Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)

Geldend van 18-10-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 8 oktober 2012, nr. DJZ/BR-0819/12, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers met betrekking tot subsidieverlening voor projecten voor Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het mandaat strekt zich mede uit tot besluiten op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door de projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers in mandaat is genomen.

Artikel 2

De projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van de werkingsduur van het besluit, genoemd in artikel 1, eerste lid, voorzover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht tijdens die werkingsduur.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R.V.M. Jones-Bos

  1. Staatscourant 2011 nr. 8466

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina