Financiële regeling handelsregister 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 oktober 2012, nr. WJZ/, 12346183 houdende vaststelling van de retributies en het eenheidsbedrag voor de heffing van het handelsregister en wijziging van de Regeling bijdragen en vergoedingen kamers van koophandel (Financiële regeling handelsregister 2013)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor het inzien van het handelsregister en de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor het telefonisch vragen van inlichtingen over hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd: € 0,70 per tijdseenheid van 1 minuut, waarbij een gedeelte van een minuut naar rato wordt berekend;

 • b. voor het door middel van internet inzien van uittreksels:

  • 1°. bij het inzien tot 25.000 uittreksels per jaar € 2,50 per uittreksel,

  • 2°. bij het inzien van 25.000 tot 400.000 uittreksels per jaar € 1,90 per uittreksel en

  • 3°. bij het inzien van 400.000 of meer uittreksels per jaar € 1,80 per uittreksel;

 • c. voor het door middel van internet inzien van concernrelaties uit het elektronisch bestand: € 2,50 per concernrelatie directe relaties en € 2,50 per concernrelatie totale concern;

 • d. voor het door middel van internet inzien van ten hoogste drie van de meest recente gestandaardiseerde jaarrekeningen van een rechtspersoon: € 4,– per inzage;

 • e. voor het door middel van internet inzien van jaarrekeningen of andere gedeponeerde documenten: € 2,90 per document;

 • f. voor het door middel van internet inzien van een digitaal gewaarmerkt document: € 7,50 per document;

 • g. voor het door middel van internet inzien van het bedrijfsprofiel: minimaal € 2,50 en ten hoogste € 9,– per inzage, afhankelijk van de beschikbaarheid van de in de onderdelen e en f bedoelde gegevens;

 • h. voor het door middel van internet inzien van historie van hetgeen is opgenomen in het handelsregister:

  • 1°. bij een afname tot 25.000 histories per jaar € 2,50 per historie,

  • 2°. bij een afname van 25.000 tot 400.000 histories per jaar € 1,90 per historie en

  • 3°. bij een afname van 400.000 of meer histories per jaar € 1,80 per historie;

 • i. voor het door middel van internet inzien van een overzicht van deponeringen:

  • 1°. bij het inzien tot 25.000 overzichten per jaar € 2,50 per overzicht,

  • 2°. bij het inzien van 25.000 tot 400.000 overzichten per jaar € 1,90 per overzicht en

  • 3°. bij het inzien van 400.000 of meer overzichten per jaar € 1,80 per overzicht;

 • j. voor het door middel van internet ontvangen van een digitaal gewaarmerkt uittreksel: € 7,50 per uittreksel;

 • k. voor het door middel van internet raadplegen van basisgegevens van ondernemingen, rechtspersonen en vestigingen die zijn ingeschreven in het handelsregister (‘In het kort’): € 0,30 per inzage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor afschriften: € 11,– per dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

 • b. voor uittreksels op papier: € 11,– per uittreksel;

 • c. voor een schriftelijke mededeling met betrekking tot hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of daarbij is gedeponeerd: € 4,70 per dossier.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Voor het verstrekken van overzichten van ondernemingen of rechtspersonen van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden, onverminderd de artikelen 2 en 3, de volgende tarieven berekend:

  • a. voor adressenbestand aangevraagd via internet:

   • adressen (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

   • verstrekt op cd of dvd: € 45,– per cd of dvd;

  • b. voor niet gewaarmerkte uittreksels in bulk (pdf):

   • € 850,– per aanvraag alsmede

    • 1°. bij een afname tot 25.000 uittreksels per jaar € 2,50 per uittreksel,

    • 2°. bij een afname van 25.000 tot 400.000 uittreksels per jaar € 1,90 per uittreksel en

    • 3°. bij een afname van 400.000 of meer uittreksels per jaar € 1,80 per uittreksel;

  • c. voor digitaal gewaarmerkte uittreksels in bulk:

   • € 850,– per aanvraag alsmede

   • € 7,50 per uittreksel;

  • d. voor concernrelatietabel:

   • € 555,– per aanvraag ongeacht het aantal records alsmede

   • € 0,03 per record per relatieverwijzing enig aandeelhouder, bestuurder of aansprakelijkheid;

  • e. voor enig aandeelhoudertabel:

   • € 555,– per aanvraag alsmede

   • relatieverwijzing (enig aandeelhouder): € 0,03 per record;

   • contactgegevens enig aandeelhouder (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,03 per record;

  • f. voor jaarrekeningen in bulk:

   • € 1.100,– per aanvraag alsmede

   • originele jaarrekening, niet digitaal gewaarmerkt: € 2,90 per jaarrekening;

  • g. voor bestandsvergelijking op basis van KvK-nummer:

   • € 525,– per aanvraag alsmede

   • per 1.000 aangeboden records: € 7,–;

   • bestandsverrijking: € 150,– startkosten per opdracht;

   • adressen (bestaande uit KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • h. voor bestandsvergelijking op basis van naam/postcode/huisnummer/telefoonnummer en voor zover bekend op basis van KvK-nummer:

   • proefvalidatie (maximaal 500 records, vast formaat): € 200,– per opdracht;

   • € 750,– per aanvraag alsmede

   • per 1.000 aangeboden records: € 25,–;

   • bestandsverrijking: € 150,– startkosten per opdracht;

   • adressen (bestaande uit KvK-nummer en naam, adres en woonplaats: € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • i. voor mutatieabonnement:

   • initiële levering bij minder dan 45.000 records (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats) € 900,– per aanvraag en bij 45.000 of meer records € 0,02 per record;

   • initiële levering namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • initiële levering extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven;

   • abonnement bij minder dan 45.000 records (KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 900,– per abonnement per jaar en bij 45.000 of meer records: € 0,02 per record per jaar;

   • abonnement namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam per jaar;

   • abonnement extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven per jaar;

   • abonnementstoeslag in verband met levering op weekbasis: € 1.500,– per abonnement per jaar alsmede € 0,03 per record per jaar;

   • uitbreiding of inkrimping abonnement: € 150,– per verzoek;

  • j. voor adressenselectie uit te voeren door een kamer:

   • € 150,– per aanvraag alsmede

   • adressen (bestaande uit KvK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • k. abonnement via internet voor verstrekkingen van gegevens gerangschikt naar natuurlijk persoon op grond van artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 : € 1000,– per abonnement per jaar;

  • l. voor financiële selecties (losse posten van een jaarrekening):

   • € 150,– per geselecteerde financiële post alsmede

   • € 0,10 per verstrekt gegeven;

   • KvK-nummer (met of zonder naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt KvK-nummer;

  • m. voor handelsregister dataservices:

   • € 900,– eenmalig per aansluiting alsmede

   • voor handelsregister dataservice ‘inschrijving’:

    • 1°. bij een afname tot 25.000 gegevensleveringen per jaar € 2,50 per gegevenslevering,

    • 2°. bij een afname van 25.000 tot 400.000 gegevensleveringen per jaar € 1,90 per gegevenslevering en

    • 3°. bij een afname van 400.000 of meer gegevensleveringen per jaar € 1,80 per gegevenslevering;

   • voor handelsregister dataservice ‘vestiging’:

    • 1°. bij een afname tot 25.000 gegevensleveringen per jaar € 1,60 per gegevenslevering,

    • 2°. bij een afname van 25.000 tot 400.000 gegevensleveringen per jaar € 1,22 per gegevensleveringen en

    • 3°. bij een afname van 400.000 of meer gegevensleveringen per jaar € 1,15 per gegevenslevering;

   • voor handelsregister dataservice ‘In het kort’:

    • 1°. bij een afname tot 25.000 gegevensleveringen per jaar € 1,40 per gegevenslevering,

    • 2°. bij een afname van 25.000 tot 400.000 gegevensleveringen per jaar € 1,06 per gegevenslevering en

    • 3°. bij een afname van 400.000 of meer gegevensleveringen per jaar € 1,01 per gegevenslevering.

 • 2 Voor de overzichten bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met l, worden afhankelijk van de wijze van verstrekking de volgende verstrekkingkosten berekend:

  • a. verstrekt op cd of dvd: € 23,– per cd of dvd;

  • b. verstrekt via e-mail: bij maximaal 5.000 records: € 11,– per e-mail en bij meer dan 5.000 records: € 22,– per e-mail;

  • c. verstrekt via de downloadservice van de kamers van koophandel en fabrieken: € 11 per download.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

De kosten van het accountantsonderzoek, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Handelsregisterwet 2007, worden voor de helft vergoed door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tot een maximum van € 15.000.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling bijdragen en vergoedingen kamers van koophandel.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Financiële regeling handelsregister 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina