Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve [...] Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005

Geldend van 21-11-2012 t/m heden

Regeling beperkende bepalingen op de openbaarheid van het archief van de Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gehoord de Algemene Rijksarchivaris, gelet op Archiefwet 1995, artikel 12, lid 1 en artikel 15, alsmede artikel 10 van Archiefbesluit 1995 en artikel 35 van Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

Het archief van de Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005 zal worden overgebracht naar het Nationaal Archief.

Artikel 3

  • 1) Ten aanzien van de dossiers met de inventarisnummers 639, 640 en 641 is, met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, raadpleging door anderen dan in de dossiers genoemde personen, hierna genoemd betrokkenen, slechts mogelijk na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris.

  • 2) Toestemming, als bedoeld in het eerste lid, kan achterwege blijven indien:

    • a) de onderzoeker kan aantonen dat betrokkene is overleden;

    • b) de onderzoeker een verklaring van betrokkene kan overleggen waaruit blijkt dat deze toestemming geeft tot inzage;

    • c) er in de gevraagde dossiers geen namen van nog levende personen voorkomen.

  • 3) Toestemming, als bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege indien een periode van 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier is verstreken.

Artikel 4

Ten aanzien van de dossiers met de inventarisnummers 120, 392, 395 en 840 is, met het oog op de bescherming van de belangen van de Staat of zijn bondgenoten de openbaarheid beperkt tot en met 75 jaar na afsluiten van het dossier.

Artikel 5

Ten aanzien van de dossiers met het inventarisnummer 434 is, met het oog op de bescherming van de belangen van de Staat of zijn bondgenoten de openbaarheid beperkt tot en met het jaar 2020.

Artikel 6

De directeur van het Nationaal Archief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, in overeenstemming met het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Dr. R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina