Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. BVE/429131, voor de overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014 (Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel VI van de Wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie van 13 september 2012, gepubliceerd in Stb. 2012, 450, van 9 oktober 2012;

Besluit:

Artikel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

Indien een instelling op 1 augustus 2012 een of meer opleidingen vavo verzorgde op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3.4 van de Wet zoals luidend op die datum wordt de rijksbijdrage voor het vavo, voor de jaren 2013 en 2014, voor die instelling berekend op grond van de formule als bedoeld in artikel VI, eerste lid, van de Wet van 13 september 2012, gepubliceerd in Stb. 2012, 450

Artikel 3. Budget

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor de rijksbijdrage voor het vavo, waarop de in artikel 1.3.1 van de Wet bedoelde aanspraak betrekking heeft, wordt in de overgangsjaren 2013 en 2014 een bedrag beschikbaar gesteld van € 58.321.000 per jaar. Dit bedrag kan worden bijgesteld als gevolg van uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.

Artikel 4. Verdeling beschikbare middelen

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 De instellingsbudgetten, als bedoeld in het eerste lid, kunnen worden bijgesteld als gevolg van uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen, als bedoeld in artikel 3. De bijgestelde instellingsbudgetten worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 5. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2016]

Een instelling die in de jaren 2013 en 2014 een rijksbijdrage voor het vavo ontvangt op grond van deze regeling neemt in acht hetgeen bij of krachtens de Wet is bepaald ten aanzien van de begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking, bedoeld in hoofdstuk 2, titel 5, paragraaf 1a van de Wet.

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage behorende bij artikel 4, eerste lid, van de Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014

[Vervallen per 01-01-2016]

Brin

naam roc

Overgangsbudget

Overgangsbudget

   

2013

2014

01AA

Landstede

€ 421.203

€ 421.203

04CY

ROC Rivor

€ 968.491

€ 968.491

04EU

ROC Kop v Noord-Holland

€ 868.030

€ 868.030

04FO

ROC Koning Willem I

€ 1.263.311

€ 1.263.311

20MQ

ROC Da Vinci College

€ 1.180.925

€ 1.180.925

24ZZ

ROC Graafschap College

€ 1.088.425

€ 1.088.425

25LF

Rijn Ijssel

€ 1.056.535

€ 1.056.535

25LG

ROC Friesland College

€ 1.145.115

€ 1.145.115

25LH

ROC Midden Nederland

€ 5.275.017

€ 5.275.017

25LJ

ROC Ter AA

€ 1.009.578

€ 1.009.578

25LN

ID College

€ 1.356.375

€ 1.356.375

25LP

ROC Zadkine

€ 5.769.651

€ 5.769.651

25LR

ROC Flevoland

€ 568.839

€ 568.839

25LT

ROC Gilde Opleidingen

€ 1.562.043

€ 1.562.043

25LU

ROC Alfa-college

€ 1.216.761

€ 1.216.761

25LX

ROC West-Brabant

€ 2.015.457

€ 2.015.457

25LZ

ROC Tilburg

€ 2.447.362

€ 2.447.362

25MA

ROC Leiden

€ 1.076.294

€ 1.076.294

25MB

ROC Eindhoven

€ 1.977.321

€ 1.977.321

25PJ

ROC Deltion College

€ 1.162.898

€ 1.162.898

25PL

ROC Leeuwenborgh

€ 1.539.607

€ 1.539.607

25PM

ROC Onderwijsgroep A12

€ 327.014

€ 327.014

25PN

ROC Nijmegen

€ 511.850

€ 511.850

25PT

ROC Horizon College

€ 1.135.537

€ 1.135.537

25PU

ROC Arcus College

€ 950.028

€ 950.028

25PV

ROC Scalda

€ 1.923.128

€ 1.923.128

25PW

ROC Drenthe College

€ 957.962

€ 957.962

25PX

ROC Nova College

€ 3.729.761

€ 3.729.761

25PZ

ROC van Amsterdam

€ 5.614.333

€ 5.614.333

25RA

ROC Zaanstreek-Waterland

€ 803.095

€ 803.095

27DV

ROC Aventus

€ 2.323.119

€ 2.323.119

27GZ

ROC Mondriaan College

€ 2.634.972

€ 2.634.972

27YU

ROC van Twente

€ 1.958.922

€ 1.958.922

28DE

ROC de Leijgraaf

€ 482.038

€ 482.038

Totaal

 

€ 58.321.000

€ 58.321.000

Terug naar begin van de pagina