Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2012, MC-U-3140782, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 25 mei 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 17);

Gezien het verslag van 29 juni 2012 van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 24);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 3. opdracht

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2013 regels of beleidsregels vast.

Artikel 4. voorwaarde aan het toekennen van een beschikbaarheidbijdrage

De zorgautoriteit kent de beschikbaarheidbijdrage voor zorg als bedoeld in artikel 2 van het besluit, juncto onderdeel A, onder 2, sub b en c van de bijlage bij het besluit toe onder de voorwaarde dat er geen verslechtering in bereikbaarheid optreedt ten opzichte van de thans bestaande landelijke situatie, uitgaande van de bereikbaarheidsnorm als genoemd in onderdeel A, onder 2, sub b en c van de bijlage bij het besluit.

Artikel 5. toekennen beschikbaarheidbijdrage

  • 1 De zorgautoriteit verleent en stelt een beschikbaarheidbijdrage voor zorg als bedoeld in artikel 2 uitsluitend vast nadat de minister een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.

  • 2 De zorgautoriteit kent een beschikbaarheidbijdrage toe in de vorm van compensatie voor diensten van algemeen economisch belang.

  • 3 De zorgautoriteit kent een beschikbaarheidbijdrage toe aan een vangnetaanbieder die door de minister is belast met een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De zorgautoriteit toetst daarbij of voldaan is aan de door de minister gestelde voorwaarden, voorschriften of beperkingen.

  • 4 De zorgautoriteit verleent en stelt een beschikbaarheidbijdrage op aanvraag van een vangnetaanbieder vast.

Artikel 6. berekenen beschikbaarheidbijdrage

  • 1 De zorgautoriteit berekent de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage op basis van door haar vast te stellen normbedragen voor juridische kosten, adviseringskosten en administratieve kosten die rechtstreeks met de oprichting van de vangnetaanbieder verband houden.

  • 2 In aanvulling op het eerste lid kan de zorgautoriteit bij het berekenen van de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage rekening houden met nader door haar te bepalen incidentele en onvermijdelijke kosten die direct samenhangen met het tijdelijke overnemen van zorg van een failliete zorgaanbieder.

  • 3 De zorgautoriteit zorgt ervoor dat er geen sprake is van dubbele bekostiging.

Artikel 7. financieringsbron

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Terug naar begin van de pagina