Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alphen aan den Rijn 2012

[Regeling vervallen per 01-08-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-07-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 oktober 2012, nr. 5739015/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Alphen aan den Rijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de unitleider Toezicht en Handhaving Openbaar Gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn van 13 september 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de politieregio Hollands Midden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2017]

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbaar gebied in dienst van de Unit Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 35 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2017]

  • 1 De gemeente Alphen aan den Rijn brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Unit Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn in de functie van controleur openbaar gebied, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 01-08-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alphen aan den Rijn 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina