Instellingsbesluit Commissie Toekomst Binnenvisserij

[Regeling vervallen per 30-11-2012.]
Geldend van 14-11-2012 t/m 29-11-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 oktober 2012, nr. 12330475, houdende instelling van de Commissie Toekomst Binnenvisserij (Instellingsbesluit Commissie Toekomst Binnenvisserij)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-11-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • b. commissie: de Commissie Toekomst Binnenvisserij.

Artikel 2

[Vervallen per 30-11-2012]

 • 1 Er is een Commissie Toekomst Binnenvisserij.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het opstellen van een toekomstvisie op de Nederlandse binnenvisserij inclusief de visserij op de Waddenzee;

  • b. het opstellen van een actieplan om beroepsbinnenvissers in te zetten voor het bevorderen van de palingmigratie.

 • 3 De commissie adviseert niet over sanering met overheidsmiddelen of vergoeding voor de palingvissers naar aanleiding van de dioxineproblematiek.

Artikel 3

[Vervallen per 30-11-2012]

De commissie overhandigt uiterlijk op 30 november 2012 de toekomstvisie aan de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 30-11-2012]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd.

 • 3 De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

[Vervallen per 30-11-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 30-11-2012]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,11.

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Artikel 7

[Vervallen per 30-11-2012]

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden te rekenen vanaf 1 maart 2012 tot en met 30 november 2012 tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer J.W. Remkes, te Haarlem, tevens voorzitter;

 • b. de heer drs. K.S. Heldoorn, te Assen;

 • c. de heer D. Hollenga, te Groningen;

 • d. de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars, te Veere;

 • e. de heer A.J. Sweep, te Oosterhout (N-Br);

 • f. mevrouw dr. J.J. Sylvester, te Naarden.

Artikel 8

[Vervallen per 30-11-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 30 november 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 30-11-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Toekomst Binnenvisserij.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

's-Gravenhage, 11 oktober 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker.

Terug naar begin van de pagina