Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 15 november 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om, naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007, over te gaan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanpassing van de drempelwaarden voor melding van zeggenschap in beursgenoteerde ondernemingen en opname van een verplichting voor aandeelhouders en andere stemgerechtigden tot melding van hun intenties, tot wijziging van de Wet giraal effectenverkeer in verband met identificatie van investeerders op effecten en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van het percentage kapitaalbezit dat is benodigd voor het recht om onderwerpen te agenderen voor de algemene vergadering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

Een ieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, naar hij weet of behoort te weten, beschikt over tenminste drie procent van het kapitaal of tenminste drie procent van de stemmen in een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht kan uitbrengen en daarvan niet eerder melding heeft gedaan aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten, doet daarvan binnen vier weken na dat tijdstip melding aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De melding wordt overeenkomstig artikel 5 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft gedaan. Indien op grond van de artikelen 5:38, eerste of tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:42, of 5:43, eerste of tweede lid, of indien van toepassing, artikel 5:40 van de Wet op het financieel toezicht een onverwijlde melding dient plaats te vinden en een melding op grond van de eerste volzin nog niet heeft plaatsgevonden, strekt de onverwijlde melding mede ter voldoening aan de verplichting, bedoeld in de eerste volzin.

Artikel VI

De in artikel III bedoelde wijziging van artikel 114a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op onderwerpen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds zijn opgenomen in de oproeping van de vennootschap of op dezelfde wijze zijn aangekondigd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 15 november 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. R. V. A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de zevenentwintigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina