Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2001.]
Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999

De Staatsecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1998 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1997;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1999 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,3.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999.

's-Gravenhage, 3 november 1998

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina