Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2012, domein I

[Regeling vervallen per 25-10-2017.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 24-10-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2012, nr. 5738867/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Sportvisserij MidWestNederland, domein I

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Sportvisserij MidWest Nederland van 19 september 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket te Haarlem en de korpschef van de politieregio Kennemerland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-10-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 25-10-2017]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van Sportvisserij MidWest Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 25-10-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 25-10-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 25-10-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 25-10-2017]

  • 1 De directeur van Sportvisserij MidWest Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 25-10-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Stichting interProvinciale Organisatie Sportvisserij te Uitgeest 2011 van 8 februari 2011, nr. 5681817/Justis/11, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 25-10-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 25-10-2017]

Het in artikel 7 genoemde besluit zal vervallen op de datum dat het onderhavige besluit in werking treedt.

Artikel 10

[Vervallen per 25-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2012, domein I.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina