Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning [...] voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toegang tot scholen te verbeteren voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven;

dat het wenselijk is de samenwerking tussen scholen bij de onderwijskundige opvang van leerlingen die extra ondersteuning behoeven te versterken;

dat het wenselijk is een andere wijze van financiering van de ondersteuning van leerlingen in te voeren;

dat daartoe onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet op het onderwijstoezicht dienen te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging Wet op het primair onderwijs

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II. Wijziging Wet op de expertisecentra

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel IX. Oprichting rechtspersoon en vaststelling eerste ondersteuningsplan samenwerkingsverband

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel X. Overgangsbekostiging samenwerkingsverbanden in verband met afschaffing leerlinggebonden financiering

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XI. Overgangsbekostiging (v)so-scholen cluster 3 en 4 in verband met afschaffing leerlinggebonden financiering

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XIa. Verplichte herbesteding gedeelte bekostiging samenwerkingsverband

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XII. Vermindering bekostiging samenwerkingsverband in verband met leerlingen die zijn geïndiceerd door een commissie voor de indicatiestelling

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XIII. Vereveningsregeling personele bekostiging samenwerkingsverband primair onderwijs

 • 1 Vanaf het tweede schooljaar vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 132 van de Wet op het primair onderwijs wordt gedurende vijf schooljaren voor alle samenwerkingsverbanden, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs de bekostiging, bedoeld in artikel 132, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs gecorrigeerd door het bedrag, berekend volgens het tweede lid, erbij op te tellen indien het een positief bedrag is dan wel af te trekken indien het een negatief bedrag is.

 • 2 De correctie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend als volgt: het bedrag, bedoeld in artikel 132, vierde lid, eerste volzin, van de Wet op het primair onderwijs op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011 wordt verminderd met het bedrag dat gemoeid is met de leerlingen die op 31 juli 2011 14 jaar of ouder waren. Het resterende bedrag wordt vermeerderd met de som van de personele bedragen van het leerlinggebonden budget, bedoeld in artikel 70a van de Wet op het primair onderwijs, zoals die bepaling luidde op de dag direct voorafgaand aan het tijdstip waarop genoemd artikel is vervallen, voor de vestigingen van de scholen, behorend tot het samenwerkingsverband op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011. De som van de in de eerste volzin bedoelde bedragen wordt verminderd met het bedrag, bedoeld in artikel 132, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2011. De uitkomst van deze berekening wordt in het tweede schooljaar vanaf de datum van inwerkingtreding bedoeld in het eerste lid, vermenigvuldigd met 100% en vervolgens in het derde, vierde, vijfde en zesde schooljaar vermenigvuldigd met een voor dat schooljaar bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage, dat verschillend kan worden vastgesteld voor correcties waarbij een bedrag wordt opgeteld en correcties waarbij een bedrag wordt afgetrokken.

 • 3 De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel XIV. Vereveningsregeling materiële bekostiging samenwerkingsverband primair onderwijs

 • 1 Vanaf 1 januari na de datum van inwerkingtreding van artikel 118 van de Wet op het primair onderwijs wordt gedurende vijf jaren voor alle samenwerkingsverbanden, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs de bekostiging, bedoeld in artikel 118, achtste lid, van de Wet op het primair onderwijs gecorrigeerd door het bedrag, berekend volgens het tweede lid, erbij op te tellen indien het een positief bedrag is dan wel af te trekken indien het een negatief bedrag is.

 • 2 De correctie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend als volgt: het bedrag, bedoeld in artikel 118, tiende lid, eerste volzin, van de Wet op het primair onderwijs op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011 wordt verminderd met het bedrag dat gemoeid is met de leerlingen die op 31 juli 2011 14 jaar of ouder waren. Het resterende bedrag wordt vermeerderd met de som van de materiële bedragen van het leerlinggebonden budget, bedoeld in artikel 70a van de Wet op het primair onderwijs, zoals die bepaling luidde op de dag direct voorafgaand aan het tijdstip waarop genoemd artikel is vervallen, voor de vestigingen van de scholen, behorend tot het samenwerkingsverband op basis van de telgegevens van 1 oktober 2011. De som van de in de eerste volzin bedoelde bedragen wordt verminderd met het bedrag, bedoeld in artikel 118, negende lid, van de Wet op het primair onderwijs, op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2011. De uitkomst van deze berekening wordt in het tweede jaar vanaf de datum van inwerkingtreding bedoeld in het eerste lid, vermenigvuldigd met 100% en vervolgens in het derde, vierde, vijfde en zesde jaar vermenigvuldigd met een voor dat jaar bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage, dat verschillend kan worden vastgesteld voor correcties waarbij een bedrag wordt opgeteld en correcties waarbij een bedrag wordt afgetrokken.

 • 3 De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel XV. Vereveningsregeling personele bekostiging samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XVI. Vereveningsregeling materiële bekostiging samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XVIII. Verdeling en overdracht nog niet bestede bekostiging rec's en samenwerkingsverbanden primair onderwijs

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XIX. Verdeling en overdracht nog niet bestede bekostiging samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XX. Laatste jaarverslag regionaal expertisecentrum

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XXI. Nevenvestiging in plan regionaal expertisecentrum

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XXII. Vermindering expertisebekostiging

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door [Stb. 2021/57.]

Artikel XXIV. Omzetting bekostiging scholen cluster 2 in bekostiging van instellingen met nevenvestigingen

 • 1 Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 2, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met ingang van 1 augustus 2015 in aanmerking kunnen worden gebracht voor bekostiging als instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan auditief of communicatief gehandicapte kinderen of nevenvestiging daarvan, als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, en onder welke voorwaarden dit geschiedt.

Artikel XXIVa. Bekostiging van het landelijk werkverband epilepsie en onderwijs

Onze minister verstrekt aan het bevoegd gezag van de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs «De Waterlelie» te Cruquius en het bevoegd gezag van de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs «De Berkenschutse» te Heeze bekostiging ten behoeve van ambulante begeleiding aan leerlingen met epilepsie. De bekostiging wordt jaarlijks vastgesteld bij beschikking van Onze minister.

Artikel XXV. Afhandeling van voor de datum van inwerkingtreding van artikel XXIV ingediende verzoeken

[Vervallen per 01-08-2022]

Artikel XXVI. Overgangsregeling instellingen cluster 1

Tot het tijdstip waarop de periode van vijf jaar, bedoeld in artikel 114 van de Wet op de expertisecentra, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel GG van deze wet, is verstreken, blijft bedoeld artikel 114 van de Wet op de expertisecentra van toepassing op instellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra. Tot het in de eerste volzin bedoelde tijdstip blijven de artikelen 111 en 114 van de Wet op de expertisecentra, zoals die artikelen zijn gewijzigd door deze wet, ten aanzien van de in de eerste volzin bedoelde instellingen buiten toepassing.

Artikel XXVII. Bestuurlijke fusies openbare en bijzondere scholen in het (v)so

[Vervallen per 01-01-2018]

[Vervalt op nader te bepalen datum; bekendgemaakt in 2017. Zie het overzicht van wijzigingen]

Artikel XXVIII. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties

 • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012/209).]

Artikel XXIX. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

 • 1 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs) (Stb. 2012/216).]

 • 2 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 3 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs) (Stb. 2012/216).]

Artikel XXX. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

 • 1 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen) (Kst. 30246).]

 • 2 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 3 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen) (Kst. 30246).]

Artikel XXXI. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

 • 1 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs) (Stb. 2011/558).]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs) (Stb. 2011/558).]

Artikel XXXII. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

 • 1 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) (Kst. 32812).]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) (Kst. 32812).]

 • 3 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) (Kst. 32812).]

 • 4 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) (Kst. 32812).]

 • 5 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 6 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) (Kst. 32812).]

 • 7 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 8 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 9 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 10 [Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXXIII. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXXIV

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXXV. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

 • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (Stb. 2012/118).]

 • 3 [Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXXVI. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten

 • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten (Stb. 2011/443).]

 • 3 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 4 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten (Stb. 2011/443).]

Artikel XXXVII. Samenloop met het wetsvoorstel van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

 • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz.(regeling toelatingsrecht onderwijs)(Kst. 30417).]

 • 3 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 4 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz.(regeling toelatingsrecht onderwijs)(Kst. 30417).]

 • 5 [Red: Wijzigt deze wet.]

 • 6 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz.(regeling toelatingsrecht onderwijs)(Kst. 30417).]

Artikel XXXVIII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 11 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de vijfde november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven