Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité

[Regeling vervallen per 01-07-2023.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 08-11-2012 t/m 30-06-2023

Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Minister: de minister van Financiën;

DNB: De Nederlandsche Bank NV;

AFM: de stichting Autoriteit Financiële Markten;

comité: het financieel stabiliteitscomité, bedoeld in artikel 2;

deelnemers: de deelnemers in het comité, bedoeld in artikel 3.

Artikel 2. Comité

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Er is een financieel stabiliteitscomité dat zich richt op de stabiliteit van het financiële stelsel en de daarvoor relevante macro-economische ontwikkelingen.

Artikel 3. Deelnemers

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 De deelnemers zijn:

  • a. de President, de Voorzitter Toezicht en het directielid Monetaire zaken en financiële stabiliteit van DNB;

  • b. de Voorzitter van het bestuur en het hoofd van de afdeling Strategie, beleid en internationale zaken van de AFM;

  • c. de Thesaurier-generaal en de directeur Financiële Markten van het Ministerie van Financiën.

 • 2 Iedere deelnemer kan zich in het comité laten vergezellen van door hem aan te wijzen ambtenaren van het Ministerie van Financiën onderscheidenlijk medewerkers van DNB of de AFM.

 • 3 Iedere deelnemer kan zich in het comité laten vervangen door een door hem aan te wijzen persoon binnen de eigen organisatie.

Artikel 4. Activiteiten

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 In het comité worden informatie en analyses met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel uitgewisseld teneinde mogelijke risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel te signaleren.

 • 2 Het comité bespreekt vraagstukken en mogelijke handelwijzen gericht op het mitigeren van mogelijke risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel, alsmede mogelijkheden tot versterking van het wettelijk instrumentarium dat aan DNB, de AFM en de Minister ten dienste staat om dergelijke risico’s te mitigeren.

 • 3 Het comité kan risico’s signaleren en dienaangaande aanbevelingen doen. Deze zijn openbaar, tenzij openbaarmaking achterwege dient te blijven vanwege mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit.

 • 4 Het comité treedt niet in de uitoefening van wettelijke bevoegdheden van DNB, de AFM en de Minister.

 • 5 De deelnemers stemmen in het comité af op welke wijze in Nederland opvolging kan worden gegeven aan waarschuwingen en aanbevelingen van de European Systemic Risk Board.

 • 6 De Minister zal openbare signaleringen en aanbevelingen doorgeleiden naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 5. Externe expertise

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

De deelnemers kunnen externe deskundigen uitnodigen hun kennis en inzichten in het comité te delen.

Artikel 6. Werkwijze

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 Het comité streeft naar consensus tussen de deelnemers. Indien de deelnemers stemming in het comité wenselijk achten, zal in het comité worden beslist met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de deelnemers of hun vervangers.

 • 2 De deelnemers, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, of hun vervangers nemen geen deel aan besluitvorming over signaleringen en aanbevelingen.

Artikel 7. Voorzitterschap en secretariaat

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 De President van DNB zit het comité voor.

 • 2 Het comité wordt ondersteund door een secretaris vanuit DNB.

 • 3 Het comité vergadert ten minste twee maal per jaar.

Artikel 8. Rapportage

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Het comité brengt jaarlijks een rapportage over zijn werkzaamheden uit aan de minister. De Minister zendt een afschrift hiervan aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Naar boven