Besluit verplichte politiegegevens

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2023

Besluit van 4 oktober 2012, houdende regels omtrent de doeleinden waarvoor de politie en de rijksrecherche, met inachtneming van de Wet politiegegevens, gegevens verwerken, de categorieën van gegevens die daartoe worden verwerkt, de terbeschikkingstelling en verstrekking van gegevens alsmede de wijze van verwerking (Besluit verplichte politiegegevens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 november 2011, nr. 5716361/11/6;

Gelet op de artikelen 21, 24 en 54 van de Politiewet 2012 en de artikelen 6, zesde lid, 11, derde lid, 15, tweede lid, van de Wet politiegegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2012, nr. W03.11.0501/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 28 september 2012, nr. 251196;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De politie verwerkt gegevens met het oog op de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak in verband met:

  • a. de opsporing en vervolging van verdachten van misdrijven;

  • b. de verificatie van namen van verdachten van misdrijven;

  • c. het vaststellen van de mate van recidive van verdachten van misdrijven;

  • d. het vaststellen van de mate van recidive van verdachten van misdrijven of overtredingen, die in aanmerking komen voor een voorstel tot deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

  • e. het opsporen van vermiste- of ontvreemde goederen;

  • f. het opsporen van vermiste personen;

  • g. de identificatie van onbekende personen;

  • h. de bejegening van personen ter voorkoming van ernstig gevaar voor leven en gezondheid voor henzelf of bij de uitoefening van de politietaak betrokken personen.

 • 2 De korpschef draagt ervoor zorg dat de krachtens het eerste lid verwerkte gegevens langs geautomatiseerde weg aan de Koninklijke marechaussee beschikbaar kunnen worden gesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de centrale verwijzingsindex.

Artikel 3

De politie verwerkt terstond gegevens omtrent signaleringen met het oog op de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak in verband met:

 • a. de identificatie, verificatie en bejegening van gesignaleerde personen;

 • b. de identificatie en verificatie van goederen;

 • c. de juiste uitvoering van de met de signalering verbonden taakopdracht.

Artikel 4

De politie verwerkt terstond dactyloscopische signalementen, dactyloscopische sporen en gedeelten daarvan met het oog op de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak in verband met:

 • a. de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten,

 • b. de bewijsvoering in strafzaken;

 • c. de identificatie van overleden personen of personen die anderszins niet in staat zijn inlichtingen omtrent hun identiteit te verschaffen.

Artikel 5

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maken criminele-inlichtingeneenheden gebruik van de centrale verwijzingsindex.

Artikel 6

Criminele-inlichtingeneenheden verwerken informantgegevens als bedoeld in artikel 12 van de Wet politiegegevens onder gelijktijdige codetoekenning.

Artikel 7

 • 1 Criminele-inlichtingeneenheden wisselen onderling, gevraagd en ongevraagd, criminele-inlichtingen uit voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het modelformulier, bedoeld in bijlage 1 van dit besluit.

 • 3 De verwerkingsverantwoordelijke draagt ervoor zorg dat aan de ingevolge het tweede lid aangewezen en hem bekendgemaakte ambtenaren van andere criminele-inlichtingeneenheden autorisatie wordt verleend.

Artikel 8

 • 1 Criminele-inlichtingeneenheden stellen de nationale criminele-inlichtingeneenheid in kennis van:

  • a. criminele-inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen in de door Onze Minister aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex;

  • c. codes als bedoeld in artikel 6;

  • d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele-inlichtingeneenheid.

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage 2 van dit besluit maken de criminele-inlichtingeneenheden gebruik van de centrale verwijzingsindex.

Artikel 9

 • 1 De nationale criminele-inlichtingeneenheid verwerkt:

 • 2 De nationale criminele-inlichtingeneenheid analyseert de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en verstrekt mede aan de hand daarvan de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, aan hen die daarop bij of krachtens de Wet politiegegevens aanspraak kunnen maken.

Artikel 10

 • 2 De verwerkingsverantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van hem ondergeschikte ambtenaren die deel uitmaken van een criminele-inlichtingeneenheid, worden onderhouden op minimaal het niveau van de aan de in het eerste lid bedoelde kwalificaties.

Artikel 11

 • 1 De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die is belast met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele-inlichtingeneenheid.

 • 2 De termijn, bedoeld in het eerste lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met twee jaar worden verlengd.

 • 3 Voor de ambtenaar die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit is aangesteld, gaat de termijn, bedoeld in het eerste lid, in op die datum.

Artikel 12

 • 1 De bij de criminele-inlichtingeneenheid in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele-inlichtingeneenheid, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de als zodanig aangewezen officier van justitie die verantwoordelijk is voor de taakuitoefening van de criminele-inlichtingeneenheid.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de korpschef aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit de verantwoordelijkheid voor de ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid.

 • 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele-inlichtingeneenheid zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de twaalfde oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit verplichte politiegegevens

Criminele inlichtingenrapport

Het criminele inlichtingenrapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

Uniek registratienummer

Datum van registratie

Naam/nummer rapporteur

Naam van de CIE

Regionummer (PL-code)

Telefoonnummer CIE

Herleidbaarheidsinformatie

HERKOMSTBRON

TEKSTVELD

Open bron

Welke bron + datum

Verkennend onderzoek

Korps / eenheid + Landelijk parket nummer en/of naam onderzoek

Opsporingsonderzoek

Korps / eenheid + PV nummer en/of naam onderzoek

Buitenlandse opsporingsonderzoek

Land+ uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangst regio

Informant

Geen veld, niet relevant

Anonieme bron

Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer

Getuige

Naam + geboortedatum + bedrijf/instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt. In dat geval worden geen gegevens vermeld.

Waarneming opsporingsambtenaar buiten Opsporingsonderzoek

Verbalisantennaam en PV-nummer

Afhandelingscodes

11

Operationaal te gebruiken

01

Alleen te gebruiken na overleg met de afzender

00

Informatie met zware beperkingen voor gebruik

200

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analyse doeleinden worden gebruikt + informatie met verhoogd afbreukrisico

300

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analyse doeleinden worden gebruikt + informatie met bronbescherming

Inhoud van de informatie

De CIE-informatie:

In CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:

– Achternaam

– Voornaam

– Geboortedatum

– Status (zwacri-subject, relatie, voorl.subject)

In Cie-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:

– Bedrijfs/handelsnaam

– KvK-code/inschrijvingsnummer

– Adres

– Vestigingsplaats

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de CIE structuur.

Evaluatiecode informant

A

Betrouwbaar

B

Meestal betrouwbaar

C

Minder betrouwbaar tot niet betrouwbaar

D

Niet te beoordelen

Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

1

Waargenomen (door bron zelf)

2

Gehoord (van iemand die erbij is geweest)

3

Indirect gehoord (via via)

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Besluit verplichte politiegegevens

Verwijsindex-gegevens

Overzicht van de digitaal aan te leveren aan de nationale criminele inlichtingen eenheid

CIE-Subjecten Index

 

CIE-Subjecten Index

Natuurlijke personen

Achternaam

Voorvoegsel

Voornaam

Roepnaam

Bijnaam

Alias

Status (zwacri/voorl-register subject)

Geboorteplaats

Geboorteland

Geslacht

Nationaliteit

Hoofdgroepcode

 

Rechtspersonen

Bedrijfsnaam

Handelsnaam

Belastingnummer

KvK code

KvK dossiernummer

KvK inschrijvingsnummer

Status (zwacri/voorl-register subject)

Straatnaam

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Vestigingsplaats

Land

Rechtsvorm

Hoofdgroepcode

Meldingen recherche onderzoeken Algemeen

 

Meldingen recherche onderzoeken Locaties

 

Meldingen recherche onderzoeken Organisaties

Naam onderzoeksteam

 

Straatnaam

 

Bedrijfsnaam

Startdatum onderzoek

 

Huisnummer

 

Naam organisatie

Sluitingsdatum onderzoek

 

Toevoeging huisnummer

 

Belastingnummer

Afhandelingscode

 

Postcode

 

KvK code

Hoofdgroepcode

 

Plaats

 

KvK dossiernummer

Contact

 

Land

 

KvK inschrijvingsnummer

Telefoonnr contact

       

Fax-nr contact

       

Doelstelling onderzoek

       

Status (lopend/afgesloten)

       

Meldingen recherche onderzoeken Personen

 

Meldingen recherche onderzoeken Telecom

 

Meldingen recherche onderzoeken Vervoer

Achternaam

 

Telecommunicatienummer

 

Land

Voorvoegsel

     

Soort vervoer

Voornaam

     

Registratienummer

Geboortedatum

     

Merk

Geboorteplaats

     

Voertuigtype

Geslacht

     

Vaartuignaam

       

Radio call sign

Identificatiegegevens

Korpscode

Mutatiedatum

Registratie/Projectnummer

Naar boven