Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2012

[Regeling vervallen per 10-11-2017.]
Geldend van 30-04-2016 t/m 09-11-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 november 2012, nr. 5740254/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Manager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit van 30 oktober 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket Team Verkeer en de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-11-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 10-11-2017]

De personen, werkzaam in de functie medewerker LIV in dienst van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 10-11-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 10-11-2017]

Op grond van dit besluit van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 10-11-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 10-11-2017]

  • 1 De Manager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 10-11-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 10-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 10-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina