Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische [...] inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldend van 29-11-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake het opleggen van bestuurlijke boete op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 90 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Gezien de instemming van de Minister van Economische Zaken en het hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle overige daarmee verband houdende handelingen als bedoeld in artikel 90 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  • 2 Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit is de teamleider Bestuurlijke maatregelen bevoegd als diens plaatsvervanger op te treden.

  • 3 Het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

Artikel 2

Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken luidt als volgt:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens deze,

gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

Artikel 3

De gemandateerde neemt bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging de instructies van de inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport in acht.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 november 2011.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina