Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten

Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 01-01-2018 t/m 01-03-2022

Besluit van 19 oktober 2012, houdende nadere regels met betrekking tot technische en organisatorische eisen ter beperking van risico’s voor de veiligheid en de integriteit, de meldplicht van inbreuken op de veiligheid en verliezen van integriteit, de verstrekking van informatie voor de beoordeling van de veiligheid en de integriteit en de aanwijzing van inbreuken op de veiligheid en verliezen van integriteit van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten (Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juli 2012, nr. WJZ / 12081040;

Gelet op de artikelen 13bis en 13ter van de Kaderrichtlijn, artikel 23, eerste volzin, van de Universeledienstenrichtlijn en de artikelen 11a.1, vierde lid, en 11a.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 2012, nr. W15.0255/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 oktober 2012, nr. WJZ / 12323356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1a. Aanwijzing antenne-opstelpunten

Artikel 1a

 • 2 Er is sprake van een hoofdzender als bedoeld in het eerste lid, indien op grond van de frequentievergunning de desbetreffende antenne is geplaatst op een hoogte van ten minste 70 meter boven het maaiveld en met een vermogen van ten minste 2kW mag uitzenden.

§ 2. Technische en organisatorische maatregelen

Artikel 2

 • 1 De aanbieder beschikt over een continuïteitsplan dat in ieder geval de volgende onderdelen bevat:

  • a. de maatregelen, bedoeld in artikel 11a.1, eerste lid, van de wet, alsmede, voor zover van toepassing, de maatregelen, bedoeld in artikel 11a.1, tweede lid, van de wet;

  • b. de aanwijzing van een ter zake kundige functionaris die binnen zijn organisatie verantwoordelijk en beschikbaar is voor het nemen en uitvoeren van de maatregelen, bedoeld onder a;

  • c. de aanwijzing van de functionaris, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 2 De aanbieder verstrekt de contactgegevens van de in het eerste lid, onder b, bedoelde functionaris en wijzigingen daarvan onverwijld aan Onze Minister.

Artikel 2a

Voor zover voor de aanbieding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst gebruik wordt gemaakt van een antenne-opstelpunt als aangewezen op grond van artikel 1a, beschikt de aanbieder over een continuïteitsplan dat in ieder geval een beschrijving bevat van de risico’s en maatregelen, bedoeld in artikel 11a.1, eerste lid, van de wet, met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • a. beveiliging van de toegang tot het antenne-opstelpunt;

 • b. operationele werkzaamheden op het antenne-opstelpunt;

 • c. onderhoud van het antenne-opstelpunt;

 • d. brandpreventie;

 • e. branddetectie;

 • f. brandbestrijding;

 • g. onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

Artikel 3

De aanbieder inventariseert, beoordeelt en evalueert regelmatig, mede aan de hand van de in artikel 11a.2, eerste lid, van de wet bedoelde meldingen, de risico’s voor de veiligheid en voor de integriteit van zijn netwerken en diensten. Hij verwerkt de resultaten hiervan in het continuïteitsplan, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

De aanbieder zorgt ervoor dat bij hem werkzame personen die betrokken zijn bij de voor de veiligheid en de integriteit van zijn netwerk relevante processen op de hoogte zijn van de inhoud van het continuïteitsplan, bedoeld in artikel 2, en zorgt ervoor dat die personen te allen tijde over dit continuïteitsplan kunnen beschikken.

Artikel 5

 • 1 De aanbieder zorgt voor een deugdelijke beveiliging van zijn netwerk of dienst door:

  • a. de fysieke toegang tot gebouwen of faciliteiten en

  • b. de elektronische toegang tot informatie en informatieverwerkende systemen die van belang zijn voor de veiligheid of integriteit van zijn netwerk of dienst uitsluitend toe te staan aan daartoe gemachtigde personen.

 • 2 De aanbieder legt de voor hem werkzame personen die betrokken zijn bij de voor de veiligheid en integriteit van zijn netwerk relevante processen een geheimhoudingsverplichting op.

Artikel 5a

 • 1 Een continuïteitsplan als bedoeld in artikel 11a.3, eerste lid, van de wet, bevat in elk geval de volgende onderdelen:

  • a. een beschrijving van de in artikel 11a.3, eerste lid, van de wet bedoelde risico’s en maatregelen;

  • b. de aanwijzing van een ter zake kundige functionaris die binnen zijn organisatie verantwoordelijk en beschikbaar is voor het nemen en uitvoeren van de maatregelen, bedoeld in onderdeel a;

  • c. een beschrijving van de wijze waarop wordt gerealiseerd dat het continuïteitsplan en de daarin beschreven maatregelen bij veranderende omstandigheden worden aangepast;

  • d. een beschrijving van de wijze waarop wordt bevorderd dat personen die bij de aanbieder van het opstelpunt werkzaam zijn, op de hoogte zijn van de inhoud van het continuïteitsplan.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde beschrijving heeft in elk geval betrekking op de volgende onderwerpen:

  • a. beveiliging van de toegang tot het antenne-opstelpunt;

  • b. operationele werkzaamheden op het antenne-opstelpunt;

  • c. onderhoud van het antenne-opstelpunt;

  • d. brandpreventie;

  • e. branddetectie;

  • f. brandbestrijding;

  • g. onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

Artikel 5b

 • 1 Een continuïteitsplan als bedoeld in artikel 11a.3, vierde lid, van de wet, bevat in elk geval de volgende onderdelen:

  • a. een beschrijving van de in de artikelen 11a.1, eerste lid, en 11a.3, eerste lid, van de wet bedoelde risico’s;

  • b. een beschrijving van de wijze waarop de maatregelen, bedoeld in de artikelen 11a.1, eerste lid, en artikel 11a.3, eerste lid, van de wet, op elkaar worden afgestemd;

  • c. een aanduiding per maatregel van de aanbieder en van de functionaris van deze aanbieder die verantwoordelijk en beschikbaar is voor het nemen en uitvoeren van deze maatregel;

  • d. een beschrijving van de wijze waarop wordt gerealiseerd dat het gezamenlijke continuïteitsplan en de daarin beschreven afstemming van maatregelen bij veranderende omstandigheden worden aangepast;

  • e. een beschrijving van de wijze waarop wordt bevorderd dat personen die bij de aanbieder werkzaam zijn, op de hoogte zijn van de inhoud van het gezamenlijke continuïteitsplan;

  • f. afspraken over een effectieve beslechting binnen een redelijke termijn van onderlinge geschillen over de uitvoering of wijziging van het plan;

  • g. non-discriminatoire voorwaarden voor deelname aan het plan van nieuwe aanbieders als bedoeld in artikel 11a.3, vierde lid.

 • 2 De onderdelen a, b en c van het eerste lid hebben in elk geval betrekking op de onderwerpen, genoemd in de artikelen 2a en 5a, tweede lid.

§ 3. Meldplicht en informatieplicht

Artikel 6

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen inbreuken op de veiligheid of verliezen van integriteit als bedoeld in artikel 11a.2, eerste lid, van de wet, worden aangewezen waarvan Onze Minister in ieder geval onverwijld in kennis gesteld moet worden.

 • 2 Bij deze aanwijzing neemt Onze Minister de aard en de omvang van de inbreuk of het verlies en de mogelijke gevolgen ervan in aanmerking, daarbij uitgaand van:

  • a. de bereikbaarheid van alarmnummers;

  • b. de aard en het aantal van de getroffen gebruikers;

  • c. de omvang van het getroffen gebied;

  • d. de verwachte duur van de inbreuk of het verlies.

Artikel 7

 • 2 De melding bevat in ieder geval:

  • a. het tijdstip van aanvang van de inbreuk of het verlies;

  • b. de aard en de omvang van de inbreuk of het verlies;

  • c. op welk netwerk of bij welke dienst de inbreuk of het verlies heeft plaatsgevonden;

  • d. een prognose van de hersteltijd.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop de melding plaatsvindt.

Artikel 8

 • 1 Indien de aanbieder melding heeft gedaan van een inbreuk op de veiligheid of een verlies van integriteit als bedoeld in artikel 11a.2, eerste lid, van de wet, verstrekt hij Onze Minister zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen vier weken na beëindiging van de inbreuk of van het verlies van integriteit alle informatie omtrent:

  • a. wanneer de inbreuk of het verlies is beëindigd;

  • b. welke maatregelen zijn genomen om de inbreuk of het verlies te beëindigen;

  • c. welke maatregelen zijn genomen om herhaling van de inbreuk of het verlies te voorkomen.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verstrekking plaatsvindt.

Artikel 9

 • 1 De aanbieder wijst een in Nederland gevestigde functionaris aan die verantwoordelijk is voor het doen van de in artikel 7 bedoelde melding en die tevens optreedt als eerste aanspreekpunt van de aanbieder voor het meldpunt in geval van een inbreuk op de veiligheid of een verlies van integriteit als bedoeld in artikel 11a.2, eerste lid, van de wet.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde functionaris is te allen tijde voor het meldpunt bereikbaar door middel van elektronische communicatie.

 • 3 De aanbieder verstrekt de contactgegevens van de in het eerste lid bedoelde functionaris en wijzigingen daarvan onverwijld aan het meldpunt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de dertigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven