Beschikking toekenning frequenties aan KPN als houdster van een vergunning voor GSM

Geldend van 01-11-2012 t/m heden

Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende toekenning van frequenties aan KPN als houdster van een vergunning voor GSM

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 13e en 13l van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

 • b. minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • c. GSM: het systeem voor openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land in de Gemeenschap (PbEG L 196);

 • d. CEPT: Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications;

 • e. vergunning: de aan KPN B.V. krachtens artikel 13i, eerste lid, van de wet verleende vergunning voor GSM;

 • f. vergunninghouder: KPN B.V. als de houdster van de onder e genoemde vergunning;

 • g. actieve SIM-kaart: een chipkaart met informatie die toegang tot GSM diensten geeft;

 • h. drukste uur: het klokuur waarin de hoeveelheid verkeer het grootste is;

 • i. frequentie-economie: teller/noemer, waarbij de teller is het aantal actieve SIM-kaarten aan het eind van het jaar X het verkeer tijdens het drukste uur per actieve SIM-kaart (in Erlangs) X het gemiddelde totale verkeer (in Erlangs), en de noemer is het aantal GSM-kanalen (2x200kHz) X het totale verkeer tijdens het drukste uur (in Erlangs);

 • j. 900 MHz-band: frequentiebereik van 880–915 MHz en 925–960 MHz;

 • k. 1800 MHz-band: frequentiebereik van 1710–1785 MHz en 1805–1880 MHz;

 • l. transitiedatum 900: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 900 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • m. transitiedatum 1800: de dag na de datum waarop alle vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, voor zover zij betrekking hebben op de 1800 MHz-band, en met inbegrip van verlengingen, zijn afgelopen;

 • n. mededeling van de minister: de mededeling van de minister, als bedoeld in artikel 42, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz;

 • o. verlengingsdatum: de datum waarop het besluit tot verlenging van deze vergunning voor de periode na 25 februari 2013 in werking treedt.

 • p. veiling: de veiling die plaatsvindt op basis van Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz.

§ 2. Frequenties

Artikel 2. Toekenning van frequenties

 • 1 Indien de vergunning met kenmerk HDTP/95/5447/HP wordt gehouden door één vergunninghouder, zijn voor hem voor de uitvoering van die vergunning de radiofrequenties beschikbaar, genoemd in tabel 1 van de vergunning.

 • 2 Indien de vergunning met kenmerk HDTP/95/5447/HP wordt gehouden door meer dan één vergunninghouder, dan zijn voor iedere vergunninghouder de radiofrequenties, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar die aan hem zijn overgedragen als gevolg van een gedeeltelijke overdracht als bedoeld in artikel 4, met dien verstande dat voor KPN B.V. ook de radiofrequenties beschikbaar zijn die behoren bij het deel van de vergunning met kenmerk HDTP/95/5447/HP die zij niet heeft overgedragen.

 • 3 De frequenties die zijn opgenomen in de band 890-915 MHz worden alleen gebruikt voor de GSM-randapparatuur.

 • 4 De frequenties die zijn opgenomen in de band 935-960 MHz worden alleen gebruikt voor de basisstations.

Artikel 4

 • 1 In het belang van continuïteit van dienstverlening, sluit de vergunninghouder binnen:

  • a. drie weken na de mededeling van de minister een schriftelijke raamovereenkomst met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, en

  • b. drie maanden na de mededeling van de minister, dan wel indien dit later is, binnen vier weken na de verlengingsdatum een schriftelijke transitie-overeenkomst, bedoeld in het vierde lid, met de houders van de vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet.

 • 2 De raamovereenkomst regelt in elk geval afspraken over de frequentieruimte die gebruikt zal worden bij de uitvoering van de transitie.

 • 3 De vergunninghouder verstrekt onverwijld een afschrift aan de minister van de raamovereenkomst, de transitie-overeenkomst en wijzigingen daarvan.

 • 4 Voor zover de raamovereenkomst hierin niet voorziet, regelt de transitie-overeenkomst in elk geval:

  • a. het proces waarin elke houder van een vergunning, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, het gebruik van de aan hem toegekende frequentieruimte op de verlengingsdatum, voor zover de vergunninghouder deze niet in de veiling heeft verworven, (geleidelijk) kan staken vóór de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800;

  • b. de overdrachten van (delen van) vergunningen van de houders van vergunningen, bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet, die hen in staat stellen om voor de transitiedatum 900 dan wel de transitiedatum 1800 over te schakelen naar de frequenties die overeenkomen met de frequenties behorend bij de 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen die zij verworven hebben in de veiling;

  • c. de data waarop de overdrachten bedoeld in onderdeel b plaatsvinden, welke per in de overeenkomst omschreven geografisch gebied kunnen verschillen;

  • d. de procedure waaronder de overeenkomst gewijzigd kan worden;

  • e. de wijze waarop storing wordt voorkomen, indien de vergunning met kenmerk HDTP/95/5447/HP door meerdere vergunninghouders wordt gehouden, en

  • f. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de financiële voorwaarden voor de overeengekomen overdracht, bedoeld in onderdeel b, wordt in de transitie-overeenkomst bepaald op welke wijze dat geschil later bindend wordt beslecht.

 • 5 Indien in het kader van de raamovereenkomst of de transitie-overeenkomst (delen van) vergunningen worden overgedragen wordt de ontvangst van een afschrift van de overeenkomst tot overdracht gelijkgesteld met de ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. De Minister verleent door middel van dit lid toestemming voor een gehele overdracht van de vergunning met kenmerk HDTP/95/5447/HP en gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum overal in Nederland gelijk is en tevens, vanaf de datum van inwerkingtreding van de transitie-overeenkomst, toestemming voor gedeeltelijke overdrachten waarbij de hoeveelheid over te dragen frequentiespectrum per regio van Nederland verschilt.

 • 6 De overeenkomst wordt nagekomen en bevat geen opschortende of ontbindende voorwaarden. Een geschil over de financiële voorwaarden is geen grond om de raamovereenkomst of de transitieovereenkomst niet te sluiten dan wel de uitvoering van de overdrachtsverplichtingen in de overeenkomst op te schorten.

 • 7 De minister kan de vergunninghouder aanvullende verplichtingen opleggen die verband houden met de omschakeling. De vergunninghouder heeft dan geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5. Planning van de telecommunicatie-infrastructuur

 • 1 De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met frequenties dient plaats te vinden in overeenstemming met Recommandatie T/R 20-08 van de CEPT en de relevante GSM standaarden.2. De in het eerste lid bedoelde telecommunicatie-infrastructuur wordt niet eerder in werking gesteld dan na goedkeuring door de minister.

§ 3. Overige bepalingen met betrekking tot frequenties

Artikel 7. Aanvragen om toekenning van frequenties

De vergunninghouder kan ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de capaciteit en kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur bij de minister een aanvraag indienen om toekenning van aanvullende frequenties.

Artikel 8. Beoordelingscriteria

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 7 om toekenning van aanvullende frequenties wordt slechts toegewezen, indien:

  • a. de aanvrager de gevraagde frequenties nodig heeft voor de verdere ontwikkeling van de capaciteit en kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur ten einde nieuwe gebruikers te kunnen aansluiten, en

  • b. de frequentie-economie boven de 50 ligt.

 • 2 Indien bijzondere omstandigheden daartoe naar het oordeel van de minister aanleiding geven, kan de minister, door wijziging van het in het eerste lid bepaalde, voor de beoordeling van een aanvraag nadere technische of economische criteria vaststellen. Deze criteria kunnen slechts betrekking hebben op het doelmatig gebruik van de toegekende frequenties.

Artikel 9. Gronden voor intrekking

Een toegekende frequentie kan worden ingetrokken indien:

 • a. deze niet binnen een jaar na de dag van toekenning in gebruik is genomen, dan wel

 • b. de vergunninghouder een frequentie-economie heeft van minder dan 12,5, dan wel

 • c. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende frequenties daartoe aanleiding geven.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Bijlage behorende bij de beschikking van 15 maart 1995 kenmerk HDTP/95/5823/HP

Tabel 1 De frequenties, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn:

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

Mobiel TX

Basisstation TX

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

1

890,2

935,2

HOL

HOL

HOL

2

890,4

935,4

HOL

HOL

HOL

3

890,6

935,6

HOL

HOL

HOL

4

890,8

935,8

HOL

HOL

HOL

5

891

936

HOL

HOL

HOL

6

891,2

936,2

HOL

HOL

HOL

7

891,4

936,4

HOL

HOL

HOL

8

891,6

936,6

HOL

HOL

HOL

9

891,8

936,8

HOL

HOL

HOL

10

892

937

HOL

HOL

HOL

11

892,2

937,2

HOL

HOL

HOL

12

892,4

937,4

HOL

HOL

HOL

13

892,6

937,6

HOL

HOL

HOL

14

892,8

937,8

HOL

HOL

HOL

15

893

938

HOL

HOL

HOL

16

893,2

938,2

HOL

HOL

HOL

17

893,4

938,4

HOL

HOL

HOL

18

893,6

938,6

HOL

HOL

HOL

19

893,8

938,8

HOL

HOL

HOL

20

894

939

HOL

HOL

HOL

66

903,2

948,2

D

D

BEL

67

903,4

948,4

D

D

BEL

68

903,6

948,6

D

D

BEL

69

903,8

948,8

D

D

BEL

70

904

949

D

D

BEL

71

904,2

949,2

BEL

D

BEL

72

904,4

949,4

BEL

D

BEL

73

904,6

949,6

BEL

D

BEL

74

904,8

949,8

BEL

D

BEL

75

905

950

BEL

D

BEL

76

905,2

950,2

BEL

D

BEL

77

905,4

950,4

BEL

D

BEL

78

905,6

950,6

BEL

D

BEL

79

905,8

950,8

BEL

D

BEL

80

906

951

BEL

D

BEL

81

906,2

951,2

BEL

D

BEL

82

906,4

951,4

BEL

D

BEL

83

906,6

951,6

BEL

D

BEL

84

906,8

951,8

BEL

D

BEL

85

907

952

BEL

D

BEL

86

907,2

952,2

BEL

D

BEL

87

907,4

952,4

BEL

D

BEL

88

907,6

952,6

BEL

D

BEL

89

907,8

952,8

BEL

D

BEL

90

908

953

BEL

D

BEL

91

908,2

953,2

BEL

D

BEL

92

908,4

953,4

BEL

D

BEL

93

908,6

953,6

BEL

D

BEL

94

908,8

953,8

BEL

D

BEL

95

909

954

BEL

D

BEL

96

909,2

954,2

BEL

D

BEL

97

909,4

954,4

BEL

D

BEL

98

909,6

954,6

BEL

HOL

BEL

99

909,8

954,8

BEL

HOL

BEL

100

910

955

BEL

HOL

HOL

101

910,2

955,2

BEL

HOL

HOL

102

910,4

955,4

BEL

HOL

HOL

103

910,6

955,6

BEL

HOL

HOL

104

910,8

955,8

BEL

HOL

HOL

105

911

956

BEL

HOL

HOL

106

911,2

956,2

BEL

HOL

HOL

107

911,4

956,4

BEL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabellen:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Terug naar begin van de pagina