Regeling vergoeding voorzitter en overige leden Commissie Integriteit Overheid

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 01-10-2016 t/m 31-03-2017

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2012, nr. 2012-0000602640, houdende de vergoeding van de voorzitter en overige leden van de Commissie Integriteit Overheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

Aan de voorzitter en de overige leden van de commissie, genoemd in artikel 3 van het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie, wordt een vaste vergoeding per vergadering toegekend overeenkomstig de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, voor zover zij niet op grond van die wet van de toekenning van een vergoeding zijn uitgesloten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

  • 2 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de overige leden van de commissie is toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties,

G.J. Buitendijk

Terug naar begin van de pagina