Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Rijksvastgoed

Geldend van 20-11-2012 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 14 november 2012, nr. 2012-652544, houdende tijdelijke verlening van mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van rijksvastgoed (Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Rijksvastgoed)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

Mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen die op 4 november 2012 van kracht waren ten behoeve van functionarissen van het Ministerie van Financiën ten aanzien van de aangelegenheden die de hieronder onder b tot en met f bedoelde dienstonderdelen van het Ministerie van Financiën betroffen, worden aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend door de Minister voor Wonen en Rijksdienst aan:

  • a. de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de algemeen directeur Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf;

  • c. de directeur van de directie Ontwikkeling;

  • d. de directeur van de directie Vastgoed;

  • e. de directeur van de directie Rijksvastgoed;

  • f. de functionarissen aan wie door of namens de algemeen directeur van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend;

ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdelen betreffen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging Rijksvastgoed.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina