Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2012

[Regeling vervallen per 01-12-2017.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 12-09-2013 t/m 30-11-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 november 2012, nr. 5732504/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst/Douane

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Algemeen directeur Douane van 2 november 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de directeur-generaal Belastingdienst;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

De personen, werkzaam bij de Belastingdienst/Douane die zijn belast met surveillancewerkzaamheden, ambulante werkzaamheden, ondersteuning van opsporingsdiensten en overige douanewerkzaamheden waarbij zij in het kader van hun taakuitoefening kunnen stuiten op strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 7000 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

  • 1 De Algemeen directeur Douane brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, genoemd in artikel 2, wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarden gesteld in het onderdeel semi-permanente ontheffing van de bijlage B-V van de Circulaire bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst/Douane draagt bij uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs vastgesteld in de bekendmaking model legitimatiebewijs Belastingdienst (d.d. 20 januari 2009, Staatscourant nr. 23 van 4 februari 2009).

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 10 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2012 en vervalt met ingang van 1 december 2017.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-12-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Naar boven