Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Vanaf het verwerkingsjaar 2012 over te gaan tot digitale vervanging van de ontvangen papieren aangiftes inkomensheffing.

Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met het feit dat de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed niet aanwezig wordt geacht aangezien op grond van de selectielijst sprake is van vervanging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden.

Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

Artikel 3

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijn in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard en na het verstrijken van de vernietigingstermijn worden vernietigd op grond van handeling nummer 14 uit de selectielijst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 25 oktober 2012

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

P.W.A. Veld,

Directeur-generaal Belastingdienst.

Terug naar begin van de pagina