Besluit vaststelling lineaire verlaging rechtstreekse betalingen (nationale plafond)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 07-11-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/12346526, houdende de vaststelling van de lineaire verlaging van de rechtstreekse betalingen in verband met het nationale plafond

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

De lineaire verlaging, bedoeld in artikel 8, eerste lid, laatste volzin, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (Pb EU L 30), wordt voor de rechtstreekse betalingen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2012 vastgesteld op 0,6%.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina