Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2012

[Regeling vervallen per 01-02-2018.]
Geldend van 09-11-2013 t/m 31-01-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 oktober 2012, nr. 5739790/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Qbuzz openbaar vervoer

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Vestiging manager van Qbuzz openbaar vervoer van 3 oktober 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Utrecht en de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2018]

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbaar vervoer in dienst van Qbuzz openbaar vervoer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2018]

  • 1 De Vestiging manager van Qbuzz openbaar vervoer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2013 en vervalt met ingang van 1 februari 2018.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina