Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting WNT
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0032249
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 3. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 5. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 10. Beleidsregels WNT 2020
 11. Beleidsregels WNT 2021
 12. Beleidsregels WNT 2022
 13. Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 14. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 15. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 16. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 17. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 18. Controleprotocol WNT
 19. Controleprotocol WNT 2017
 20. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
 21. Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector
 22. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
 23. Regeling controleprotocol WNT 2016
 24. Regeling Controleprotocol WNT 2018
 25. Regeling Controleprotocol WNT 2019
 26. Regeling Controleprotocol WNT 2020
 27. Regeling Controleprotocol WNT 2021
 28. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 29. Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting
 30. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
 31. Uitvoeringsbesluit WNT
 32. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 33. Uitvoeringsregeling WNT

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. Aanpassingswet WNT
 3. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 2
 4. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
  Artikelen: 1, 2
 5. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Artikelen: 1, 2
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
  Artikelen: 1, 2
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 1, 2
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikelen: 1, 2
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Artikelen: 1, 2
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 2
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
  Artikelen: 1, 2
 12. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregels WNT 2020
  Artikel: I
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2020
 14. Beleidsregels WNT 2021
  Artikel: I
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2021
 15. Beleidsregels WNT 2022
  Artikel: I
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2022
 16. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Bijlage: bijlage
 17. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 6
 18. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 6
 19. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 6
 20. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 6
 21. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
  Artikelen: 1, 2
 22. Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Artikel: 1
 23. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 24. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 12
 25. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikel: 5
 26. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 4
 27. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 28. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 23
 29. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 120
 30. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp 2022–2026)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader humanitaire hulp 2022–2026
 31. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (DIETS programma)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader voor het DIETS programma (Driving Nutrition Impact through ImplEmenting NaTional PolicieS)
 32. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 33. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 34. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 35. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 36. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Dranken
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Dranken
 37. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.20
 38. Controleprotocol WNT
  Artikel: 1
  Bijlage: behorend bij artikel 1 van het Controleprotocol WNT
 39. Controleprotocol WNT 2017
  Artikel: 1
  Bijlage: bij het Controleprotocol WNT 2017
 40. Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie
  Bijlage: II
 41. Evaluatiewet WNT
 42. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 43. Instellingsbesluit Commissie onderzoek fipronil in eieren
  Artikel: 10
 44. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
  Artikel: 2
 45. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
  Artikel: 5
 46. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 47. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 48. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020
  Artikelen: 1, 10
 49. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 50. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 51. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 52. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 53. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlagen: 1, 2
 54. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlagen: 1, 2, 3
 55. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Bijlagen: 1, 2
 56. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
  Artikelen: 1, 2, 9
 57. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
  Artikelen: 1, 2, 9
 58. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
  Artikel: 2
 59. Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2018
 60. Regeling Controleprotocol WNT 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 61. Regeling Controleprotocol WNT 2020
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2020
 62. Regeling Controleprotocol WNT 2021
  Artikel: 1
  Bijlage: Bij de Regeling Controleprotocol WNT 2021
 63. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 64. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 65. Regeling SUWI
  Bijlagen: VIII, XI, XX, XXII
 66. Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo
  Bijlage: Branchecode goed bestuur in het mbo
 67. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 68. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Artikel: 1
 69. Regeling controleprotocol WNT 2016
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016
 70. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 71. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022
 72. Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en RPO 2021
  Bijlage: 1
 73. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 3
 74. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
  Artikelen: 1, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7k.1
 75. Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel: 1
 76. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 77. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 78. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
 79. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 80. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 4
 81. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 82. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 83. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 84. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 85. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XVIe
 86. Reparatiewet WNT
 87. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019
  Tekst: tekst
 88. Uitvoeringsbesluit WNT
  Artikelen: 1, 8
 89. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikelen: 1, 2a
 90. Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
  Artikel: X
 91. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikel: IV

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35870
Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 177 35963
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986
Wijziging 15-03-2017
samen met
25-01-2017
samen met
16-04-2015
Stb. 2017, 122
samen met
Stb. 2017, 43
samen met
Stb. 2015, 170
34402
samen met
34026
01-08-2022 Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 11-11-2021 Stb. 2021, 548 35606 26-11-2021 Stb. 2021, 590
Wijziging 30-09-2021 Stb. 2021, 487 30-09-2021 Stb. 2021, 487
Wijziging 01-09-2021 Stcrt. 2021, 40077 01-09-2021 Stcrt. 2021, 40077
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
Wijziging Stcrt. 2020, 47521 Stcrt. 2020, 47521
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 13-12-2019 Stb. 2019, 502 13-12-2019 Stb. 2019, 502
Wijziging 01-10-2019 Stcrt. 2019, 49153 01-10-2019 Stcrt. 2019, 49153
Wijziging 26-06-2019 Stb. 2019, 280 34687 21-11-2019 Stb. 2019, 450
t/m 01-01-2018 1) Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
Wijziging 16-10-2018 Stb. 2018, 377 16-10-2018 Stb. 2018, 377
t/m 01-01-2018 2) Wijziging 31-08-2018 Stcrt. 2018, 50317 31-08-2018 Stcrt. 2018, 50317
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 07-09-2017 Stcrt. 2017, 51696 07-09-2017 Stcrt. 2017, 51696
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 22-03-2017 Stb. 2017, 151
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
t/m 01-01-2017 3) , t/m 01-01-2015 4) , t/m 01-01-2013 5) Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 257 07-06-2017 Stb. 2017, 257
t/m 01-01-2013 6) Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 22-03-2017 Stb. 2017, 151
Wijziging 26-08-2016 Stcrt. 2016, 45837 26-08-2016 Stcrt. 2016, 45837
Wijziging 30-11-2015 Stb. 2015, 475 30-11-2015 Stb. 2015, 475
Wijziging 03-09-2015 Stcrt. 2015, 29455 03-09-2015 Stcrt. 2015, 29455
t/m 01-01-2015 7) , t/m 01-08-2015 8) Wijziging 30-11-2015 Stb. 2015, 475 30-11-2015 Stb. 2015, 475
Wijziging 16-06-2015 Stb. 2015, 231 16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 11-02-2015 Stb. 2015, 95 33960 20-04-2015 Stb. 2015, 159
Wijziging 23-12-2014 Stb. 2014, 588 33978 23-12-2014 Stb. 2014, 589
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 27-10-2014 Stcrt. 2014, 30948
rectificatie in
Stcrt. 2014, 30948
27-10-2014 Stcrt. 2014, 30948
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
t/m 01-01-2013 9) Wijziging 12-11-2014 Stb. 2014, 446 34017 12-11-2014 Stb. 2014, 446
t/m 01-01-2013 10) , t/m 01-01-2014 11) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
Wijziging 24-10-2013 Stcrt. 2013, 30635 24-10-2013 Stcrt. 2013, 30635
Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 06-12-2012 Stb. 2012, 624 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 584 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Wijziging 23-03-2012 Stb. 2012, 171 33100 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 583

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage 11)
 2. Heeft betrekking op Artikel 2.32)
 3. Heeft betrekking op Artikel 1.1 , Artikel 2.10 , Artikel 2.11 , Artikel 3.7 , Artikel 3.8 , Artikel 7.1 , Bijlage 13)
 4. Heeft betrekking op Bijlage 34)
 5. Heeft betrekking op Artikel 1.5a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 1.2 , Artikel 2.1 , Artikel 3.16)
 7. Heeft betrekking op Bijlage 17)
 8. Heeft betrekking op Bijlage 1 , Bijlage 28)
 9. Heeft betrekking op Artikel 7.39)
 10. Heeft betrekking op Artikel 1.1 , Artikel 1.3 , Artikel 1.4 , Artikel 1.5 , Artikel 2.1 , Artikel 2.2 , Artikel 2.3 , Artikel 2.7 , Artikel 2.8 , Artikel 3.1 , Artikel 3.2 , Artikel 3.4 , Artikel 3.5 , Artikel 4.1 , Artikel 4.2 , Artikel 5.5 , Artikel 7.1 , Artikel 7.3 , Artikel 7.8 , Bijlage 1 , Bijlage 210)
 11. Heeft betrekking op Bijlage 111)
Naar boven