Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-11-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012 houdende een vergoedingsregeling voor ondernemers ter zake van de ruiming van ouderdieren die zijn besmet met Mycoplasma gallisepticum (Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit neemt over de begripsbepalingen als omschreven in artikel 1 van de Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2011 en verstaat voorts onder:

a. voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

b. ondernemer

:

natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig een vermeerderingsbedrijf of een opfokbedrijf uitoefent;

c. Gezondheidsdienst

:

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., statutair gevestigd te Deventer;

d. vermeerderingsbedrijf

:

inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van pluimvee dat wordt opgefokt voor de productie van vlees of van consumptie-eieren;

e. opfokbedrijf

:

inrichting die zich toelegt op het opfokken van kuikens van kippen tot geslachtsrijpe ouderdieren;

f. ouderdieren

:

fokpluimvee van 72 uur en ouder van leg- en vleesrassen kippen, bestemd voor de productie van broedeieren voor gebruikspluimvee;

g. moederdieren

:

vrouwelijke ouderdieren;

h. Verordening

:

Verordening onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma Meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verstrekt, met inachtneming van de navolgende bepalingen, een vergoeding ter zake van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren aan de ondernemer die een opfokbedrijf of een vermeerderingsbedrijf uitoefent onder de voorwaarde dat:

  • a. de ondernemer als zodanig bij het productschap overeenkomstig het bepaalde in de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 is geregistreerd, en ook overigens heeft voldaan aan alle andere ingevolge evengenoemde verordening op hem rustende verplichtingen;

  • b. de ondernemer heeft voldaan aan de op hem rustende financiële verplichtingen op grond van de vigerende verordening bestemmingsheffingen legsector en de vigerende verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector in verband met het fonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren;

  • c. de ondernemer ten genoegen van het productschap heeft aangetoond dat de door hem geruimde ouderdieren met M.g. besmet waren;

  • d. de ondernemer de schriftelijk aan hem door de Gezondheidsdienst gegeven aanwijzingen en adviezen inzake bestrijding en voorkoming van M.g. is nagekomen;

  • e. door de ondernemer afstand wordt gedaan van de slachtopbrengst van het betreffende pluimvee ten gunste van het productschap;

  • f. de ondernemer na het ruimen van de mest M.g. besmette ouderdieren, de mest in de betreffende stal niet eerder dan veertien dagen nadat de ruiming heeft plaatsgevonden, uit zijn stal heeft verwijderd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt toegekend aan de hand van waardeberekeningen die voor ouderdieren zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3 Op het overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid berekende bedrag van de vergoeding wordt ter zake van het eigen risico van de ondernemer, een bedrag van € 1,83 per dier in mindering gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent en die ten genoegen van het productschap aantoont in voorraad zijnde eieren, afkomstig van in artikel 5 van de Verordening bedoeld pluimvee, niet te hebben afgeleverd ter inlegging, kan door de voorzitter ter zake een vergoeding worden verstrekt. Deze vergoeding heeft uitsluitend betrekking op eieren die niet later dan één dag na de dagtekening van de schriftelijke mededeling door het productschap, als bedoeld in artikel 5 van de Verordening, zijn geproduceerd.

 • 2 De vergoedingen, als bedoeld in het eerste lid, worden door de voorzitter vastgesteld op basis van een waardebepaling ad € 0,20 per ei, verminderd met 1/4 deel van het op grond van bedoelde waardeberekening tot stand gekomen bedrag wegens eigen risico van de ondernemer.

 • 3 De in dit artikel bedoelde vergoedingen worden slechts toegekend, indien door de ondernemer afstand wordt gedaan van de opbrengst van de betreffende eieren, ten gunste van het productschap.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Mycoplasma gallisepticum (PPE) 2012.

Zoetermeer, 1 november 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen (januari 2011)* (1)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

6,70

1

7,09

2

7,33

3

7,58

4

7,81

5

8,04

6

8,28

7

8,49

8

8,69

9

8,90

10

9,11

11

9,34

12

9,56

13

9,78

14

10,65

15

10,89

16

11,15

17

11,40

18

11,67 / 12,51[2]

19

11,94 / 12,67[2]

20

12,23 / 12,84[2]

21

13,00

22

13,17

23

13,36

24

13,55

25

13,74

26

13,93

27

13,61

28

13,29

29

12,96

30

12,63

31

12,30

32

11,97

33

11,64

34

11,31

35

10,98

36

10,64

37

10,30

38

9,97

39

9,63

40

9,28

41

8,94

42

8,60

43

8,25

44

7,91

45

7,56

46

7,21

47

6,86

48

6,51

49

6,15

50

5,80

51

5,44

52

5,08

53

4,72

54

4,36

55

4,00

56

3,63

57

3,26

58

2,90

59

2,53

60

2,16

61

1,78

62

1,41

63

1,03

64

0,66

65

0,28

66

0,28

67

0,28

68

0,28

69

0,28

70

0,28

Voetnoten

*(1) Bedragen zijn excl. BTW.

De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

*(2) Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen (januari 2011)* (1)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

6,70

1

7,09

2

7,33

3

7,58

4

7,81

5

8,04

6

8,28

7

8,49

8

8,69

9

8,90

10

9,11

11

9,34

12

9,56

13

9,78

14

10,65

15

10,89

16

11,15

17

11,40

18

11,67 / 12,51* [2]

19

11,94 / 12,67* [2]

20

12,23 / 12,84* [2]

21

13,00

22

13,17

23

13,36

24

13,55

25

13,74

26

13,93

27

13,61

28

13,29

29

12,96

30

12,63

31

12,30

32

11,97

33

10,93

34

10,49

35

10,06

36

9,63

37

9,21

38

8,79

39

8,37

40

7,97

41

7,64

42

7,23

43

6,84

44

6,45

45

6,06

46

5,69

47

5,31

48

4,94

49

4,58

50

4,23

51

3,96

52

3,66

53

3,35

54

3,04

55

2,73

56

2,41

57

2,12

58

1,89

59

1,66

60

1,43

61

1,43

62

1,43

63

1,43

64

1,43

65

1,43

Voetnoten

*(1) Bedragen zijn excl. BTW.

De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

*(2) Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

Terug naar begin van de pagina