Subsidieregeling restauratieprojecten 2012

[Regeling vervallen per 08-11-2017.]
Geldend van 08-11-2012 t/m 07-11-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 oktober 2012, nr. WJZ/422656 (10251), houdende subsidieverstrekking voor omvangrijke restauratieprojecten geselecteerd in 2012 (Subsidieregeling restauratieprojecten 2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 35, vierde lid, van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 08-11-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 08-11-2017]

De minister kan op aanvraag voor de restauratie van de volgende beschermde monumenten aan de eigenaar subsidie verstrekken:

 • a. Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem;

 • b. Rooms-Katholieke Kerk van Sint Franciscus van Assisi te Amsterdam;

 • c. Châtelet en Kasteel De Haar te Haarzuilens;

 • d. Nieuwe Kerk te Delft;

 • e. Rooms-Katholieke basilicale kruiskerk H. Hart van Jezus te Vinkeveen;

 • f. Gereformeerde Kerk te Andijk.

Artikel 3. Subsidieplafonds

[Vervallen per 08-11-2017]

Het subsidieplafond bedraagt voor:

 • a. Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem: € 8.400.000;

 • b. Rooms-Katholieke Kerk van Sint Franciscus van Assisi te Amsterdam: € 1,907,500;

 • c. Châtelet en Kasteel De Haar te Haarzuilens: € 5.600.000;

 • d. Nieuwe Kerk te Delft: € 6.425.000;

 • e. Rooms-Katholieke basilicale kruiskerk H. Hart van Jezus te Vinkeveen: € 2.925.000;

 • f. Gereformeerde Kerk te Andijk € 1.750.000.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 08-11-2017]

 • 2 Kosten gemaakt vóór 1 juli 2012 komen niet voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van kosten voor inspectie, onderzoek, planvorming of rapporten.

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 08-11-2017]

 • 2 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Awb, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Artikel 6. Aanvraag subsidieverlening

[Vervallen per 08-11-2017]

 • 1 De eigenaren van de beschermde monumenten, bedoeld in artikel 2, kunnen tot en met 30 november 2012 een aanvraag om subsidie voor restauratie indienen.

 • 2 Bij een aanvraag om subsidie wordt gebruik gemaakt van een door of namens de minister vast te stellen aanvraagformulier.

 • 3 Voor zover de minister niet reeds beschikt over deze documenten, gaat een aanvraag vergezeld van een restauratieplan en een actueel inspectierapport.

 • 4 Een restauratieplan omvat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van de technische staat van het monument, waarbij de gebreken van het monument nauwkeurig zijn vermeld;

  • b. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het monument en zijn gebreken;

  • c. tekeningen van de bestaande toestand van het monument en tekeningen waarop de voorgenomen restauratiewerkzaamheden en eventuele wijzigingen van het monument staan aangegeven;

  • d. een op de onder a bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of werkomschrijving waaruit duidelijk zijn af te lezen de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, de daarbij toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede de wijze van uitvoering of verwerking daarvan;

  • e. een actuele begroting die gespecificeerd is in hoeveelheden, manuren, materialen, stelposten en onderaannemers; en

  • f. in voorkomend geval rapporten inzake bouwfysische, bouwhistorische, constructieve, decoratieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten ten aanzien van het beschermd monument.

Artikel 7. Subsidieverlening

[Vervallen per 08-11-2017]

 • 1 De minister beslist binnen dertien weken op een aanvraag tot subsidieverlening.

 • 2 Het besluit tot subsidieverlening vermeldt de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt verleend, het subsidiebedrag en het tijdstip waarop de werkzaamheden uiterlijk zijn afgerond.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 08-11-2017]

 • 3 De restauratie vangt uiterlijk op 1 april 2013 aan, tenzij de minister op verzoek van de subsidieontvanger hiervoor een andere datum heeft vastgesteld.

Artikel 9. Bevoorschotting

[Vervallen per 08-11-2017]

De minister verleent voorschotten waarvan de hoogte en de termijnen in het besluit tot subsidieverlening worden vermeld.

Artikel 10. Aanvraag tot subsidievaststelling

[Vervallen per 08-11-2017]

 • 1 Binnen 13 weken na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een prestatieverklaring en een financieel verslag.

 • 3 In de prestatieverklaring toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. De minister kan een model vaststellen voor de prestatieverklaring.

 • 4 Het financieel verslag geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de besteding van de subsidie door de subsidieontvanger. De minister kan een model vaststellen voor het financieel verslag.

 • 5 Het financieel verslag gaat vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In de verklaring verklaart de accountant dat de bedragen in het financieel verslag juist zijn en doet hij tevens een uitspraak over de naleving door de subsidieontvanger van de in het controleprotocol genoemde voorschriften.

 • 6 De subsidieontvanger bedingt bij de accountant dat deze zijn onderzoek inricht volgens een door de minister vast te stellen controleprotocol.

 • 7 De minister kan de subsidieontvanger verplichten de desbetreffende rekeningen en betalingsbewijzen te overleggen.

Artikel 11. Vaststelling

[Vervallen per 08-11-2017]

De minister beslist binnen 22 weken op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 08-11-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 08-11-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling restauratieprojecten 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina