Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 06-11-2012 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 1 november 2012, nr. IenM/BSK-2012/215235, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s (Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, en 10:9, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:79 van het Burgerlijk wetboek;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 oktober 2012, kenmerk ZJZ1236496;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt machtiging en volmacht verleend tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;

  • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2, luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

namens deze: de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

(gevolgd door naam en handtekening)

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3, luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

namens deze: de directeur-generaal uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina