Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van paprika van Anthonomus eugenii II

[Regeling vervallen per 19-03-2013.]
Geldend van 23-11-2012 t/m 18-03-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 november 2012,nr. 12363194, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter behandeling van een lege kas en opslagruimten om een vervolgbesmetting in de teelt van paprika van Anthonomus eugenii te voorkomen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van paprika van Anthonomus eugenii II)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-03-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Denkavepon-50 (dichloorvos 500 g/l) ter bestrijding van Anthonomus eugenii in een lege paprikakas en opslagruimten.

Artikel 2

[Vervallen per 19-03-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 19-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 19 november 2012 en vervalt 120 dagen na 19 november 2012, derhalve op 19 maart 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 19-03-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van paprika van Anthonomus eugenii II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal

Agro.

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 19-03-2013]

Deze vrijstelling staat het gebruik toe van het insectenbestrijdingsmiddel Denkavepon-50 ter bestrijding van Anthonomus eugenii door de opslagruimte en de lege kas na ruiming van het besmette gewas te ontsmetten, ter voorkoming van een vervolgbesmetting in paprika.

Toepassing:

Voor de bestrijding van Anthonomus eugenii is uitsluitend het gebruik toegestaan als: insectenbestrijdingsmiddel na het verwijderen van het gewas in een lege kas en opslagruimte.

Tijdens de toepassing mogen geen personen aanwezig zijn in de kas of ruimte.

Het mengen/laden van het dichloorvos in de vernevelaar[s] dient via een koppelsysteem plaats te vinden waarbij dermale blootstelling wordt voorkomen.

Dit middel wordt uitsluitend door Denka International BV rechtstreeks geleverd aan de teler.

Toepassingswijze:

Door middel van éénmalige ruimtebehandeling met elektrische verdampers of foggen, welke buiten de te behandelen ruimte aan- en uitgeschakeld kunnen worden, ter bestrijding van Anthonomus eugenii in een lege kas na het verwijderen van gewas(resten).

Er moet op gelet worden dat de ruimte gedurende de behandeling gesloten is teneinde te snel wegtrekken van de damp en daardoor mindere werking te voorkomen. Na behandeling dient de kas minimaal 10 uur en de opslagruimte tenminste 38 uur gesloten te blijven, alvorens te luchten. Het verdient daarom de voorkeur de behandeling ‘s avonds uit te voeren. Na afloop van de gehele behandeling dient minimaal 4 uur gelucht te worden voordat de kas betreden mag worden.

De opslagruimte mag na behandeling en voordat deze ruimte geventileerd is alleen betreden worden door personen voorzien van adembescherming. De opslagruimte dient na afloop van de behandeling mechanisch geventileerd te worden, waarbij tevens de lucht bevochtigd wordt. De opslagruimte dient minimaal 24 uur gelucht te worden.

De beste resultaten worden behaald bij een temperatuur tussen 15 en 25 °C. Tijdens de behandeling dient de temperatuur constant te blijven.

Een dag vóór tot een dag ná de behandeling geen andere bestrijdingsmiddelen toepassen.

Houd het energiescherm of verduisteringsdoek tijdens en enkele uren na de toepassing gesloten.

Dosering:

Bij gebruik van elektrische verdampers of d.m.v. foggen: 13 ml middel per 100 m3

Terug naar begin van de pagina