Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 21-02-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/222248, houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2013

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 19.859.000,–.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina