Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies

Geldend van 14-11-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2012, nr. 2012-0000602646, houdende de vergoeding van de voorzitters en overige leden van vijf commissies

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter en de overige leden van de

  • a. Advies- en Arbitragecommissie (AAC),

  • b. Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA),

  • c. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF),

  • d. Bezwarencommissie Veiligheidsonderzoeken (BVO),

  • e. Garantiewetcommissie (GWC) alsmede aan de secretaris van de GWC,

en in voorkomende gevallen, aan personen die aan de werkzaamheden van een commissie deelnemen, wordt een vergoeding per vergadering toegekend overeenkomstig de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, voor zover zij niet op grond van die wet van de toekenning van een vergoeding zijn uitgesloten.

Artikel 2

De vergoeding, bedoeld in artikel 1, bedraagt 3% van het maximum van schaal 18, genoemd in Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en volgt de algemene salarisontwikkeling van het burgerlijk rijkspersoneel. Aan de voorzitters wordt een vergoeding toegekend ter grootte van 130% van het bedrag, bedoeld in de vorige volzin.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties,

G.J. Buitendijk

Terug naar begin van de pagina