse educatie

  • het primair onderwijs;

  • het voortgezet onderwijs;

  • het speciaal onderwijs en het beleid passend onderwijs;

  • de totstandkoming van het lerarenregister

  • het lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel voor zover betrekking hebbend op de portefeuille;

  • media;

  • wetenschapsbeleid i.v.m. wetenschappelijk onderzoek 2e en 3e geldstroom;

  • aangelegenheden onderwijs Caribisch Nederland.

De verantwoordelijkheid van de staatssecretaris omvat ook de begrotingsverantwoordelijkheid en het toezicht van de Inspectie op deze terreinen, EU-zaken en OJC-zaken, alsmede de verantwoordelijkheid voor aangelegenheden die direct met die terreinen zijn verbonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan voorts met andere door de minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker.

Terug naar begin van de pagina