Instellingsbesluit Audit Committee BZ

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-09-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2012, nr. DJZ/BR/0885-2012, tot instelling van het Audit Committee BZ (Instellingsbesluit Audit Committee BZ)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Er is een Audit Committee BZ.

  • 2 Het Audit Committee BZ adviseert het departementale management ten minste inzake het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, inclusief de financiële vastlegging, de regie op het auditbeleid, het evaluatiebeleid en het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

In het Audit Committee BZ hebben zitting:

  • a. als voorzitter, tevens lid, de Secretaris-Generaal;

  • b. als interne leden: de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking en de hoofddirecteur Personeel en Organisatie;

  • c. als externe leden: tenminste twee door de Minister te benoemen personen die niet werkzaam zijn onder zijn gezag;

  • d. de directeur Financieel Economische Zaken en de accountdirecteur van de Auditdienst Rijk ondersteunen het Audit Committee als deskundigen en nemen uit dien hoofde deel aan de vergaderingen van het Audit Committee;

  • e. als agendaleden: de Directeur-Generaal Politieke Zaken, de Directeur-Generaal Europese Samenwerking, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, de Directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en een vertegenwoordiger van de Algemene Rekenkamer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Het Audit Committee BZ komt in beginsel vier keer per jaar bijeen in de in artikel 2 genoemde samenstelling. Daarnaast worden bijeenkomsten gepland met vertegenwoordigers uit het Audit Committee BZ waarin onderwerpen met een meer operationeel karakter worden behandeld. Ten behoeve van die bijeenkomsten zullen waar nodig ook andere functionarissen worden uitgenodigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

De zittingsduur van de externe leden is in beginsel twee jaar. De zittingsduur kan worden verlengd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan ieder extern lid wordt door de Minister een vaste vergoeding per maand toegekend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Audit Committee BZ.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking op met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

de

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Secretaris-Generaal,

Renée Jones-Bos.

Terug naar begin van de pagina