Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juli 2012, Z-3123021;

Gelet op de artikelen 11, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet, 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en 2, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2012, W13.12.0269/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2012, 10 oktober 2012, Z-3134719;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.]

Artikel IV

  • 1 Een verzekerde die op 31 december 2012 drieënveertig jaar of ouder was en bij wie een in-vitrofertilisatiepoging uiterlijk op die datum was aangevangen, heeft recht op afronding van die poging voor rekening van de zorgverzekering.

  • 2 Artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, zoals dat artikel luidde op 31 december 2012, blijft van toepassing op vóór 1 januari 2013 door een instelling in bruikleen verstrekte verpleegartikelen tot ten hoogste zesentwintig weken nadat de bruikleen is aangevangen.

Artikel VII

  • 1 Met uitzondering van artikel V en artikel VI treedt dit besluit in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 3 Artikel VI treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de dertigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven