Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie kalversector (PVV) 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 21-10-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 12 oktober 2012 houdende aanwijzing van de databank voor de registratie van de voorgeschreven antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011 (Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie kalversector (PVV) 2012)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie kalversector (PVV) 2012.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 oktober 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

Terug naar begin van de pagina