Wijzigingsregeling Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/208074, houdende wijziging van de Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3.1, eerste en tweede lid, juncto artikel 3.3 en de artikelen 6.10a, tweede lid, 6.12, tweede lid, onderdeel e, en 6.16, tweede lid, van het Waterbesluit;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Voor zover voor een op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling bestaand werk of bestaande handeling, welk of welke op dat tijdstip niet strijdig was met de daarvoor krachtens de Waterwet geldende regels of voorschriften, als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van een in bijlage II of III van de Waterregeling opgenomen beheergrens een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft ten aanzien van dat werk of die handeling de watervergunningplicht buiten toepassing.

  • 2 Het eerste lid blijft van toepassing totdat er een wijziging van dat werk of die handeling plaatsvindt die op zichzelf beschouwd grond vormt voor een watervergunningplicht.

  • 3 In het geval, bedoeld in het tweede lid, geldt de watervergunningplicht voor het gehele samenstel van werken of handelingen.

Artikel III

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag om een watervergunning als bedoeld in artikel 6.10a, eerste lid, van het Waterbesluit is gedaan voor een onttrekking welke op grond van artikel 6.3a van de Waterregeling, als gewijzigd door deze regeling, is vrijgesteld van de watervergunningplicht, en daarvoor op dat tijdstip nog geen van kracht zijnde en onherroepelijke watervergunning was verleend, wordt de aanvraag als melding in de zin van artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit aangemerkt.

Artikel IV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2 Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2012.

  • 3 Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 juli 2011.

  • 4 Artikel I, onderdeel E, werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen A en B met de kaarten, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.

Terug naar begin van de pagina