Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Orde van Advocaten en Raden van Toezicht [...] Advocaten in de Arrondissementen over de periode vanaf 1952

Geldend van 28-10-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Orde van Advocaten en Raden van Toezicht van Orde van Advocaten in de Arrondissementen over de periode vanaf 1952

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 6 september 2012, nr. aca-2012.06562/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van de archiefbescheiden van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raden van Toezicht van de Orden van Advocaten in de Arrondissementen over de periode vanaf 1952 (actualisatie 2012)’, en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 22 oktober 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina