Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité

Geraadpleegd op 27-06-2022.
Geldend van 08-11-2012 t/m heden

Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Minister: de minister van Financiën;

DNB: De Nederlandsche Bank NV;

AFM: de stichting Autoriteit Financiële Markten;

comité: het financieel stabiliteitscomité, bedoeld in artikel 2;

deelnemers: de deelnemers in het comité, bedoeld in artikel 3.

Artikel 3. Deelnemers

 • 1 De deelnemers zijn:

  • a. de President, de Voorzitter Toezicht en het directielid Monetaire zaken en financiële stabiliteit van DNB;

  • b. de Voorzitter van het bestuur en het hoofd van de afdeling Strategie, beleid en internationale zaken van de AFM;

  • c. de Thesaurier-generaal en de directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën.

 • 2 Iedere deelnemer kan zich in het comité laten vergezellen van door hem aan te wijzen ambtenaren van het Ministerie van Financiën onderscheidenlijk medewerkers van DNB of de AFM.

 • 3 Iedere deelnemer kan zich in het comité laten vervangen door een door hem aan te wijzen persoon binnen de eigen organisatie.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1 In het comité worden informatie en analyses met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel uitgewisseld teneinde mogelijke risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel te signaleren.

 • 2 Het comité bespreekt vraagstukken en mogelijke handelwijzen gericht op het mitigeren van mogelijke risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel, alsmede mogelijkheden tot versterking van het wettelijk instrumentarium dat aan DNB, de AFM en de Minister ten dienste staat om dergelijke risico’s te mitigeren.

 • 3 Het comité kan risico’s signaleren en dienaangaande aanbevelingen doen. Deze zijn openbaar, tenzij openbaarmaking achterwege dient te blijven vanwege mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit.

 • 4 Het comité treedt niet in de uitoefening van wettelijke bevoegdheden van DNB, de AFM en de Minister.

 • 5 De deelnemers stemmen in het comité af op welke wijze in Nederland opvolging kan worden gegeven aan waarschuwingen en aanbevelingen van de European Systemic Risk Board.

 • 6 De Minister zal openbare signaleringen en aanbevelingen doorgeleiden naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 Het comité streeft naar consensus tussen de deelnemers. Indien de deelnemers stemming in het comité wenselijk achten, zal in het comité worden beslist met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de deelnemers of hun vervangers.

 • 2 De deelnemers, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, of hun vervangers nemen geen deel aan besluitvorming over signaleringen en aanbevelingen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Naar boven