Vrijstelling verbod VectobacWG

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-10-2014.]
[Regeling vervallen per 21-11-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013.]
Geldend van 19-10-2012 t/m 31-08-2013

Vrijstelling verbod VectobacWG

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Economie Landbouw en Innovatie;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juli 2012, kenmerk PG/CI 3124234 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis in verband met de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus);

Gelet op de artikelen 42 tot en met 43a en artikel 65, eerste, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van VectobacWG als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana (Lucky Bamboo) op water en gel.

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2013]

In verband met de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), wordt vrijstelling verleend van:

het verbod, bedoeld in de artikelen 42 en 43 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, op het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van de biociden VectobacWG, op basis van de werkzame stoffen bacillus thuringiensis israeliensis, ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus).

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2013]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 5

[Vervallen per 21-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2012

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

Joop Atsma

Bijlage

[Vervallen per 21-11-2013]

Voorschriften voor gebruik

[Vervallen per 21-11-2013]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana (Lucky Bamboo) op water en gel.

Het middel dient toegevoegd te worden aan het water waarin de Lucky Bamboo stammen staan of komen te staan.

De eerste toepassing dient plaats te vinden als het plantmateriaal op het bedrijf komt.

De tweede toepassing dient binnen 48 uur na de eerste toepassing plaats te vinden.

Als het plantmateriaal langer dan 1 week op het bedrijf staat, dient kort voor afleveren een derde behandeling plaats te vinden.

Dosering: 1 ml middel per 1, 5 liter (proces)water.

Het gebruik is uitsluitend toegestaan indien op de verpakking of op een papieren bijlage bij de verpakking het volgende wordt vermeld:

VectobacWG

Gevaarssymbool Xn met aanduiding: schadelijk

De volgende gevaarszinnen: R36/38 Irriterend voor de ogen en huid.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen: S36/37 Draag geschikte handschoenen en

beschermende kleding.

Samenstelling middel VectobacWG: Gehalte werkzame stof 1200 ITU per mg Bacillus thuringiensis var. israeliensis (1,20% w/w (12 g/l)).

Terug naar begin van de pagina