Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geraadpleegd op 01-07-2022.
Geldend van 07-02-2017 t/m 25-10-2017

Besluit houdende vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 5 november 2012, kenmerk,3117030;

Gelet op artikel 44, 45 en 46 van de Grondwet;

Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de vervanging van een minister voor het geval deze tijdelijk afwezig is;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Een minister wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de staatssecretaris van hetzelfde ministerie voor zover en voor zolang de minister in de gelegenheid is om de staatssecretaris aanwijzingen dienaangaande te geven. De staatssecretaris kan in die gevallen tevens met raadgevende stem aan de vergadering van de ministerraad deelnemen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en staatssecretaris, alsmede bij afwezigheid van een minister in het geval er geen staatssecretaris van hetzelfde ministerie is, dan wel indien een minister door ziekte of om een andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen en aanwijzingen aan de staatssecretaris van hetzelfde ministerie te geven, wordt hij vervangen door een andere minister met dien verstande dat:

 • a. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door mr. dr. L.F. Asscher;

 • b. De Minister van Buitenlandse Zaken door drs. E.M.J. Ploumen en bij dier afwezigheid J.A. Hennis-Plasschaert;

 • c. De Minister van Veiligheid en Justitie door dr. R.H.A. Plasterk;

 • d. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door drs. S.A. Blok;

 • e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door drs. E.I. Schippers;

 • f. De Minister van Financiën door H.G.J. Kamp;

 • g. De Minister van Defensie door drs. A.G. Koenders;

 • h. De Minister van Infrastuctuur en Milieu door mr. dr. L.F. Asscher;

 • i. De Minister van Economische Zaken door ir. J.R.V.A. Dijsselbloem;

 • j. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door drs. M.H. Schultz van Haegen-Maes Geesteranus;

 • k. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door dr. M. Bussemaker;

 • l. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door drs. A.G. Koenders en bij diens afwezigheid H.G.J. Kamp;

 • m. De Minister voor Wonen en Rijksdienst door dr. R.H.A. Plasterk.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens hiervoor aangewezen vervanger(s), zal de Minister-President vervangen, bij diens afwezigheid mr. dr. L.F. Asscher en bij diens afwezigheid de oudst aanwezige minister in jaren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

In afwijking van artikel 1 wordt, voor zover het terrorismebestrijding betreft, ten aanzien van aangelegenheden betreffende het werkterrein van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Veiligheid en Justitie of Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ressorterende diensten en instellingen bij tijdelijke afwezigheid Onze Minister van Veiligheid en Justitie vervangen door dr. R.H.A. Plasterk en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door drs. S.A. Blok.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover het gaat om de uitoefening van een taak van een minister ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid waarbij deze tevens persoonlijk en direct betrokken kan zijn.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 05-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 5 november 2012

Beatrix

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Naar boven