Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden handelingen Regionaal Historische [...] provincie als werkgebied over de periode vanaf 1 mei 1998

Geldend van 11-11-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden handelingen Regionaal Historische Centra met de provincie als werkgebied over de periode vanaf 1 mei 1998

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 juni 2012, nr. bca-2011.06289/12;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van de handelingen van Regionaal Historische Centra met de provincie als werkgebied (opgemaakt en ontvangen) over de periode vanaf 1 mei 1998’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de volgende Regionale Historische Centra: Brabants Historisch Centrum (’s-Hertogenbosch), Regionaal Historisch Centrum Drents Archief (Assen), Gelders Archief (Arnhem), Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (Groningen), Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht), Erfgoedcentrum Nieuw Land (Lelystad), Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Haarlem), Het Historisch Centrum Overijssel (Zwolle), Letterhoeke (Leeuwarden), Het Utrechts Archief (Utrecht) en Het Zeeuws Archief (Middelburg).

Artikel 2

De navolgende lijsten worden ingetrokken voor de Regionale Historische Centra: voor de periode na 1998. Voor de archieven van de voorgangers van de Regionale Historische centra blijven deze lijsten wel geldig.

Punt 5 is van toepassing voor Brabants Historisch Centrum en Erfgoedcentrum Nieuw Land

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina