Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2012, 2012-0000039678, tot vaststelling van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31 en 36 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

  • b. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Wfsv dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

  • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2014]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 1,70%.

Artikel 3. Vaststelling van de vervangende premie voor de sectorfondsen

[Vervallen per 01-01-2014]

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 2,26%.

Artikel 4. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De Ufo-premie wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 0,78%.

Artikel 5. Vaststelling basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

[Vervallen per 01-01-2014]

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 4,65%.

Artikel 6. Bekendmaking maximumpremieloon

[Vervallen per 01-01-2014]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is voor het jaar 2013 vastgesteld voor een loontijdvak van:

  • a. een jaar op: € 50.853,00;

  • b. een maand op: € 4.237,75;

  • c. vier weken op: € 3.911,76;

  • d. een week op: € 977,94;

  • e. een dag op: € 195,58.

Artikel 7. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8. Vaststelling premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

[Vervallen per 01-01-2014]

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 9. Vaststelling premiepercentage nabestaandenverzekering

[Vervallen per 01-01-2014]

De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 0,60%.

Artikel 11. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvang 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina