Regeling elektronische melding en publicatie tabaksingrediënten 2013

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 19-05-2016

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 24 oktober 2012, VGP/3136817, houdende vaststelling van de Regeling elektronische melding en publicatie tabaksingrediënten 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3b, derde lid, van de Tabakswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • c. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • d. lijst: lijst met tabaksingrediënten als bedoeld in artikel 3b, eerste en tweede lid, van de Tabakswet;

 • e. EMTOC: Electronic Model Tobacco Control.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2016]

 • 1 De lijst wordt jaarlijks vóór 1 oktober via het EMTOC systeem door tabaksproducenten en -importeurs aan het RIVM verstrekt.

 • 2 De lijst wordt vergezeld door een begeleidende brief. In de begeleidende brief verklaart de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij het ontbreken van een zodanige Raad de algemeen directeur van de onderneming van de tabaksproducent of -importeur, dat de lijst volledig en naar waarheid is ingevuld, daarbij gebruikmakend van de volgende tekst: aldus volledig en naar waarheid ingevuld.

 • 3 De lijst wordt opgesteld in de Engelse taal.

 • 4 Het RIVM bevestigt de ontvangst van de lijst aan de indiener.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2016]

 • 1 Het RIVM beoordeelt of de lijst volledig en adequaat is ingevuld en analyseert de lijst.

 • 2 Het RIVM brengt de beoordeling en analyse ter kennis van de minister en de NVWA.

 • 3 De NVWA is bevoegd kennis te nemen van de lijst, alsmede de beoordeling en analyse van het RIVM en die te onderwerpen aan elke vorm van onderzoek die zij nodig acht.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2016]

De Minister maakt jaarlijks vóór 31 december de gegevens uit de tabel in bijlage 1 openbaar door publicatie op de daartoe bestemde website van het RIVM.

Artikel 6

[Vervallen per 20-05-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 7

[Vervallen per 20-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische melding en publicatie tabaksingrediënten 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1

[Vervallen per 20-05-2016]

Ingrediënteninformatie voor het algemene publiek zoals beschikbaar via de website van het RIVM

[Vervallen per 20-05-2016]

Lijst van alle ingrediënten1 in het tabaksproduct met exacte hoeveelheden per merk en type product

Volgnr kolom

Kolomnaam

Uitleg

1

Naam van fabrikant of importeur

Naam van het bedrijf dat het tabaksproduct fabriceert of importeert.

2

Land

Lidstaat waar het tabaksproduct op de markt wordt gebracht.

Nederland – NL

3

Jaar

Jaar van indiening van de ingrediëntinformatie

4

Type product

Het type tabaksproduct. Mogelijke producttypes zijn:

Sigaret

Sigaar

Shag

Pijptabak

Waterpijptabak

Tabak voor oraal gebruik

Ander tabaksproduct (specificeer)

5

Merknaam

Merknaam van het tabaksproduct, zoals bijv.: Merk X Platinum of Merk Y Menthol.

6

Merkkarakteristieken

Karakteristieken van het tabaksproduct, zoals o.a. de verpakkingswijze, verpakkingsgrootte, grootte van het tabaksproduct, en filter of niet-filter product.2,3

7

Teergehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 4387.4

8

Nicotinegehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 10315.4

9

Koolstofmonoxidegehalte

Dient te worden vermeld voor sigaretten, en gemeten volgens ISO 3308 en ISO 8454.4

10

Gewicht per

producteenheid

Het gewicht per eenheid van het product5, uitgedrukt in milligram.

11

Gewicht aan tabak

Gewicht aan tabak per eenheid van het product5, uitgedrukt in milligram.

12

Categorie

Categorie van de component of het materiaal waaraan het ingrediënt is toegevoegd. Als eerste categorie dient ‘tabak’ te worden opgegeven en de ingrediënten dienen voor elke categorie in afnemende volgorde van gewicht vermeld te worden.

Voor sigaretten zijn deze categorieën:

Tabak (wordt verbrand)

Sigarettenpapier (verbrand)

Zijnaadlijm (wordt verbrand)

Inkt gebruikt op sigarettenpapier (wordt verbrand)

Filtermateriaal (wordt niet verbrand)

Filterwikkel (wordt niet verbrand)

Filterlijm (wordt verbrand)

Filterpapier en filterpapierinkt (wordt niet verbrand)

Voor sigaren zijn deze categorieën:

Tabak (wordt verbrand)

Filtermateriaal (wordt niet verbrand)

Filterwikkel (wordt niet verbrand)

Filterlijm (wordt niet verbrand)

Filterpapier (wordt niet verbrand)

Lijm (wordt niet verbrand)

Sigaarmondstuk (wordt niet verbrand)

Voor tabak voor oraal gebruik is deze categorie:

Tabak (wordt niet verbrand)

Voor shag, pijptabak en waterpijptabak is deze categorie:

Tabak (wordt verbrand)

Anders, te specificeren in de begeleidende brief

13

Naam van het ingrediënt

Naam van het ingrediënt dat toegevoegd wordt aan het tabaksproduct.

Ingrediënten dienen voor iedere categorie (vermeld in kolom 12) te worden opgesomd in afnemende volgorde van gewicht, te beginnen met ingrediënten die aan tabak worden toegevoegd.

14

Hoeveelheid van het ingrediënt

De hoeveelheid van het ingrediënt, zoals toegevoegd bij de

bereiding van het product per eenheid van het product, uitgedrukt in milligram5,6.

15

Functie van het ingrediënt

De functie van het ingrediënt. De mogelijke ingrediëntfuncties zijn:

verslavingsversterker (incl. nicotineverslaving)

lijm

bindmiddel

drager

kleur

verbrandingswijziger

vezel

vulstof

filtercomponent

filtermateriaal

smaakstof

bevochtiger

weekmaker

conserveringsmiddel

productiehulpmiddel

oplosmiddel

planeermiddel

rookverbeteraar

rookkleurmodificator

rookgeurmodificator

sausmiddel

Anders, te specificeren in de begeleidende brief

1 Ingrediënten zijn: stoffen of bestanddelen – met uitzondering van tabaksbladeren en andere natuurlijke of niet-getransformeerde delen van de tabaksplant – die bij de productie of de bereiding van tabaksproducten worden gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig zijn, al dan niet in gewijzigde vorm, met inbegrip van papier, filter, inkt en kleefstoffen (Art. 2, vijfde lid, van Richtlijn 2001/37/EG).

2 Geef hier ook de identiteit van andere verpakkingsgroottes aan (die precies hetzelfde product bevatten); de ingediende informatie dient voor al deze producten hetzelfde te zijn.

3 Sommige verpakkingen/kisten sigaren bevatten meer dan één enkel product (verschillende sigaren). Dit moet aangegeven worden in deze kolom; informatie over elk afzonderlijk product moet apart worden ingediend.

4 Voeg naam en adres toe van het bedrijf waar de tests uitgevoerd zijn.

5 Een producteenheid is één sigaar, één sigaret, 750 mg shag, en 1 g pijp-, snuif-, waterpijp- of pruimtabak.

6 Momenteel gelden de volgende drempelwaarden voor rapportering: voor sigaretten en shag mogen individuele smaakstoffen die gebruikt worden in hoeveelheden kleiner dan 0.1% van het totale gewicht per eenheid van het tabaksproduct gegroepeerd worden. Voor pijptabak, sigaren en rookloze tabaksproducten is deze drempelwaarde voorlopig op 0.5% vastgesteld. Voor het groeperen van niet tabaksmaterialen (NTMs) worden dezelfde drempelwaarden gebruikt als voor het groeperen van individuele smaakstoffen.

Terug naar begin van de pagina