Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer, domein I Openbare Ruimte 2012

[Regeling vervallen per 03-11-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 02-11-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 oktober 2012, nr. 5739634/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Haarlemmermeer in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Clustermanager Handhaving en Toezicht a.i. van 17 oktober 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de korpschef van de politieregio Kennemerland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-11-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 03-11-2017]

De personen, werkzaam in de functie van Medewerker toezicht team APV of Straatcoach in dienst van de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Haarlemmermeer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 03-11-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 03-11-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 35 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 03-11-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 03-11-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 03-11-2017]

  • 1 De Clustermanager Handhaving en Toezicht a.i. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 03-11-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer, domein I Openbare Ruimte 2011 van 19 juli 2011, nr. 5703386/Justis/11, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 03-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 03-11-2017]

Het in artikel 8 genoemde besluit zal vervallen op de datum dat het onderhavige besluit in werking treedt.

Artikel 11

[Vervallen per 03-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer, domein I Openbare Ruimte 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina