Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-11-2012 t/m 31-12-2014

Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2012.

Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties.

1. Reikwijdte regeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling is van toepassing op de experimenteerpartijen die deelnemen aan een kortdurend kleinschalig experiment op grond van de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties en daartoe een individuele beschikking van de NZa hebben ontvangen.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot kortdurende kleinschalige experimenten:

 • a) Administratievoorschriften, als genoemd in artikel 4 van deze Regeling, zodat de NZa op basis van de experimentevaluatie door experimenteerpartijen kan beoordelen in welke mate een kortdurend kleinschalig experiment heeft bijgedragen aan een verbetering van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg.

 • b) Declaratievoorschriften, als genoemd in artikel 5 van deze regeling, bedoeld om inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken en dubbele bekostiging te voorkomen.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

3.2. Ziektekostenverzekeraar

[Vervallen per 01-01-2015]

3.3. Innovatieve zorgprestatie

[Vervallen per 01-01-2015]

De zorgprestatie waarmee geëxperimenteerd wordt, als bedoeld in de Beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties. Deze zorgprestatie is nog niet eerder vastgesteld door de NZa als reguliere zorgprestatie.

3.4. Kortdurend kleinschalig experiment

[Vervallen per 01-01-2015]

Het leveren van een door de NZa toegekende innovatieve zorgprestatie in de praktijk binnen een experimentopzet. Het kortdurend kleinschalig experiment bestrijkt een periode van maximaal 3 jaar en is naar gelang zijn doelstelling beperkt tot een specifieke patiëntengroep, prestatie, één of meerdere zorgaanbieders, één of meerdere ziektekostenverzekeraars of een beperkte regio.

3.5. Experimentopzet

[Vervallen per 01-01-2015]

De opzet van het kortdurend kleinschalig experiment waarin staat beschreven hoe het experiment wordt uitgevoerd, hoe de doelstelling(en) van het experiment worden gemeten en hoe uit het experiment zal blijken wat het daadwerkelijke resultaat van het experiment is.

3.6. Experimentovereenkomst

[Vervallen per 01-01-2015]

Een tussen één of meerdere zorgaanbieder(s) en één of meerdere ziektekostenverzekeraar(s) afgesloten schriftelijke overeenkomst die door hen is ondertekend ten behoeve van een kortdurend kleinschalig experiment.

3.7. Experimenteerpartijen

[Vervallen per 01-01-2015]

Eén (of meerdere) zorgaanbieder(s) en één (of meerdere) ziektekostenverzekeraar(s) die een kortdurend kleinschalig experiment zijn gestart of hebben aangevraagd.

3.8. Experimentevaluatie

[Vervallen per 01-01-2015]

De rapportage aan de NZa van experimenteerpartijen over de resultaten van het kortdurend kleinschalig experiment.

3.9. Aansluiter

[Vervallen per 01-01-2015]

Een zorgaanbieder of ziektekostenverzekeraar die op of na de startdatum van een kortdurend kleinschalig experiment aansluit bij de experimentovereenkomst.

3.10. Aansluitersovereenkomst

[Vervallen per 01-01-2015]

De overeenkomst die een aansluiter aangaat met de experimenteerpartijen en welke als bijlage aan de experimentovereenkomst wordt toegevoegd. De aansluitersovereenkomst is getekend door de aansluiter en één van de experimenteerpartijen, waarbij de ondertekenende partijen minstens één ziektekostenverzekeraar en minstens één zorgaanbieder betreffen.

3.11. Individuele beschikking

[Vervallen per 01-01-2015]

De beschikking waarmee de innovatieve zorgprestatie zoals overeengekomen tussen zorgaanbieder(s) en ziektekostenverzekeraar(s), gedeclareerd en vergoed kan worden. Voor experimenten met AWBZ-zorg is dit een beschikking en voor experimenten met Zvw en overige Wmg zorg wordt een prestatiebeschrijvingbeschikking afgegeven.

4. Administratievoorschriften

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 4.1 Zorgaanbieders voeren een administratie van het kortdurende kleinschalige experiment zodanig dat de experimentevaluatie tijdig kan worden uitgevoerd. Zorgaanbieders registreren ten behoeve van het experiment tenminste alle benodigde gegevens om de resultaten van het experiment te kunnen meten en aantonen. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per experiment:

  • a. het aantal innovatieve zorgprestaties geleverd gedurende de experimenteerperiode;

  • b. het tarief van de innovatieve zorgprestatie.

 • 4.2 De verplichting om te registreren omvat alleen de onderwerpen voor registratie. De wijze waarop de registratie plaatsvindt, is aan de experimenteerpartijen zelf.

5. Declaratievoorschriften

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 5.1 De zorgaanbieder declareert geen innovatieve zorgprestatie indien de zorg reeds op andere wijze wordt gedeclareerd dan wel bekostigd.

 • 5.2 De zorgaanbieder dient op de declaratie onderscheid te maken tussen Zvw, AWBZ of overige Wmg zorg.

 • 5.3 De zorgaanbieder declareert de innovatieve zorgprestatie uitsluitend aan:

  • a. een ziektekostenverzekeraar met wie daartoe een experimentovereenkomst of aansluitersovereenkomst is gesloten en de NZa hiervoor een individuele beschikking heeft afgegeven; óf

  • b. aan een verzekerde die een daartoe strekkende verzekeringsovereenkomst heeft gesloten bij een onder 5.3 a genoemde ziektekostenverzekeraar.

 • 5.4 De zorgaanbieder declareert de innovatieve zorgprestatie van experimenten met Zvw of overige Wmg-zorg aan de hand van de codes zoals deze zijn op te vragen bij Vektis.

7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking op 1 november 2012.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 oktober 2012, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2012.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

Voorzitter.

Terug naar begin van de pagina